*ST佳电的股东 *ST佳电的十大流通股东

序号 持股信息
1*ST佳电 000922 0.234%
鲍广挥
1073465股 2018-03-31
十大流通股东情况
2*ST佳电 000922 0.263%
王志明
1205000股 2018-03-31
十大流通股东情况
3*ST佳电 000922 0.319%
孔祥华
1461000股 2018-03-31
十大流通股东情况
4*ST佳电 000922 0.342%
关晓光
1567800股 2018-03-31
十大流通股东情况
5*ST佳电 000922 0.502%
郭新华
2300000股 2018-03-31
十大流通股东情况
6*ST佳电 000922 0.571%
朱瑞
2616100股 2018-03-31
十大流通股东情况
7*ST佳电 000922 0.628%
陈佳琪
2877665股 2018-03-31
十大流通股东情况
8*ST佳电 000922 0.777%
陈家强
3559800股 2018-03-31
十大流通股东情况
9*ST佳电 000922 8.003%
北京建龙重工集团有限公司
36646910股 2018-03-31
十大流通股东情况
10*ST佳电 000922 27.196%
哈尔滨电气集团有限公司
124531000股 2018-03-31
十大流通股东情况
11*ST佳电 000922 0.22%
王志明
1205000股 2018-03-31
十大股东情况
12*ST佳电 000922 0.27%
孔祥华
1461000股 2018-03-31
十大股东情况
13*ST佳电 000922 0.29%
关晓光
1567800股 2018-03-31
十大股东情况
14*ST佳电 000922 0.42%
郭新华
2300000股 2018-03-31
十大股东情况
15*ST佳电 000922 0.48%
朱瑞
2616100股 2018-03-31
十大股东情况
16*ST佳电 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2018-03-31
十大股东情况
17*ST佳电 000922 0.65%
陈家强
3559800股 2018-03-31
十大股东情况
18*ST佳电 000922 6.74%
北京建龙重工集团有限公司
36646910股 2018-03-31
十大股东情况
19*ST佳电 000922 9.86%
佳木斯电机厂有限责任公司
53617199股 2018-03-31
十大股东情况
20*ST佳电 000922 23.75%
哈尔滨电气集团有限公司
129121459股 2018-03-31
十大股东情况
21*ST佳电 000922 14.93%
佳木斯电机厂有限责任公司
81176322股 2017-12-31
十大股东情况
22*ST佳电 000922 0.246%
鲍广挥
1127665股 2017-12-31
十大流通股东情况
23*ST佳电 000922 0.281%
夏智武
1285400股 2017-12-31
十大流通股东情况
24*ST佳电 000922 0.31%
孔祥华
1421000股 2017-12-31
十大流通股东情况
25*ST佳电 000922 0.311%
关晓光
1425300股 2017-12-31
十大流通股东情况
26*ST佳电 000922 0.503%
朱瑞
2304600股 2017-12-31
十大流通股东情况
27*ST佳电 000922 0.535%
郭新华
2450000股 2017-12-31
十大流通股东情况
28*ST佳电 000922 0.628%
陈佳琪
2877665股 2017-12-31
十大流通股东情况
29*ST佳电 000922 0.777%
陈家强
3559800股 2017-12-31
十大流通股东情况
30*ST佳电 000922 13.531%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-12-31
十大流通股东情况
31*ST佳电 000922 27.196%
哈尔滨电气集团有限公司
124531000股 2017-12-31
十大流通股东情况
32*ST佳电 000922 23.75%
哈尔滨电气集团有限公司
129121459股 2017-12-31
十大股东情况
33*ST佳电 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2017-12-31
十大股东情况
34*ST佳电 000922 11.4%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-12-31
十大股东情况
35*ST佳电 000922 0.65%
陈家强
3559800股 2017-12-31
十大股东情况
36*ST佳电 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2017-12-31
十大股东情况
37*ST佳电 000922 0.45%
郭新华
2450000股 2017-12-31
十大股东情况
38*ST佳电 000922 0.42%
朱瑞
2304600股 2017-12-31
十大股东情况
39*ST佳电 000922 0.26%
关晓光
1425300股 2017-12-31
十大股东情况
40*ST佳电 000922 0.26%
孔祥华
1421000股 2017-12-31
十大股东情况
41*ST佳电 000922 0.24%
夏智武
1285400股 2017-12-31
十大股东情况
42*ST佳电 000922 27.2%
哈尔滨电气集团公司
124531000股 2017-09-30
十大流通股东情况
43*ST佳电 000922 13.53%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-09-30
十大流通股东情况
44*ST佳电 000922 0.78%
陈家强
3559800股 2017-09-30
十大流通股东情况
45*ST佳电 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2017-09-30
十大流通股东情况
46*ST佳电 000922 0.49%
郭新华
2250000股 2017-09-30
十大流通股东情况
47*ST佳电 000922 0.44%
朱瑞
2005100股 2017-09-30
十大流通股东情况
48*ST佳电 000922 0.36%
彭皓喆
1640400股 2017-09-30
十大流通股东情况
49*ST佳电 000922 0.32%
关晓光
1445300股 2017-09-30
十大流通股东情况
50*ST佳电 000922 0.28%
孔祥华
1264300股 2017-09-30
十大流通股东情况
51*ST佳电 000922 0.28%
夏智武
1285400股 2017-09-30
十大流通股东情况
52*ST佳电 000922 23.75%
哈尔滨电气集团公司
129121459股 2017-09-30
十大股东情况
53*ST佳电 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2017-09-30
十大股东情况
54*ST佳电 000922 11.4%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-09-30
十大股东情况
55*ST佳电 000922 0.65%
陈家强
3559800股 2017-09-30
十大股东情况
56*ST佳电 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2017-09-30
十大股东情况
57*ST佳电 000922 0.41%
郭新华
2250000股 2017-09-30
十大股东情况
58*ST佳电 000922 0.37%
朱瑞
2005100股 2017-09-30
十大股东情况
59*ST佳电 000922 0.3%
彭皓喆
1640400股 2017-09-30
十大股东情况
60*ST佳电 000922 0.27%
关晓光
1445300股 2017-09-30
十大股东情况
61*ST佳电 000922 0.24%
夏智武
1285400股 2017-09-30
十大股东情况
62*ST佳电 000922 23.75%
哈尔滨电气集团公司
129121459股 2017-06-30
十大股东情况
63*ST佳电 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2017-06-30
十大股东情况
64*ST佳电 000922 11.4%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-06-30
十大股东情况
65*ST佳电 000922 0.65%
陈家强
3558400股 2017-06-30
十大股东情况
66*ST佳电 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2017-06-30
十大股东情况
67*ST佳电 000922 0.53%
彭皓喆
2864400股 2017-06-30
十大股东情况
68*ST佳电 000922 0.39%
潘信燃
2110000股 2017-06-30
十大股东情况
69*ST佳电 000922 0.35%
朱瑞
1919100股 2017-06-30
十大股东情况
70*ST佳电 000922 0.27%
关晓光
1455300股 2017-06-30
十大股东情况
71*ST佳电 000922 0.26%
孔祥华
1430000股 2017-06-30
十大股东情况
72*ST佳电 000922 27.2%
哈尔滨电气集团公司
124531000股 2017-06-30
十大流通股东情况
73*ST佳电 000922 13.53%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-06-30
十大流通股东情况
74*ST佳电 000922 0.78%
陈家强
3558400股 2017-06-30
十大流通股东情况
75*ST佳电 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2017-06-30
十大流通股东情况
76*ST佳电 000922 0.63%
彭皓喆
2864400股 2017-06-30
十大流通股东情况
77*ST佳电 000922 0.46%
潘信燃
2110000股 2017-06-30
十大流通股东情况
78*ST佳电 000922 0.42%
朱瑞
1919100股 2017-06-30
十大流通股东情况
79*ST佳电 000922 0.32%
关晓光
1455300股 2017-06-30
十大流通股东情况
80*ST佳电 000922 0.31%
孔祥华
1430000股 2017-06-30
十大流通股东情况
81*ST佳电 000922 0.27%
鲍广挥
1215565股 2017-06-30
十大流通股东情况
82*ST佳电 000922 27.2%
哈尔滨电气集团公司
124531000股 2017-03-31
十大流通股东情况
83*ST佳电 000922 13.53%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-03-31
十大流通股东情况
84*ST佳电 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2017-03-31
十大流通股东情况
85*ST佳电 000922 0.61%
彭皓喆
2800000股 2017-03-31
十大流通股东情况
86*ST佳电 000922 0.59%
李纪安
2686920股 2017-03-31
十大流通股东情况
87*ST佳电 000922 0.4%
黄浏展
1836975股 2017-03-31
十大流通股东情况
88*ST佳电 000922 0.36%
陈鹏
1653000股 2017-03-31
十大流通股东情况
89*ST佳电 000922 0.33%
朱瑞
1494300股 2017-03-31
十大流通股东情况
90*ST佳电 000922 0.31%
关晓光
1403100股 2017-03-31
十大流通股东情况
91*ST佳电 000922 0.29%
孔祥华
1342300股 2017-03-31
十大流通股东情况
92*ST佳电 000922 23.75%
哈尔滨电气集团公司
129121459股 2017-03-31
十大股东情况
93*ST佳电 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2017-03-31
十大股东情况
94*ST佳电 000922 11.4%
北京建龙重工集团有限公司
61958284股 2017-03-31
十大股东情况
95*ST佳电 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2017-03-31
十大股东情况
96*ST佳电 000922 0.52%
彭皓喆
2800000股 2017-03-31
十大股东情况
97*ST佳电 000922 0.49%
李纪安
2686920股 2017-03-31
十大股东情况
98*ST佳电 000922 0.34%
黄浏展
1836975股 2017-03-31
十大股东情况
99*ST佳电 000922 0.3%
陈鹏
1653000股 2017-03-31
十大股东情况
100*ST佳电 000922 0.27%
朱瑞
1494300股 2017-03-31
十大股东情况
101*ST佳电 000922 0.26%
关晓光
1403100股 2017-03-31
十大股东情况
102佳电股份 000922 27.63%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2016-12-31
十大流通股东情况
103佳电股份 000922 19.47%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-12-31
十大流通股东情况
104佳电股份 000922 0.71%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
3240365股 2016-12-31
十大流通股东情况
105佳电股份 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2016-12-31
十大流通股东情况
106佳电股份 000922 0.4%
郭新华
1850000股 2016-12-31
十大流通股东情况
107佳电股份 000922 0.28%
关晓光
1300900股 2016-12-31
十大流通股东情况
108佳电股份 000922 0.28%
杭州观云投资有限公司 观云1号证券投资基金
1279308股 2016-12-31
十大流通股东情况
109佳电股份 000922 0.28%
朱瑞
1265911股 2016-12-31
十大流通股东情况
110佳电股份 000922 0.17%
蔡深河
794300股 2016-12-31
十大流通股东情况
111佳电股份 000922 0.16%
綦大勇
718600股 2016-12-31
十大流通股东情况
112佳电股份 000922 24.12%
哈尔滨电气集团公司
131121459股 2016-12-31
十大股东情况
113佳电股份 000922 16.4%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-12-31
十大股东情况
114佳电股份 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2016-12-31
十大股东情况
115佳电股份 000922 0.6%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
3240365股 2016-12-31
十大股东情况
116佳电股份 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2016-12-31
十大股东情况
117佳电股份 000922 0.34%
郭新华
1850000股 2016-12-31
十大股东情况
118佳电股份 000922 0.24%
关晓光
1300900股 2016-12-31
十大股东情况
119佳电股份 000922 0.24%
杭州观云投资有限公司 观云1号证券投资基金
1279308股 2016-12-31
十大股东情况
120佳电股份 000922 0.23%
朱瑞
1265911股 2016-12-31
十大股东情况
121佳电股份 000922 0.15%
蔡深河
794300股 2016-12-31
十大股东情况
122佳电股份 000922 27.63%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2016-09-30
十大流通股东情况
123佳电股份 000922 19.47%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-09-30
十大流通股东情况
124佳电股份 000922 1.83%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370837股 2016-09-30
十大流通股东情况
125佳电股份 000922 1.67%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650765股 2016-09-30
十大流通股东情况
126佳电股份 000922 1.32%
交通银行股份有限公司 长信量化先锋混合型证券投资基金
6037034股 2016-09-30
十大流通股东情况
127佳电股份 000922 0.69%
黄彪
3143100股 2016-09-30
十大流通股东情况
128佳电股份 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2016-09-30
十大流通股东情况
129佳电股份 000922 0.49%
朱晓红
2261600股 2016-09-30
十大流通股东情况
130佳电股份 000922 0.39%
中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金
1788660股 2016-09-30
十大流通股东情况
131佳电股份 000922 0.34%
孔祥华
1538500股 2016-09-30
十大流通股东情况
132佳电股份 000922 24.12%
哈尔滨电气集团公司
131121459股 2016-09-30
十大股东情况
133佳电股份 000922 16.4%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-09-30
十大股东情况
134佳电股份 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2016-09-30
十大股东情况
135佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370837股 2016-09-30
十大股东情况
136佳电股份 000922 1.41%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650765股 2016-09-30
十大股东情况
137佳电股份 000922 1.11%
交通银行股份有限公司 长信量化先锋混合型证券投资基金
6037034股 2016-09-30
十大股东情况
138佳电股份 000922 0.58%
黄彪
3143100股 2016-09-30
十大股东情况
139佳电股份 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2016-09-30
十大股东情况
140佳电股份 000922 0.42%
朱晓红
2261600股 2016-09-30
十大股东情况
141佳电股份 000922 0.33%
中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金
1788660股 2016-09-30
十大股东情况
142佳电股份 000922 27.63%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2016-06-30
十大流通股东情况
143佳电股份 000922 19.47%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-06-30
十大流通股东情况
144佳电股份 000922 1.83%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370837股 2016-06-30
十大流通股东情况
145佳电股份 000922 1.74%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
7985410股 2016-06-30
十大流通股东情况
146佳电股份 000922 1.67%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650765股 2016-06-30
十大流通股东情况
147佳电股份 000922 0.8%
交通银行股份有限公司 长信量化先锋混合型证券投资基金
3680565股 2016-06-30
十大流通股东情况
148佳电股份 000922 0.63%
陈佳琪
2877665股 2016-06-30
十大流通股东情况
149佳电股份 000922 0.49%
朱晓红
2261600股 2016-06-30
十大流通股东情况
150佳电股份 000922 0.37%
北京千石创富 民生银行 千石资本 龙腾稳健1号资产管理计划
1704239股 2016-06-30
十大流通股东情况
151佳电股份 000922 0.37%
黄彪
1680963股 2016-06-30
十大流通股东情况
152佳电股份 000922 24.12%
哈尔滨电气集团公司
131121459股 2016-06-30
十大股东情况
153佳电股份 000922 16.4%
北京建龙重工集团有限公司
89141684股 2016-06-30
十大股东情况
154佳电股份 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176322股 2016-06-30
十大股东情况
155佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370837股 2016-06-30
十大股东情况
156佳电股份 000922 1.47%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
7985410股 2016-06-30
十大股东情况
157佳电股份 000922 1.41%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650765股 2016-06-30
十大股东情况
158佳电股份 000922 0.68%
交通银行股份有限公司 长信量化先锋混合型证券投资基金
3680565股 2016-06-30
十大股东情况
159佳电股份 000922 0.53%
陈佳琪
2877665股 2016-06-30
十大股东情况
160佳电股份 000922 0.42%
朱晓红
2261600股 2016-06-30
十大股东情况
161佳电股份 000922 0.31%
北京千石创富 民生银行 千石资本 龙腾稳健1号资产管理计划
1704239股 2016-06-30
十大股东情况
162佳电股份 000922 0.258%
银河资本 兴业银行 励石万琰7号资产管理计划
1400000股 2016-03-31
十大流通股东情况
163佳电股份 000922 0.274%
朱军
1490580股 2016-03-31
十大流通股东情况
164佳电股份 000922 0.315%
财通基金 工商银行 富春定增26号资产管理计划
1710170股 2016-03-31
十大流通股东情况
165佳电股份 000922 0.416%
朱晓红
2260300股 2016-03-31
十大流通股东情况
166佳电股份 000922 0.529%
陈佳琪
2877660股 2016-03-31
十大流通股东情况
167佳电股份 000922 1.407%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2016-03-31
十大流通股东情况
168佳电股份 000922 1.49%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2016-03-31
十大流通股东情况
169佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2016-03-31
十大流通股东情况
170佳电股份 000922 16.396%
北京建龙重工集团有限公司
89141700股 2016-03-31
十大流通股东情况
171佳电股份 000922 23.274%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2016-03-31
十大流通股东情况
172佳电股份 000922 24.12%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2016-03-31
十大股东情况
173佳电股份 000922 16.4%
北京建龙重工集团有限公司
89141700股 2016-03-31
十大股东情况
174佳电股份 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176300股 2016-03-31
十大股东情况
175佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2016-03-31
十大股东情况
176佳电股份 000922 1.49%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2016-03-31
十大股东情况
177佳电股份 000922 1.41%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2016-03-31
十大股东情况
178佳电股份 000922 0.53%
陈佳琪
2877660股 2016-03-31
十大股东情况
179佳电股份 000922 0.42%
朱晓红
2260300股 2016-03-31
十大股东情况
180佳电股份 000922 0.31%
财通基金 工商银行 富春定增26号资产管理计划
1710170股 2016-03-31
十大股东情况
181佳电股份 000922 0.27%
朱军
1490580股 2016-03-31
十大股东情况
182佳电股份 000922 24.12%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2015-12-31
十大股东情况
183佳电股份 000922 16.57%
北京建龙重工集团有限公司
90064800股 2015-12-31
十大股东情况
184佳电股份 000922 14.93%
佳木斯电机厂
81176300股 2015-12-31
十大股东情况
185佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2015-12-31
十大股东情况
186佳电股份 000922 1.49%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2015-12-31
十大股东情况
187佳电股份 000922 1.41%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2015-12-31
十大股东情况
188佳电股份 000922 0.59%
上海钧能实业有限公司
3181600股 2015-12-31
十大股东情况
189佳电股份 000922 0.53%
陈佳琪
2877660股 2015-12-31
十大股东情况
190佳电股份 000922 0.47%
陈泳潮
2575810股 2015-12-31
十大股东情况
191佳电股份 000922 0.42%
朱晓红
2260300股 2015-12-31
十大股东情况
192佳电股份 000922 0.314%
上海证大投资管理有限公司 长安天迪定增1号基金
1704200股 2015-12-31
十大流通股东情况
193佳电股份 000922 0.315%
财通基金 工商银行 富春定增26号资产管理计划
1710170股 2015-12-31
十大流通股东情况
194佳电股份 000922 0.415%
上海证大投资管理有限公司
2258860股 2015-12-31
十大流通股东情况
195佳电股份 000922 0.416%
朱晓红
2260300股 2015-12-31
十大流通股东情况
196佳电股份 000922 0.474%
陈泳潮
2575810股 2015-12-31
十大流通股东情况
197佳电股份 000922 0.529%
陈佳琪
2877660股 2015-12-31
十大流通股东情况
198佳电股份 000922 1.407%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2015-12-31
十大流通股东情况
199佳电股份 000922 1.49%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2015-12-31
十大流通股东情况
200佳电股份 000922 1.54%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2015-12-31
十大流通股东情况
201佳电股份 000922 23.274%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2015-12-31
十大流通股东情况
202佳电股份 000922 0.131%
王渊琼
780600股 2015-09-30
十大流通股东情况
203佳电股份 000922 0.138%
周冰鑫
819700股 2015-09-30
十大流通股东情况
204佳电股份 000922 0.143%
交通银行股份有限公司 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金
852600股 2015-09-30
十大流通股东情况
205佳电股份 000922 0.155%
北京建龙重工集团有限公司
923089股 2015-09-30
十大流通股东情况
206佳电股份 000922 0.168%
中国银行股份有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
1000000股 2015-09-30
十大流通股东情况
207佳电股份 000922 0.184%
中国农业银行股份有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
1097760股 2015-09-30
十大流通股东情况
208佳电股份 000922 0.243%
中国农业银行股份有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
1447550股 2015-09-30
十大流通股东情况
209佳电股份 000922 0.285%
中国农业银行股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金
1699950股 2015-09-30
十大流通股东情况
210佳电股份 000922 0.483%
陈佳琪
2877660股 2015-09-30
十大流通股东情况
211佳电股份 000922 21.235%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2015-09-30
十大流通股东情况
212佳电股份 000922 22.01%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2015-09-30
十大股东情况
213佳电股份 000922 19.24%
北京建龙重工集团有限公司
114635000股 2015-09-30
十大股东情况
214佳电股份 000922 18.11%
佳木斯电机厂
107929000股 2015-09-30
十大股东情况
215佳电股份 000922 1.4%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2015-09-30
十大股东情况
216佳电股份 000922 1.36%
招商财富 招商银行 弘唯基石1号专项资产管理计划
8100810股 2015-09-30
十大股东情况
217佳电股份 000922 1.36%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2015-09-30
十大股东情况
218佳电股份 000922 1.28%
昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品
7650760股 2015-09-30
十大股东情况
219佳电股份 000922 1.28%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2015-09-30
十大股东情况
220佳电股份 000922 0.95%
申万菱信 上海 资产 工商银行 中融信托 中融 瑞林集合资金信托计划
5666060股 2015-09-30
十大股东情况
221佳电股份 000922 0.82%
上海证大投资管理有限公司
4900860股 2015-09-30
十大股东情况
222佳电股份 000922 22.01%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2015-06-30
十大股东情况
223佳电股份 000922 19.08%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2015-06-30
十大股东情况
224佳电股份 000922 18.11%
佳木斯电机厂
107929000股 2015-06-30
十大股东情况
225佳电股份 000922 1.4%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2015-06-30
十大股东情况
226佳电股份 000922 1.36%
招商财富 招商银行 弘唯基石1号专项资产管理计划
8100810股 2015-06-30
十大股东情况
227佳电股份 000922 1.36%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2015-06-30
十大股东情况
228佳电股份 000922 1.28%
昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品
7650760股 2015-06-30
十大股东情况
229佳电股份 000922 1.28%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2015-06-30
十大股东情况
230佳电股份 000922 1.09%
秦斌
6498470股 2015-06-30
十大股东情况
231佳电股份 000922 0.95%
申万菱信 上海 资产 工商银行 中融信托 中融 瑞林集合资金信托计划
5666060股 2015-06-30
十大股东情况
232佳电股份 000922 0.161%
朱瑞
957905股 2015-06-30
十大流通股东情况
233佳电股份 000922 0.164%
任宝根
979300股 2015-06-30
十大流通股东情况
234佳电股份 000922 0.168%
董立
1000000股 2015-06-30
十大流通股东情况
235佳电股份 000922 0.205%
陈佳琪
1222100股 2015-06-30
十大流通股东情况
236佳电股份 000922 0.221%
聂迪
1316600股 2015-06-30
十大流通股东情况
237佳电股份 000922 0.252%
全国社保基金四一四组合
1500000股 2015-06-30
十大流通股东情况
238佳电股份 000922 0.607%
中国农业银行股份有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
3616540股 2015-06-30
十大流通股东情况
239佳电股份 000922 0.857%
杨鹏
5104070股 2015-06-30
十大流通股东情况
240佳电股份 000922 1.091%
秦斌
6498470股 2015-06-30
十大流通股东情况
241佳电股份 000922 21.235%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2015-06-30
十大流通股东情况
242佳电股份 000922 0.18%
陕西伊势威投资有限公司
1075400股 2015-03-31
十大流通股东情况
243佳电股份 000922 0.186%
相伟琳
1111270股 2015-03-31
十大流通股东情况
244佳电股份 000922 0.188%
陈佳琪
1122100股 2015-03-31
十大流通股东情况
245佳电股份 000922 0.205%
五矿国际信托有限公司 五矿信托 启尚联智1号证券投资集合资金信托计划
1224180股 2015-03-31
十大流通股东情况
246佳电股份 000922 0.252%
中国工商银行股份有限公司 广发聚瑞股票型证券投资基金
1500000股 2015-03-31
十大流通股东情况
247佳电股份 000922 0.252%
全国社保基金四一四组合
1500000股 2015-03-31
十大流通股东情况
248佳电股份 000922 0.263%
中融国际信托有限公司 金山一号证券投资集合资金信托计划
1567500股 2015-03-31
十大流通股东情况
249佳电股份 000922 21.235%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2015-03-31
十大流通股东情况
250佳电股份 000922 0.146%
陈德君
869777股 2015-03-31
十大流通股东情况
251佳电股份 000922 0.12%
徐春叶
715991股 2015-03-31
十大流通股东情况
252佳电股份 000922 22.01%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2015-03-31
十大股东情况
253佳电股份 000922 19.08%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2015-03-31
十大股东情况
254佳电股份 000922 18.11%
佳木斯电机厂
107929000股 2015-03-31
十大股东情况
255佳电股份 000922 1.4%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2015-03-31
十大股东情况
256佳电股份 000922 1.36%
招商财富 招商银行 弘唯基石1号专项资产管理计划
8100810股 2015-03-31
十大股东情况
257佳电股份 000922 1.36%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2015-03-31
十大股东情况
258佳电股份 000922 1.28%
昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品
7650760股 2015-03-31
十大股东情况
259佳电股份 000922 1.28%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2015-03-31
十大股东情况
260佳电股份 000922 0.95%
申万菱信 上海 资产 工商银行 中融信托 中融 瑞林集合资金信托计划
5666060股 2015-03-31
十大股东情况
261佳电股份 000922 0.82%
上海证大投资管理有限公司
4900860股 2015-03-31
十大股东情况
262佳电股份 000922 22.01%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2014-12-31
十大股东情况
263佳电股份 000922 19.08%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-12-31
十大股东情况
264佳电股份 000922 18.11%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-12-31
十大股东情况
265佳电股份 000922 1.4%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2014-12-31
十大股东情况
266佳电股份 000922 1.36%
招商财富 招商银行 弘唯基石1号专项资产管理计划
8100810股 2014-12-31
十大股东情况
267佳电股份 000922 1.36%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2014-12-31
十大股东情况
268佳电股份 000922 1.28%
昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品
7650760股 2014-12-31
十大股东情况
269佳电股份 000922 1.28%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2014-12-31
十大股东情况
270佳电股份 000922 0.95%
申万菱信 上海资产 工商银行 中融信托 中融 瑞林集合资金信托计划
5666060股 2014-12-31
十大股东情况
271佳电股份 000922 0.82%
上海证大投资管理有限公司
4900860股 2014-12-31
十大股东情况
272佳电股份 000922 21.235%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-12-31
十大流通股东情况
273佳电股份 000922 0.449%
上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型证券投资基金
2675790股 2014-12-31
十大流通股东情况
274佳电股份 000922 0.409%
财达证券有限责任公司
2434300股 2014-12-31
十大流通股东情况
275佳电股份 000922 0.234%
周翠英
1392100股 2014-12-31
十大流通股东情况
276佳电股份 000922 0.221%
谭荣生
1316600股 2014-12-31
十大流通股东情况
277佳电股份 000922 0.211%
中国银行股份有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
1255200股 2014-12-31
十大流通股东情况
278佳电股份 000922 0.175%
董立
1043730股 2014-12-31
十大流通股东情况
279佳电股份 000922 0.155%
王军
926501股 2014-12-31
十大流通股东情况
280佳电股份 000922 0.146%
陈德君
869777股 2014-12-31
十大流通股东情况
281佳电股份 000922 0.12%
陈秋芬
716900股 2014-12-31
十大流通股东情况
282佳电股份 000922 22.01%
哈尔滨电气集团公司
131121000股 2014-12-08
十大股东情况
283佳电股份 000922 19.08%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-12-08
十大股东情况
284佳电股份 000922 18.11%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-12-08
十大股东情况
285佳电股份 000922 1.4%
泰达宏利基金 工商银行 泰达宏利价值成长定向增发60号资产管理计划
8370840股 2014-12-08
十大股东情况
286佳电股份 000922 1.36%
招商财富 招商银行 弘唯基石1号专项资产管理计划
8100810股 2014-12-08
十大股东情况
287佳电股份 000922 1.36%
深圳市保腾丰利创业投资企业 有限合伙
8100810股 2014-12-08
十大股东情况
288佳电股份 000922 1.28%
昆仑健康保险股份有限公司 万能保险产品
7650760股 2014-12-08
十大股东情况
289佳电股份 000922 1.28%
浙江龙信股权投资合伙企业 有限合伙
7650760股 2014-12-08
十大股东情况
290佳电股份 000922 0.95%
申万菱信 上海 资产 工商银行 中融信托 中融 瑞林集合资金信托计划
5666060股 2014-12-08
十大股东情况
291佳电股份 000922 0.82%
上海证大投资管理有限公司
4900860股 2014-12-08
十大股东情况
292佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-10-31
十大股东情况
293佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-10-31
十大股东情况
294佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-10-31
十大股东情况
295佳电股份 000922 1.24%
上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型证券投资基金
6483490股 2014-10-31
十大股东情况
296佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2014-10-31
十大股东情况
297佳电股份 000922 0.56%
谭荣生
2911910股 2014-10-31
十大股东情况
298佳电股份 000922 0.27%
周翠英
1392100股 2014-10-31
十大股东情况
299佳电股份 000922 0.24%
财达证券有限责任公司
1233670股 2014-10-31
十大股东情况
300佳电股份 000922 0.2%
中信银行股份有限公司 泰信保本混合型证券投资基金
1060000股 2014-10-31
十大股东情况
301佳电股份 000922 0.17%
陈德君
869777股 2014-10-31
十大股东情况
302佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-09-30
十大股东情况
303佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-09-30
十大股东情况
304佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-09-30
十大股东情况
305佳电股份 000922 1.45%
上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型证券投资基金
7600520股 2014-09-30
十大股东情况
306佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2014-09-30
十大股东情况
307佳电股份 000922 0.49%
谭荣生
2555650股 2014-09-30
十大股东情况
308佳电股份 000922 0.31%
洪亮
1603170股 2014-09-30
十大股东情况
309佳电股份 000922 0.27%
刘伟
1399790股 2014-09-30
十大股东情况
310佳电股份 000922 0.27%
周翠英
1392100股 2014-09-30
十大股东情况
311佳电股份 000922 0.18%
陈涛
949507股 2014-09-30
十大股东情况
312佳电股份 000922 24.141%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-09-30
十大流通股东情况
313佳电股份 000922 1.45%
上海浦东发展银行 广发小盘成长股票型证券投资基金
7600520股 2014-09-30
十大流通股东情况
314佳电股份 000922 0.488%
谭荣生
2555650股 2014-09-30
十大流通股东情况
315佳电股份 000922 0.306%
洪亮
1603170股 2014-09-30
十大流通股东情况
316佳电股份 000922 0.267%
刘伟
1399790股 2014-09-30
十大流通股东情况
317佳电股份 000922 0.266%
周翠英
1392100股 2014-09-30
十大流通股东情况
318佳电股份 000922 0.181%
陈涛
949507股 2014-09-30
十大流通股东情况
319佳电股份 000922 0.166%
陈德君
869777股 2014-09-30
十大流通股东情况
320佳电股份 000922 0.152%
方应坤
797300股 2014-09-30
十大流通股东情况
321佳电股份 000922 0.134%
财达证券有限责任公司
700000股 2014-09-30
十大流通股东情况
322佳电股份 000922 24.141%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-06-30
十大流通股东情况
323佳电股份 000922 0.405%
昆明盈鑫叁叁投资中心 有限合伙
2124000股 2014-06-30
十大流通股东情况
324佳电股份 000922 0.301%
广发银行股份有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
1579990股 2014-06-30
十大流通股东情况
325佳电股份 000922 0.209%
卿明星
1096700股 2014-06-30
十大流通股东情况
326佳电股份 000922 0.196%
王延菊
1028800股 2014-06-30
十大流通股东情况
327佳电股份 000922 0.19%
郭冬莉
994225股 2014-06-30
十大流通股东情况
328佳电股份 000922 0.167%
陈德君
875377股 2014-06-30
十大流通股东情况
329佳电股份 000922 0.16%
昆明盈鑫贰伍投资中心 有限合伙
839900股 2014-06-30
十大流通股东情况
330佳电股份 000922 0.143%
唐润冰
750050股 2014-06-30
十大流通股东情况
331佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2014-06-30
十大流通股东情况
332佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-06-30
十大股东情况
333佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-06-30
十大股东情况
334佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-06-30
十大股东情况
335佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2014-06-30
十大股东情况
336佳电股份 000922 0.41%
昆明盈鑫叁叁投资中心 有限合伙
2124000股 2014-06-30
十大股东情况
337佳电股份 000922 0.3%
广发银行股份有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
1579990股 2014-06-30
十大股东情况
338佳电股份 000922 0.21%
卿明星
1096700股 2014-06-30
十大股东情况
339佳电股份 000922 0.2%
王延菊
1028800股 2014-06-30
十大股东情况
340佳电股份 000922 0.19%
郭冬莉
994225股 2014-06-30
十大股东情况
341佳电股份 000922 0.17%
陈德君
875377股 2014-06-30
十大股东情况
342佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-03-31
十大股东情况
343佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2014-03-31
十大股东情况
344佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2014-03-31
十大股东情况
345佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2014-03-31
十大股东情况
346佳电股份 000922 0.41%
昆明盈鑫叁叁投资中心 有限合伙
2124000股 2014-03-31
十大股东情况
347佳电股份 000922 0.21%
卿明星
1090800股 2014-03-31
十大股东情况
348佳电股份 000922 0.2%
王延菊
1028600股 2014-03-31
十大股东情况
349佳电股份 000922 0.19%
郭冬莉
994225股 2014-03-31
十大股东情况
350佳电股份 000922 0.17%
陈德君
875377股 2014-03-31
十大股东情况
351佳电股份 000922 0.16%
昆明盈鑫贰伍投资中心 有限合伙
839900股 2014-03-31
十大股东情况
352佳电股份 000922 0.405%
昆明盈鑫叁叁投资中心 有限合伙
2124000股 2014-03-31
十大流通股东情况
353佳电股份 000922 0.208%
卿明星
1090800股 2014-03-31
十大流通股东情况
354佳电股份 000922 0.196%
王延菊
1028600股 2014-03-31
十大流通股东情况
355佳电股份 000922 0.19%
郭冬莉
994225股 2014-03-31
十大流通股东情况
356佳电股份 000922 0.167%
陈德君
875377股 2014-03-31
十大流通股东情况
357佳电股份 000922 0.16%
昆明盈鑫贰伍投资中心 有限合伙
839900股 2014-03-31
十大流通股东情况
358佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2014-03-31
十大流通股东情况
359佳电股份 000922 0.137%
李龙
718400股 2014-03-31
十大流通股东情况
360佳电股份 000922 0.134%
李建波
700000股 2014-03-31
十大流通股东情况
361佳电股份 000922 24.141%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2014-03-31
十大流通股东情况
362佳电股份 000922 24.141%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2013-12-31
十大流通股东情况
363佳电股份 000922 0.223%
郭冬莉
1166520股 2013-12-31
十大流通股东情况
364佳电股份 000922 0.208%
卿明星
1090000股 2013-12-31
十大流通股东情况
365佳电股份 000922 0.204%
东方汇理银行
1070010股 2013-12-31
十大流通股东情况
366佳电股份 000922 0.167%
陈德君
875377股 2013-12-31
十大流通股东情况
367佳电股份 000922 0.142%
李建波
743800股 2013-12-31
十大流通股东情况
368佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2013-12-31
十大流通股东情况
369佳电股份 000922 0.135%
提学科
705000股 2013-12-31
十大流通股东情况
370佳电股份 000922 0.127%
李龙
667000股 2013-12-31
十大流通股东情况
371佳电股份 000922 0.126%
陈建威
660000股 2013-12-31
十大流通股东情况
372佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2013-12-31
十大股东情况
373佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2013-12-31
十大股东情况
374佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2013-12-31
十大股东情况
375佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2013-12-31
十大股东情况
376佳电股份 000922 0.22%
郭冬莉
1166520股 2013-12-31
十大股东情况
377佳电股份 000922 0.21%
卿明星
1090000股 2013-12-31
十大股东情况
378佳电股份 000922 0.2%
东方汇理银行
1070010股 2013-12-31
十大股东情况
379佳电股份 000922 0.17%
陈德君
875377股 2013-12-31
十大股东情况
380佳电股份 000922 0.14%
李建波
743800股 2013-12-31
十大股东情况
381佳电股份 000922 0.14%
陆俊明
730000股 2013-12-31
十大股东情况
382佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2013-09-30
十大股东情况
383佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2013-09-30
十大股东情况
384佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2013-09-30
十大股东情况
385佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2013-09-30
十大股东情况
386佳电股份 000922 0.29%
卿明星
1536660股 2013-09-30
十大股东情况
387佳电股份 000922 0.22%
郭冬莉
1166520股 2013-09-30
十大股东情况
388佳电股份 000922 0.17%
陈德君
875377股 2013-09-30
十大股东情况
389佳电股份 000922 0.14%
陆俊明
730000股 2013-09-30
十大股东情况
390佳电股份 000922 0.14%
提学科
710000股 2013-09-30
十大股东情况
391佳电股份 000922 0.13%
李建波
706200股 2013-09-30
十大股东情况
392佳电股份 000922 0.293%
卿明星
1536660股 2013-09-30
十大流通股东情况
393佳电股份 000922 0.223%
郭冬莉
1166520股 2013-09-30
十大流通股东情况
394佳电股份 000922 0.167%
陈德君
875377股 2013-09-30
十大流通股东情况
395佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2013-09-30
十大流通股东情况
396佳电股份 000922 0.135%
提学科
710000股 2013-09-30
十大流通股东情况
397佳电股份 000922 0.135%
李建波
706200股 2013-09-30
十大流通股东情况
398佳电股份 000922 0.131%
李龙
688000股 2013-09-30
十大流通股东情况
399佳电股份 000922 0.126%
陈建威
660000股 2013-09-30
十大流通股东情况
400佳电股份 000922 0.125%
唐红
653412股 2013-09-30
十大流通股东情况
401佳电股份 000922 0.12%
段廷志
626400股 2013-09-30
十大流通股东情况
402佳电股份 000922 0.246%
吕光
1290000股 2013-06-30
十大流通股东情况
403佳电股份 000922 0.223%
郭冬莉
1166520股 2013-06-30
十大流通股东情况
404佳电股份 000922 0.154%
中国对外经济贸易信托有限公司 新股C17
808500股 2013-06-30
十大流通股东情况
405佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2013-06-30
十大流通股东情况
406佳电股份 000922 0.137%
提学科
720000股 2013-06-30
十大流通股东情况
407佳电股份 000922 0.134%
李建波
700000股 2013-06-30
十大流通股东情况
408佳电股份 000922 0.126%
陈时塘
663000股 2013-06-30
十大流通股东情况
409佳电股份 000922 0.126%
陈建威
660000股 2013-06-30
十大流通股东情况
410佳电股份 000922 0.125%
唐红
653412股 2013-06-30
十大流通股东情况
411佳电股份 000922 0.115%
李龙
603500股 2013-06-30
十大流通股东情况
412佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2013-06-30
十大股东情况
413佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团公司
113712000股 2013-06-30
十大股东情况
414佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2013-06-30
十大股东情况
415佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2013-06-30
十大股东情况
416佳电股份 000922 0.25%
吕光
1290000股 2013-06-30
十大股东情况
417佳电股份 000922 0.22%
郭冬莉
1166520股 2013-06-30
十大股东情况
418佳电股份 000922 0.15%
中国对外经济贸易信托有限公司 新股C17
808500股 2013-06-30
十大股东情况
419佳电股份 000922 0.14%
陆俊明
730000股 2013-06-30
十大股东情况
420佳电股份 000922 0.14%
提学科
720000股 2013-06-30
十大股东情况
421佳电股份 000922 0.13%
李建波
700000股 2013-06-30
十大股东情况
422佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2013-03-31
十大股东情况
423佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2013-03-31
十大股东情况
424佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2013-03-31
十大股东情况
425佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2013-03-31
十大股东情况
426佳电股份 000922 0.28%
李慧英
1463860股 2013-03-31
十大股东情况
427佳电股份 000922 0.26%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
1358200股 2013-03-31
十大股东情况
428佳电股份 000922 0.24%
陈丽
1267930股 2013-03-31
十大股东情况
429佳电股份 000922 0.22%
郭冬莉
1166520股 2013-03-31
十大股东情况
430佳电股份 000922 0.14%
陆俊明
730000股 2013-03-31
十大股东情况
431佳电股份 000922 0.14%
提学科
720000股 2013-03-31
十大股东情况
432佳电股份 000922 0.279%
李慧英
1463860股 2013-03-31
十大流通股东情况
433佳电股份 000922 0.259%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
1358200股 2013-03-31
十大流通股东情况
434佳电股份 000922 0.242%
陈丽
1267930股 2013-03-31
十大流通股东情况
435佳电股份 000922 0.223%
郭冬莉
1166520股 2013-03-31
十大流通股东情况
436佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2013-03-31
十大流通股东情况
437佳电股份 000922 0.137%
提学科
720000股 2013-03-31
十大流通股东情况
438佳电股份 000922 0.134%
李建波
700000股 2013-03-31
十大流通股东情况
439佳电股份 000922 0.132%
陈时塘
693000股 2013-03-31
十大流通股东情况
440佳电股份 000922 0.132%
唐红
690412股 2013-03-31
十大流通股东情况
441佳电股份 000922 0.126%
陈建威
660000股 2013-03-31
十大流通股东情况
442佳电股份 000922 0.52%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-12-31
十大流通股东情况
443佳电股份 000922 0.377%
夏天
1977380股 2012-12-31
十大流通股东情况
444佳电股份 000922 0.265%
李慧英
1389900股 2012-12-31
十大流通股东情况
445佳电股份 000922 0.215%
郭冬莉
1127420股 2012-12-31
十大流通股东情况
446佳电股份 000922 0.178%
陈时塘
933000股 2012-12-31
十大流通股东情况
447佳电股份 000922 0.176%
高玉梅
921158股 2012-12-31
十大流通股东情况
448佳电股份 000922 0.164%
王宏达
860500股 2012-12-31
十大流通股东情况
449佳电股份 000922 0.161%
宋长生
844628股 2012-12-31
十大流通股东情况
450佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2012-12-31
十大流通股东情况
451佳电股份 000922 0.137%
提学科
720000股 2012-12-31
十大流通股东情况
452佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2012-12-31
十大股东情况
453佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团公司
113712000股 2012-12-31
十大股东情况
454佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2012-12-31
十大股东情况
455佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2012-12-31
十大股东情况
456佳电股份 000922 0.52%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-12-31
十大股东情况
457佳电股份 000922 0.38%
夏天
1977380股 2012-12-31
十大股东情况
458佳电股份 000922 0.27%
李慧英
1389900股 2012-12-31
十大股东情况
459佳电股份 000922 0.22%
郭冬莉
1127420股 2012-12-31
十大股东情况
460佳电股份 000922 0.18%
陈时塘
933000股 2012-12-31
十大股东情况
461佳电股份 000922 0.18%
高玉梅
921158股 2012-12-31
十大股东情况
462佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2012-11-30
十大股东情况
463佳电股份 000922 0.91%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-11-30
十大股东情况
464佳电股份 000922 0.66%
夏天
1960980股 2012-11-30
十大股东情况
465佳电股份 000922 0.48%
李慧英
1438900股 2012-11-30
十大股东情况
466佳电股份 000922 0.38%
郭冬莉
1147420股 2012-11-30
十大股东情况
467佳电股份 000922 0.37%
陈时塘
1105000股 2012-11-30
十大股东情况
468佳电股份 000922 0.31%
高玉梅
921158股 2012-11-30
十大股东情况
469佳电股份 000922 0.29%
王宏达
860500股 2012-11-30
十大股东情况
470佳电股份 000922 0.28%
宋长生
835928股 2012-11-30
十大股东情况
471佳电股份 000922 0.25%
刘晓阳
750200股 2012-11-30
十大股东情况
472佳电股份 000922 0.52%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-09-30
十大流通股东情况
473佳电股份 000922 0.38%
夏天
1989810股 2012-09-30
十大流通股东情况
474佳电股份 000922 0.267%
李慧英
1398800股 2012-09-30
十大流通股东情况
475佳电股份 000922 0.237%
陈时塘
1244400股 2012-09-30
十大流通股东情况
476佳电股份 000922 0.208%
郭冬莉
1091520股 2012-09-30
十大流通股东情况
477佳电股份 000922 0.193%
刘晓阳
1010100股 2012-09-30
十大流通股东情况
478佳电股份 000922 0.176%
高玉梅
921158股 2012-09-30
十大流通股东情况
479佳电股份 000922 0.164%
王宏达
860500股 2012-09-30
十大流通股东情况
480佳电股份 000922 0.162%
宋长生
847828股 2012-09-30
十大流通股东情况
481佳电股份 000922 0.139%
陆俊明
730000股 2012-09-30
十大流通股东情况
482佳电股份 000922 0.52%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-06-30
十大流通股东情况
483佳电股份 000922 0.378%
夏天
1979010股 2012-06-30
十大流通股东情况
484佳电股份 000922 0.246%
李慧英
1288800股 2012-06-30
十大流通股东情况
485佳电股份 000922 0.237%
陈时塘
1244400股 2012-06-30
十大流通股东情况
486佳电股份 000922 0.208%
郭冬莉
1091520股 2012-06-30
十大流通股东情况
487佳电股份 000922 0.176%
高玉梅
921158股 2012-06-30
十大流通股东情况
488佳电股份 000922 0.164%
王宏达
860500股 2012-06-30
十大流通股东情况
489佳电股份 000922 0.162%
宋长生
847828股 2012-06-30
十大流通股东情况
490佳电股份 000922 0.157%
刘晓阳
820600股 2012-06-30
十大流通股东情况
491佳电股份 000922 0.144%
李建波
756160股 2012-06-30
十大流通股东情况
492佳电股份 000922 24.14%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2012-06-30
十大股东情况
493佳电股份 000922 21.7%
北京建龙重工集团有限公司
113712000股 2012-06-30
十大股东情况
494佳电股份 000922 20.59%
佳木斯电机厂
107929000股 2012-06-30
十大股东情况
495佳电股份 000922 0.77%
上海钧能实业有限公司
4058550股 2012-06-30
十大股东情况
496佳电股份 000922 0.52%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2727870股 2012-06-30
十大股东情况
497佳电股份 000922 0.38%
夏天
1979010股 2012-06-30
十大股东情况
498佳电股份 000922 0.25%
李慧英
1288800股 2012-06-30
十大股东情况
499佳电股份 000922 0.24%
陈时塘
1244400股 2012-06-30
十大股东情况
500佳电股份 000922 0.21%
郭冬莉
1091520股 2012-06-30
十大股东情况
501佳电股份 000922 0.18%
高玉梅
921158股 2012-06-30
十大股东情况
502佳电股份 000922 1.005%
中融国际信托有限公司 中融从容成长
2997870股 2012-03-31
十大流通股东情况
503佳电股份 000922 0.663%
夏天
1979810股 2012-03-31
十大流通股东情况
504佳电股份 000922 0.417%
陈时塘
1244400股 2012-03-31
十大流通股东情况
505佳电股份 000922 0.4%
刘晓阳
1192560股 2012-03-31
十大流通股东情况
506佳电股份 000922 0.366%
郭冬莉
1091520股 2012-03-31
十大流通股东情况
507佳电股份 000922 0.362%
李慧英
1078800股 2012-03-31
十大流通股东情况
508佳电股份 000922 0.357%
韩祎萱
1066480股 2012-03-31
十大流通股东情况
509佳电股份 000922 0.356%
李宝玲
1061700股 2012-03-31
十大流通股东情况
510佳电股份 000922 0.309%
高玉梅
921158股 2012-03-31
十大流通股东情况
511佳电股份 000922 1.005%
中融从容成长
2997870股 2011-12-31
十大流通股东情况
512佳电股份 000922 0.872%
夏天
2602950股 2011-12-31
十大流通股东情况
513佳电股份 000922 0.452%
李宝铃
1349500股 2011-12-31
十大流通股东情况
514佳电股份 000922 0.399%
梁艳华
1191890股 2011-12-31
十大流通股东情况
515佳电股份 000922 0.39%
刘晓阳
1164200股 2011-12-31
十大流通股东情况
516佳电股份 000922 0.38%
陈时塘
1134620股 2011-12-31
十大流通股东情况
517佳电股份 000922 0.366%
韩祎萱
1091520股 2011-12-31
十大流通股东情况
518佳电股份 000922 0.312%
郭冬莉
932156股 2011-12-31
十大流通股东情况
519佳电股份 000922 0.309%
刘佩荣
921158股 2011-12-31
十大流通股东情况
520佳电股份 000922 0.308%
高玉梅
920509股 2011-12-31
十大流通股东情况
521佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2011-12-31
十大股东情况
522佳电股份 000922 1%
中融从容成长
2997870股 2011-12-31
十大股东情况
523佳电股份 000922 0.87%
夏天
2602950股 2011-12-31
十大股东情况
524佳电股份 000922 0.45%
李宝铃
1349500股 2011-12-31
十大股东情况
525佳电股份 000922 0.4%
梁艳华
1191890股 2011-12-31
十大股东情况
526佳电股份 000922 0.39%
刘晓阳
1164200股 2011-12-31
十大股东情况
527佳电股份 000922 0.38%
陈时塘
1134620股 2011-12-31
十大股东情况
528佳电股份 000922 0.37%
韩祎萱
1091520股 2011-12-31
十大股东情况
529佳电股份 000922 0.31%
郭冬莉
932156股 2011-12-31
十大股东情况
530佳电股份 000922 0.31%
刘佩荣
921158股 2011-12-31
十大股东情况
531佳电股份 000922 0.758%
夏天
2262110股 2011-09-30
十大流通股东情况
532佳电股份 000922 0.469%
梁艳华
1400090股 2011-09-30
十大流通股东情况
533佳电股份 000922 0.436%
陈时塘
1300000股 2011-09-30
十大流通股东情况
534佳电股份 000922 0.432%
刘晓阳
1289600股 2011-09-30
十大流通股东情况
535佳电股份 000922 0.408%
李宝玲
1217900股 2011-09-30
十大流通股东情况
536佳电股份 000922 0.379%
韩祎萱
1130770股 2011-09-30
十大流通股东情况
537佳电股份 000922 0.366%
郭冬莉
1091520股 2011-09-30
十大流通股东情况
538佳电股份 000922 0.338%
杨光
1009410股 2011-09-30
十大流通股东情况
539佳电股份 000922 0.337%
刘佩荣
1006020股 2011-09-30
十大流通股东情况
540佳电股份 000922 0.309%
高玉梅
921158股 2011-09-30
十大流通股东情况
541佳电股份 000922 0.661%
夏天
1972410股 2011-06-30
十大流通股东情况
542佳电股份 000922 0.591%
韩祎萱
1762850股 2011-06-30
十大流通股东情况
543佳电股份 000922 0.497%
陈时塘
1483450股 2011-06-30
十大流通股东情况
544佳电股份 000922 0.432%
刘晓阳
1289600股 2011-06-30
十大流通股东情况
545佳电股份 000922 0.407%
李宝玲
1214200股 2011-06-30
十大流通股东情况
546佳电股份 000922 0.366%
郭冬莉
1091520股 2011-06-30
十大流通股东情况
547佳电股份 000922 0.359%
梁艳华
1072290股 2011-06-30
十大流通股东情况
548佳电股份 000922 0.358%
杨光
1069410股 2011-06-30
十大流通股东情况
549佳电股份 000922 0.333%
刘佩荣
994100股 2011-06-30
十大流通股东情况
550佳电股份 000922 0.309%
高玉梅
921158股 2011-06-30
十大流通股东情况
551佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2011-06-30
十大股东情况
552佳电股份 000922 0.66%
夏天
1972410股 2011-06-30
十大股东情况
553佳电股份 000922 0.59%
韩祎萱
1762850股 2011-06-30
十大股东情况
554佳电股份 000922 0.5%
陈时塘
1483450股 2011-06-30
十大股东情况
555佳电股份 000922 0.43%
刘晓阳
1289600股 2011-06-30
十大股东情况
556佳电股份 000922 0.41%
李宝玲
1214200股 2011-06-30
十大股东情况
557佳电股份 000922 0.37%
郭冬莉
1091520股 2011-06-30
十大股东情况
558佳电股份 000922 0.36%
梁艳华
1072290股 2011-06-30
十大股东情况
559佳电股份 000922 0.36%
杨光
1069410股 2011-06-30
十大股东情况
560佳电股份 000922 0.33%
刘佩荣
994100股 2011-06-30
十大股东情况
561佳电股份 000922 0.527%
夏天
1574210股 2011-03-31
十大流通股东情况
562佳电股份 000922 0.453%
韩祎萱
1351400股 2011-03-31
十大流通股东情况
563佳电股份 000922 0.384%
杨光
1146410股 2011-03-31
十大流通股东情况
564佳电股份 000922 0.383%
刘晓阳
1142800股 2011-03-31
十大流通股东情况
565佳电股份 000922 0.375%
李宝玲
1120470股 2011-03-31
十大流通股东情况
566佳电股份 000922 0.349%
梁艳华
1041390股 2011-03-31
十大流通股东情况
567佳电股份 000922 0.338%
陈时塘
1008150股 2011-03-31
十大流通股东情况
568佳电股份 000922 0.268%
李西安
801199股 2011-03-31
十大流通股东情况
569佳电股份 000922 0.258%
郑孝禄
770000股 2011-03-31
十大流通股东情况
570佳电股份 000922 0.252%
刘佩荣
751000股 2011-03-31
十大流通股东情况
571佳电股份 000922 0.429%
褚凤绮
1279300股 2010-12-31
十大流通股东情况
572佳电股份 000922 0.397%
杨光
1185710股 2010-12-31
十大流通股东情况
573佳电股份 000922 0.372%
韩祎萱
1109400股 2010-12-31
十大流通股东情况
574佳电股份 000922 0.348%
朱宙锋
1038520股 2010-12-31
十大流通股东情况
575佳电股份 000922 0.31%
夏天
926199股 2010-12-31
十大流通股东情况
576佳电股份 000922 0.277%
刘晓阳
828000股 2010-12-31
十大流通股东情况
577佳电股份 000922 0.268%
吴玉英
800000股 2010-12-31
十大流通股东情况
578佳电股份 000922 0.261%
梁艳华
780390股 2010-12-31
十大流通股东情况
579佳电股份 000922 0.25%
韩伟志
745650股 2010-12-31
十大流通股东情况
580佳电股份 000922 0.245%
陆俊明
730000股 2010-12-31
十大流通股东情况
581佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2010-12-31
十大股东情况
582佳电股份 000922 0.43%
褚凤绮
1279300股 2010-12-31
十大股东情况
583佳电股份 000922 0.4%
杨光
1185710股 2010-12-31
十大股东情况
584佳电股份 000922 0.37%
韩祎萱
1109400股 2010-12-31
十大股东情况
585佳电股份 000922 0.35%
朱宙锋
1038520股 2010-12-31
十大股东情况
586佳电股份 000922 0.31%
夏天
926199股 2010-12-31
十大股东情况
587佳电股份 000922 0.28%
刘晓阳
828000股 2010-12-31
十大股东情况
588佳电股份 000922 0.27%
吴玉英
800000股 2010-12-31
十大股东情况
589佳电股份 000922 0.26%
梁艳华
780390股 2010-12-31
十大股东情况
590佳电股份 000922 0.25%
韩伟志
745650股 2010-12-31
十大股东情况
591佳电股份 000922 1.005%
李宝明
3000020股 2010-09-30
十大流通股东情况
592佳电股份 000922 0.429%
褚凤绮
1279300股 2010-09-30
十大流通股东情况
593佳电股份 000922 0.357%
郑旭
1065450股 2010-09-30
十大流通股东情况
594佳电股份 000922 0.328%
陈斌
977493股 2010-09-30
十大流通股东情况
595佳电股份 000922 0.3%
杨光
895834股 2010-09-30
十大流通股东情况
596佳电股份 000922 0.251%
陆俊明
750000股 2010-09-30
十大流通股东情况
597佳电股份 000922 0.239%
湖南沁和投资发展有限公司
713800股 2010-09-30
十大流通股东情况
598佳电股份 000922 0.228%
提学科
681050股 2010-09-30
十大流通股东情况
599佳电股份 000922 0.222%
王燕飞
661611股 2010-09-30
十大流通股东情况
600佳电股份 000922 0.199%
吕继春
593101股 2010-09-30
十大流通股东情况
601佳电股份 000922 1.005%
李宝明
3000020股 2010-06-30
十大流通股东情况
602佳电股份 000922 0.429%
褚凤绮
1279300股 2010-06-30
十大流通股东情况
603佳电股份 000922 0.357%
郑旭
1065450股 2010-06-30
十大流通股东情况
604佳电股份 000922 0.328%
陈斌
977493股 2010-06-30
十大流通股东情况
605佳电股份 000922 0.3%
杨光
895834股 2010-06-30
十大流通股东情况
606佳电股份 000922 0.251%
陆俊明
750000股 2010-06-30
十大流通股东情况
607佳电股份 000922 0.239%
湖南沁和投资发展有限公司
713800股 2010-06-30
十大流通股东情况
608佳电股份 000922 0.228%
提学科
681050股 2010-06-30
十大流通股东情况
609佳电股份 000922 0.222%
王燕飞
661611股 2010-06-30
十大流通股东情况
610佳电股份 000922 0.199%
吕继春
593101股 2010-06-30
十大流通股东情况
611佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2010-06-30
十大股东情况
612佳电股份 000922 1.01%
李宝明
3000020股 2010-06-30
十大股东情况
613佳电股份 000922 0.43%
褚凤绮
1279300股 2010-06-30
十大股东情况
614佳电股份 000922 0.36%
郑旭
1065450股 2010-06-30
十大股东情况
615佳电股份 000922 0.33%
陈斌
977493股 2010-06-30
十大股东情况
616佳电股份 000922 0.3%
杨光
895834股 2010-06-30
十大股东情况
617佳电股份 000922 0.25%
陆俊明
750000股 2010-06-30
十大股东情况
618佳电股份 000922 0.24%
湖南沁和投资发展有限公司
713800股 2010-06-30
十大股东情况
619佳电股份 000922 0.23%
提学科
681050股 2010-06-30
十大股东情况
620佳电股份 000922 0.22%
王燕飞
661611股 2010-06-30
十大股东情况
621佳电股份 000922 1.005%
李宝明
3000020股 2010-03-31
十大流通股东情况
622佳电股份 000922 0.391%
郑派南
1167500股 2010-03-31
十大流通股东情况
623佳电股份 000922 0.357%
郑旭
1065450股 2010-03-31
十大流通股东情况
624佳电股份 000922 0.251%
陆俊明
750000股 2010-03-31
十大流通股东情况
625佳电股份 000922 0.235%
牛桂兰
700000股 2010-03-31
十大流通股东情况
626佳电股份 000922 0.228%
提学科
680050股 2010-03-31
十大流通股东情况
627佳电股份 000922 0.208%
谢云凯
620100股 2010-03-31
十大流通股东情况
628佳电股份 000922 0.197%
赵垣
587862股 2010-03-31
十大流通股东情况
629佳电股份 000922 0.189%
韩敬远
565241股 2010-03-31
十大流通股东情况
630佳电股份 000922 0.168%
张蒙
500000股 2010-03-31
十大流通股东情况
631佳电股份 000922 1.005%
李宝明
3000020股 2009-12-31
十大流通股东情况
632佳电股份 000922 0.299%
陈淑彦
892960股 2009-12-31
十大流通股东情况
633佳电股份 000922 0.258%
魏强
769999股 2009-12-31
十大流通股东情况
634佳电股份 000922 0.228%
提学科
680050股 2009-12-31
十大流通股东情况
635佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
627700股 2009-12-31
十大流通股东情况
636佳电股份 000922 0.19%
韩敬远
566551股 2009-12-31
十大流通股东情况
637佳电股份 000922 0.174%
韩敬宇
520000股 2009-12-31
十大流通股东情况
638佳电股份 000922 0.17%
赵垣
508262股 2009-12-31
十大流通股东情况
639佳电股份 000922 0.168%
刘远高
500430股 2009-12-31
十大流通股东情况
640佳电股份 000922 0.157%
陈冬保
470000股 2009-12-31
十大流通股东情况
641佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2009-12-31
十大股东情况
642佳电股份 000922 1.01%
李宝明
3000020股 2009-12-31
十大股东情况
643佳电股份 000922 0.3%
陈淑彦
892960股 2009-12-31
十大股东情况
644佳电股份 000922 0.26%
魏强
769999股 2009-12-31
十大股东情况
645佳电股份 000922 0.23%
提学科
680050股 2009-12-31
十大股东情况
646佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
627700股 2009-12-31
十大股东情况
647佳电股份 000922 0.19%
韩敬远
566551股 2009-12-31
十大股东情况
648佳电股份 000922 0.17%
韩敬宇
520000股 2009-12-31
十大股东情况
649佳电股份 000922 0.17%
赵垣
508262股 2009-12-31
十大股东情况
650佳电股份 000922 0.17%
刘远高
500430股 2009-12-31
十大股东情况
651佳电股份 000922 1.005%
李宝明
3000020股 2009-09-30
十大流通股东情况
652佳电股份 000922 0.535%
郑旭
1595560股 2009-09-30
十大流通股东情况
653佳电股份 000922 0.278%
孟晓松
830700股 2009-09-30
十大流通股东情况
654佳电股份 000922 0.266%
陈淑彦
795100股 2009-09-30
十大流通股东情况
655佳电股份 000922 0.255%
魏强
759999股 2009-09-30
十大流通股东情况
656佳电股份 000922 0.228%
提学科
680050股 2009-09-30
十大流通股东情况
657佳电股份 000922 0.215%
李垒峰
640600股 2009-09-30
十大流通股东情况
658佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
626800股 2009-09-30
十大流通股东情况
659佳电股份 000922 0.19%
韩敬远
566551股 2009-09-30
十大流通股东情况
660佳电股份 000922 0.185%
李梅
552010股 2009-09-30
十大流通股东情况
661佳电股份 000922 0.493%
李宝明
1470300股 2009-06-30
十大流通股东情况
662佳电股份 000922 0.417%
郑旭
1243950股 2009-06-30
十大流通股东情况
663佳电股份 000922 0.298%
陈美玉
889486股 2009-06-30
十大流通股东情况
664佳电股份 000922 0.251%
从乃康
750000股 2009-06-30
十大流通股东情况
665佳电股份 000922 0.235%
李垒峰
700000股 2009-06-30
十大流通股东情况
666佳电股份 000922 0.228%
提学科
680050股 2009-06-30
十大流通股东情况
667佳电股份 000922 0.22%
谢囧
657600股 2009-06-30
十大流通股东情况
668佳电股份 000922 0.208%
谢云凯
620000股 2009-06-30
十大流通股东情况
669佳电股份 000922 0.196%
吕艳霞
585600股 2009-06-30
十大流通股东情况
670佳电股份 000922 0.19%
韩敬远
566551股 2009-06-30
十大流通股东情况
671佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电气集团公司
126531000股 2009-06-30
十大股东情况
672佳电股份 000922 0.49%
李宝明
1470300股 2009-06-30
十大股东情况
673佳电股份 000922 0.42%
郑旭
1243950股 2009-06-30
十大股东情况
674佳电股份 000922 0.3%
陈美玉
889486股 2009-06-30
十大股东情况
675佳电股份 000922 0.25%
从乃康
750000股 2009-06-30
十大股东情况
676佳电股份 000922 0.23%
李垒峰
700000股 2009-06-30
十大股东情况
677佳电股份 000922 0.23%
提学科
680050股 2009-06-30
十大股东情况
678佳电股份 000922 0.22%
谢囧
657600股 2009-06-30
十大股东情况
679佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
620000股 2009-06-30
十大股东情况
680佳电股份 000922 0.2%
吕艳霞
585600股 2009-06-30
十大股东情况
681佳电股份 000922 0.305%
郑旭
909553股 2009-03-31
十大流通股东情况
682佳电股份 000922 0.236%
李垒峰
704101股 2009-03-31
十大流通股东情况
683佳电股份 000922 0.228%
提学科
680000股 2009-03-31
十大流通股东情况
684佳电股份 000922 0.227%
于君
676700股 2009-03-31
十大流通股东情况
685佳电股份 000922 0.221%
王亚新
658000股 2009-03-31
十大流通股东情况
686佳电股份 000922 0.208%
谢冏
620000股 2009-03-31
十大流通股东情况
687佳电股份 000922 0.203%
谢云凯
605000股 2009-03-31
十大流通股东情况
688佳电股份 000922 0.201%
长春恒生典当有限公司
600000股 2009-03-31
十大流通股东情况
689佳电股份 000922 0.192%
刘远高
571830股 2009-03-31
十大流通股东情况
690佳电股份 000922 0.182%
吕艳霞
541742股 2009-03-31
十大流通股东情况
691佳电股份 000922 0.503%
谭鑫
1500000股 2008-12-31
十大流通股东情况
692佳电股份 000922 0.269%
郑旭
803400股 2008-12-31
十大流通股东情况
693佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
746004股 2008-12-31
十大流通股东情况
694佳电股份 000922 0.233%
李垒峰
694101股 2008-12-31
十大流通股东情况
695佳电股份 000922 0.228%
提学科
680000股 2008-12-31
十大流通股东情况
696佳电股份 000922 0.222%
韩敬远
663300股 2008-12-31
十大流通股东情况
697佳电股份 000922 0.22%
王亚新
658000股 2008-12-31
十大流通股东情况
698佳电股份 000922 0.213%
谢云凯
636614股 2008-12-31
十大流通股东情况
699佳电股份 000922 0.201%
长春恒生典当有限公司
600000股 2008-12-31
十大流通股东情况
700佳电股份 000922 0.192%
刘远高
571830股 2008-12-31
十大流通股东情况
701佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电站设备集团公司
126531000股 2008-12-31
十大股东情况
702佳电股份 000922 0.5%
谭鑫
1500000股 2008-12-31
十大股东情况
703佳电股份 000922 0.27%
郑旭
803400股 2008-12-31
十大股东情况
704佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
746004股 2008-12-31
十大股东情况
705佳电股份 000922 0.23%
李垒峰
694101股 2008-12-31
十大股东情况
706佳电股份 000922 0.23%
提学科
680000股 2008-12-31
十大股东情况
707佳电股份 000922 0.22%
韩敬远
663300股 2008-12-31
十大股东情况
708佳电股份 000922 0.22%
王亚新
658000股 2008-12-31
十大股东情况
709佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
636614股 2008-12-31
十大股东情况
710佳电股份 000922 0.2%
长春恒生典当有限公司
600000股 2008-12-31
十大股东情况
711佳电股份 000922 0.268%
谭鑫
800000股 2008-09-30
十大流通股东情况
712佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
746004股 2008-09-30
十大流通股东情况
713佳电股份 000922 0.249%
郑旭
743263股 2008-09-30
十大流通股东情况
714佳电股份 000922 0.235%
提学科
700000股 2008-09-30
十大流通股东情况
715佳电股份 000922 0.233%
李垒峰
694101股 2008-09-30
十大流通股东情况
716佳电股份 000922 0.222%
韩敬远
663300股 2008-09-30
十大流通股东情况
717佳电股份 000922 0.221%
王亚新
658000股 2008-09-30
十大流通股东情况
718佳电股份 000922 0.213%
谢云凯
636614股 2008-09-30
十大流通股东情况
719佳电股份 000922 0.201%
长春恒生典当有限公司
600000股 2008-09-30
十大流通股东情况
720佳电股份 000922 0.197%
覃卫兵
588838股 2008-09-30
十大流通股东情况
721佳电股份 000922 0.724%
UBS AG
2160150股 2008-06-30
十大流通股东情况
722佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
746004股 2008-06-30
十大流通股东情况
723佳电股份 000922 0.24%
海南通顺畜牧开发有限公司
715205股 2008-06-30
十大流通股东情况
724佳电股份 000922 0.235%
提学科
700099股 2008-06-30
十大流通股东情况
725佳电股份 000922 0.23%
陶玉珍
686632股 2008-06-30
十大流通股东情况
726佳电股份 000922 0.222%
韩敬远
663300股 2008-06-30
十大流通股东情况
727佳电股份 000922 0.22%
王亚新
658000股 2008-06-30
十大流通股东情况
728佳电股份 000922 0.218%
魏守仁
650000股 2008-06-30
十大流通股东情况
729佳电股份 000922 0.213%
谢云凯
636614股 2008-06-30
十大流通股东情况
730佳电股份 000922 0.213%
谭鑫
635000股 2008-06-30
十大流通股东情况
731佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电站设备集团公司
126531000股 2008-06-30
十大股东情况
732佳电股份 000922 0.72%
UBS AG
2160150股 2008-06-30
十大股东情况
733佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
746004股 2008-06-30
十大股东情况
734佳电股份 000922 0.24%
海南通顺畜牧开发有限公司
715205股 2008-06-30
十大股东情况
735佳电股份 000922 0.23%
提学科
700099股 2008-06-30
十大股东情况
736佳电股份 000922 0.23%
陶玉珍
686632股 2008-06-30
十大股东情况
737佳电股份 000922 0.22%
韩敬远
663300股 2008-06-30
十大股东情况
738佳电股份 000922 0.22%
王亚新
658000股 2008-06-30
十大股东情况
739佳电股份 000922 0.22%
魏守仁
650000股 2008-06-30
十大股东情况
740佳电股份 000922 0.21%
射云凯
636614股 2008-06-30
十大股东情况
741佳电股份 000922 0.25%
北京富勤投资有限公司
745403股 2008-03-31
十大流通股东情况
742佳电股份 000922 0.24%
海南通顺畜牧开发有限公司
715205股 2008-03-31
十大流通股东情况
743佳电股份 000922 0.237%
李炜
706014股 2008-03-31
十大流通股东情况
744佳电股份 000922 0.235%
提学科
700099股 2008-03-31
十大流通股东情况
745佳电股份 000922 0.23%
陶玉珍
686632股 2008-03-31
十大流通股东情况
746佳电股份 000922 0.222%
韩敬远
663300股 2008-03-31
十大流通股东情况
747佳电股份 000922 0.213%
谢云凯
636614股 2008-03-31
十大流通股东情况
748佳电股份 000922 0.201%
长春恒生典当有限公司
600000股 2008-03-31
十大流通股东情况
749佳电股份 000922 0.194%
李垒峰
579101股 2008-03-31
十大流通股东情况
750佳电股份 000922 0.188%
魏守仁
560048股 2008-03-31
十大流通股东情况
751佳电股份 000922 0.392%
长春恒生典当有限公司
1170000股 2007-12-31
十大流通股东情况
752佳电股份 000922 0.268%
邹平
799800股 2007-12-31
十大流通股东情况
753佳电股份 000922 0.268%
高玉梅
799756股 2007-12-31
十大流通股东情况
754佳电股份 000922 0.228%
提学科
680863股 2007-12-31
十大流通股东情况
755佳电股份 000922 0.227%
路文历
676863股 2007-12-31
十大流通股东情况
756佳电股份 000922 0.213%
谢云凯
636614股 2007-12-31
十大流通股东情况
757佳电股份 000922 0.181%
苗进
540966股 2007-12-31
十大流通股东情况
758佳电股份 000922 0.177%
丁小勇
528800股 2007-12-31
十大流通股东情况
759佳电股份 000922 0.173%
冼雪芬
516000股 2007-12-31
十大流通股东情况
760佳电股份 000922 0.173%
刘远高
515430股 2007-12-31
十大流通股东情况
761佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电站设备集团公司
126531000股 2007-12-31
十大股东情况
762佳电股份 000922 0.39%
长春恒生典当有限公司
1170000股 2007-12-31
十大股东情况
763佳电股份 000922 0.27%
邹平
799800股 2007-12-31
十大股东情况
764佳电股份 000922 0.27%
高玉梅
799756股 2007-12-31
十大股东情况
765佳电股份 000922 0.23%
提学科
680863股 2007-12-31
十大股东情况
766佳电股份 000922 0.23%
路文历
676863股 2007-12-31
十大股东情况
767佳电股份 000922 0.21%
谢云凯
636614股 2007-12-31
十大股东情况
768佳电股份 000922 0.18%
苗进
540966股 2007-12-31
十大股东情况
769佳电股份 000922 0.18%
丁小勇
528800股 2007-12-31
十大股东情况
770佳电股份 000922 0.17%
冼雪芬
516000股 2007-12-31
十大股东情况
771佳电股份 000922 0.976%
安健
2912480股 2007-09-30
十大流通股东情况
772佳电股份 000922 0.75%
吉林天信投资管理股份有限公司
2238000股 2007-09-30
十大流通股东情况
773佳电股份 000922 0.392%
长春恒生典当有限公司
1170000股 2007-09-30
十大流通股东情况
774佳电股份 000922 0.369%
高玉梅
1099760股 2007-09-30
十大流通股东情况
775佳电股份 000922 0.335%
中国工商银行 安信证券投资基金
1000000股 2007-09-30
十大流通股东情况
776佳电股份 000922 0.335%
上海证券有限责任公司
999915股 2007-09-30
十大流通股东情况
777佳电股份 000922 0.24%
邹平
714800股 2007-09-30
十大流通股东情况
778佳电股份 000922 0.228%
提学科
680099股 2007-09-30
十大流通股东情况
779佳电股份 000922 0.212%
贺亚光
631500股 2007-09-30
十大流通股东情况
780佳电股份 000922 0.204%
成都丽嘉制药有限公司
608000股 2007-09-30
十大流通股东情况
781佳电股份 000922 2.111%
中国工商银行 安信证券投资基金
6300000股 2007-06-30
十大流通股东情况
782佳电股份 000922 0.902%
安健
2692480股 2007-06-30
十大流通股东情况
783佳电股份 000922 0.838%
交通银行 华安创新证券投资基金
2500000股 2007-06-30
十大流通股东情况
784佳电股份 000922 0.757%
吉林天信投资管理股份有限公司
2260000股 2007-06-30
十大流通股东情况
785佳电股份 000922 0.625%
王华强
1866100股 2007-06-30
十大流通股东情况
786佳电股份 000922 0.436%
南京证券有限责任公司
1300000股 2007-06-30
十大流通股东情况
787佳电股份 000922 0.392%
长春恒生典当有限公司
1170000股 2007-06-30
十大流通股东情况
788佳电股份 000922 0.368%
严全良
1098800股 2007-06-30
十大流通股东情况
789佳电股份 000922 0.335%
长江证券有限责任公司
1000000股 2007-06-30
十大流通股东情况
790佳电股份 000922 0.277%
高玉梅
826400股 2007-06-30
十大流通股东情况
791佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电站设备集团公司
126531000股 2007-06-30
十大股东情况
792佳电股份 000922 2.11%
中国工商银行 安信证券投资基金
6300000股 2007-06-30
十大股东情况
793佳电股份 000922 0.9%
安健
2692480股 2007-06-30
十大股东情况
794佳电股份 000922 0.84%
交通银行 华安创新证券投资基金
2500000股 2007-06-30
十大股东情况
795佳电股份 000922 0.76%
吉林天信投资管理股份有限公司
2260000股 2007-06-30
十大股东情况
796佳电股份 000922 0.63%
王华强
1866100股 2007-06-30
十大股东情况
797佳电股份 000922 0.44%
南京证券有限责任公司
1300000股 2007-06-30
十大股东情况
798佳电股份 000922 0.39%
长春恒生典当有限公司
1170000股 2007-06-30
十大股东情况
799佳电股份 000922 0.37%
严全良
1098800股 2007-06-30
十大股东情况
800佳电股份 000922 0.34%
长江证券有限责任公司
1000000股 2007-06-30
十大股东情况
801佳电股份 000922 42.4%
哈尔滨电站设备集团公司
126531000股 2007-04-10
十大股东情况
802佳电股份 000922 55%
哈尔滨电站设备集团公司
164135000股 2007-04-07
十大股东情况
803佳电股份 000922 1.19%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
3551620股 2007-03-31
十大流通股东情况
804佳电股份 000922 1.005%
交通银行 华安创新证券投资基金
3000000股 2007-03-31
十大流通股东情况
805佳电股份 000922 0.817%
陈梦迪
2437560股 2007-03-31
十大流通股东情况
806佳电股份 000922 0.675%
吉林天信投资管理股份有限公司
2014480股 2007-03-31
十大流通股东情况
807佳电股份 000922 0.315%
严全良
938700股 2007-03-31
十大流通股东情况
808佳电股份 000922 0.241%
长江证券有限责任公司
720150股 2007-03-31
十大流通股东情况
809佳电股份 000922 0.212%
中国工商银行 广发策略优选混合型证券投资基金
632204股 2007-03-31
十大流通股东情况
810佳电股份 000922 0.204%
杨文学
609500股 2007-03-31
十大流通股东情况
811佳电股份 000922 0.197%
吴亚东
586800股 2007-03-31
十大流通股东情况
812佳电股份 000922 0.194%
傅瑞长
578270股 2007-03-31
十大流通股东情况
813佳电股份 000922 1.208%
哈尔滨华鑫投资有限公司
3605720股 2006-12-31
十大流通股东情况
814佳电股份 000922 0.827%
陈梦迪
2466730股 2006-12-31
十大流通股东情况
815佳电股份 000922 0.721%
哈尔滨晨晖投资有限公司
2150760股 2006-12-31
十大流通股东情况
816佳电股份 000922 0.353%
史晓力
1052580股 2006-12-31
十大流通股东情况
817佳电股份 000922 0.306%
李少钧
913650股 2006-12-31
十大流通股东情况
818佳电股份 000922 0.206%
韩树宏
614898股 2006-12-31
十大流通股东情况
819佳电股份 000922 0.201%
孙小娟
600000股 2006-12-31
十大流通股东情况
820佳电股份 000922 0.195%
张美姿
580893股 2006-12-31
十大流通股东情况
821佳电股份 000922 0.188%
汪培忠
560640股 2006-12-31
十大流通股东情况
822佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-12-31
十大流通股东情况
823佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2006-12-31
十大股东情况
824佳电股份 000922 1.21%
哈尔滨华鑫投资有限公司
3605720股 2006-12-31
十大股东情况
825佳电股份 000922 0.83%
陈梦迪
2466730股 2006-12-31
十大股东情况
826佳电股份 000922 0.72%
哈尔滨晨晖投资有限公司
2150760股 2006-12-31
十大股东情况
827佳电股份 000922 0.35%
史晓力
1052580股 2006-12-31
十大股东情况
828佳电股份 000922 0.31%
李少钧
913650股 2006-12-31
十大股东情况
829佳电股份 000922 0.21%
韩树宏
614898股 2006-12-31
十大股东情况
830佳电股份 000922 0.2%
孙小娟
600000股 2006-12-31
十大股东情况
831佳电股份 000922 0.19%
张美姿
580893股 2006-12-31
十大股东情况
832佳电股份 000922 0.19%
汪培忠
560640股 2006-12-31
十大股东情况
833佳电股份 000922 55%
哈尔滨电站设备集团公司
164135000股 2006-12-29
十大股东情况
834佳电股份 000922 0.29%
欧丽和
865610股 2006-09-30
十大流通股东情况
835佳电股份 000922 0.261%
李少钧
778110股 2006-09-30
十大流通股东情况
836佳电股份 000922 0.195%
张美姿
580893股 2006-09-30
十大流通股东情况
837佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-09-30
十大流通股东情况
838佳电股份 000922 0.161%
牛建格
479500股 2006-09-30
十大流通股东情况
839佳电股份 000922 0.149%
刘远高
446100股 2006-09-30
十大流通股东情况
840佳电股份 000922 0.138%
王小刚
412065股 2006-09-30
十大流通股东情况
841佳电股份 000922 0.138%
马俊章
411016股 2006-09-30
十大流通股东情况
842佳电股份 000922 0.135%
李长江
403010股 2006-09-30
十大流通股东情况
843佳电股份 000922 0.134%
陆小梅
400000股 2006-09-30
十大流通股东情况
844佳电股份 000922 0.222%
蒋忠明
661547股 2006-06-30
十大流通股东情况
845佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-06-30
十大流通股东情况
846佳电股份 000922 0.168%
杨虹
500000股 2006-06-30
十大流通股东情况
847佳电股份 000922 0.158%
陈文
470479股 2006-06-30
十大流通股东情况
848佳电股份 000922 0.154%
韩树宏
458590股 2006-06-30
十大流通股东情况
849佳电股份 000922 0.116%
欧丽和
345610股 2006-06-30
十大流通股东情况
850佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2006-06-30
十大流通股东情况
851佳电股份 000922 0.101%
夏重阳
300000股 2006-06-30
十大流通股东情况
852佳电股份 000922 0.094%
廖秀华
281330股 2006-06-30
十大流通股东情况
853佳电股份 000922 0.093%
卢圣润
276300股 2006-06-30
十大流通股东情况
854佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2006-06-30
十大股东情况
855佳电股份 000922 0.22%
蒋忠明
661547股 2006-06-30
十大股东情况
856佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-06-30
十大股东情况
857佳电股份 000922 0.17%
杨虹
500000股 2006-06-30
十大股东情况
858佳电股份 000922 0.16%
陈文
470479股 2006-06-30
十大股东情况
859佳电股份 000922 0.15%
韩树宏
458590股 2006-06-30
十大股东情况
860佳电股份 000922 0.12%
欧丽和
345610股 2006-06-30
十大股东情况
861佳电股份 000922 0.11%
刘廷辉
322576股 2006-06-30
十大股东情况
862佳电股份 000922 0.1%
夏重阳
300000股 2006-06-30
十大股东情况
863佳电股份 000922 0.09%
廖秀华
281330股 2006-06-30
十大股东情况
864佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2006-03-31
十大股东情况
865佳电股份 000922 0.36%
彭冬梅
1072460股 2006-03-31
十大股东情况
866佳电股份 000922 0.24%
曾丽辉
709829股 2006-03-31
十大股东情况
867佳电股份 000922 0.2%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2006-03-31
十大股东情况
868佳电股份 000922 0.18%
欧丽和
522610股 2006-03-31
十大股东情况
869佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-03-31
十大股东情况
870佳电股份 000922 0.16%
陈文
470179股 2006-03-31
十大股东情况
871佳电股份 000922 0.12%
夏重阳
352100股 2006-03-31
十大股东情况
872佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
347130股 2006-03-31
十大股东情况
873佳电股份 000922 0.11%
刘廷辉
322576股 2006-03-31
十大股东情况
874佳电股份 000922 0.359%
彭冬梅
1072460股 2006-03-31
十大流通股东情况
875佳电股份 000922 0.238%
曾丽辉
709829股 2006-03-31
十大流通股东情况
876佳电股份 000922 0.195%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2006-03-31
十大流通股东情况
877佳电股份 000922 0.175%
欧丽和
522610股 2006-03-31
十大流通股东情况
878佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2006-03-31
十大流通股东情况
879佳电股份 000922 0.158%
陈文
470179股 2006-03-31
十大流通股东情况
880佳电股份 000922 0.118%
夏重阳
352100股 2006-03-31
十大流通股东情况
881佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2006-03-31
十大流通股东情况
882佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2006-03-31
十大流通股东情况
883佳电股份 000922 0.468%
彭冬梅
1397160股 2005-12-31
十大流通股东情况
884佳电股份 000922 0.195%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2005-12-31
十大流通股东情况
885佳电股份 000922 0.175%
欧丽和
522610股 2005-12-31
十大流通股东情况
886佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-12-31
十大流通股东情况
887佳电股份 000922 0.158%
陈文
470179股 2005-12-31
十大流通股东情况
888佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2005-12-31
十大流通股东情况
889佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2005-12-31
十大流通股东情况
890佳电股份 000922 0.097%
刘靖民
290000股 2005-12-31
十大流通股东情况
891佳电股份 000922 0.097%
耿艳
290000股 2005-12-31
十大流通股东情况
892佳电股份 000922 0.07%
高俊杰
210000股 2005-12-31
十大流通股东情况
893佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2005-12-31
十大股东情况
894佳电股份 000922 0.47%
彭冬梅
1397160股 2005-12-31
十大股东情况
895佳电股份 000922 0.2%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2005-12-31
十大股东情况
896佳电股份 000922 0.18%
欧丽和
522610股 2005-12-31
十大股东情况
897佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-12-31
十大股东情况
898佳电股份 000922 0.16%
陈文
470179股 2005-12-31
十大股东情况
899佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
347130股 2005-12-31
十大股东情况
900佳电股份 000922 0.11%
刘廷辉
322576股 2005-12-31
十大股东情况
901佳电股份 000922 0.1%
刘靖民
290000股 2005-12-31
十大股东情况
902佳电股份 000922 0.1%
耿艳
290000股 2005-12-31
十大股东情况
903佳电股份 000922 0.549%
黎睿咨
1638000股 2005-09-30
十大流通股东情况
904佳电股份 000922 0.468%
彭冬梅
1397160股 2005-09-30
十大流通股东情况
905佳电股份 000922 0.288%
陈文
860179股 2005-09-30
十大流通股东情况
906佳电股份 000922 0.195%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2005-09-30
十大流通股东情况
907佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-09-30
十大流通股东情况
908佳电股份 000922 0.147%
欧丽和
437610股 2005-09-30
十大流通股东情况
909佳电股份 000922 0.119%
广州市开阳投资管理有限公司
354416股 2005-09-30
十大流通股东情况
910佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2005-09-30
十大流通股东情况
911佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2005-09-30
十大流通股东情况
912佳电股份 000922 0.101%
邹瀚枢
300000股 2005-09-30
十大流通股东情况
913佳电股份 000922 0.288%
陈文
860179股 2005-06-30
十大流通股东情况
914佳电股份 000922 0.195%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2005-06-30
十大流通股东情况
915佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-06-30
十大流通股东情况
916佳电股份 000922 0.139%
欧丽和
415610股 2005-06-30
十大流通股东情况
917佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2005-06-30
十大流通股东情况
918佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2005-06-30
十大流通股东情况
919佳电股份 000922 0.107%
刘应秀
320150股 2005-06-30
十大流通股东情况
920佳电股份 000922 0.091%
张海华
272500股 2005-06-30
十大流通股东情况
921佳电股份 000922 0.082%
段元支
244550股 2005-06-30
十大流通股东情况
922佳电股份 000922 0.079%
胡凤歧
236600股 2005-06-30
十大流通股东情况
923佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2005-06-30
十大股东情况
924佳电股份 000922 0.29%
陈文
860179股 2005-06-30
十大股东情况
925佳电股份 000922 0.2%
苏州市新吴城电力发展有限公司
581990股 2005-06-30
十大股东情况
926佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-06-30
十大股东情况
927佳电股份 000922 0.14%
欧丽和
415610股 2005-06-30
十大股东情况
928佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
347130股 2005-06-30
十大股东情况
929佳电股份 000922 0.11%
刘廷辉
322576股 2005-06-30
十大股东情况
930佳电股份 000922 0.11%
刘应秀
320150股 2005-06-30
十大股东情况
931佳电股份 000922 0.09%
张海华
272500股 2005-06-30
十大股东情况
932佳电股份 000922 0.08%
段元支
244550股 2005-06-30
十大股东情况
933佳电股份 000922 0.23%
陈文
686759股 2005-03-31
十大流通股东情况
934佳电股份 000922 0.195%
苏州市新无城电力发展有限公司
581990股 2005-03-31
十大流通股东情况
935佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2005-03-31
十大流通股东情况
936佳电股份 000922 0.136%
欧丽和
405610股 2005-03-31
十大流通股东情况
937佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2005-03-31
十大流通股东情况
938佳电股份 000922 0.108%
刘廷辉
322576股 2005-03-31
十大流通股东情况
939佳电股份 000922 0.069%
刘铮
205610股 2005-03-31
十大流通股东情况
940佳电股份 000922 0.066%
吴美意
197335股 2005-03-31
十大流通股东情况
941佳电股份 000922 0.066%
胡凤歧
196600股 2005-03-31
十大流通股东情况
942佳电股份 000922 0.064%
聂纯英
190000股 2005-03-31
十大流通股东情况
943佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2004-12-31
十大流通股东情况
944佳电股份 000922 0.136%
欧丽和
405610股 2004-12-31
十大流通股东情况
945佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2004-12-31
十大流通股东情况
946佳电股份 000922 0.098%
刘廷辉
293176股 2004-12-31
十大流通股东情况
947佳电股份 000922 0.094%
苏州市新无城电力发展有限公司
280900股 2004-12-31
十大流通股东情况
948佳电股份 000922 0.071%
陈彩虹
212000股 2004-12-31
十大流通股东情况
949佳电股份 000922 0.068%
孟宪忠
204000股 2004-12-31
十大流通股东情况
950佳电股份 000922 0.066%
吴美意
197335股 2004-12-31
十大流通股东情况
951佳电股份 000922 0.064%
聂纯英
190000股 2004-12-31
十大流通股东情况
952佳电股份 000922 0.061%
孙世芬
182100股 2004-12-31
十大流通股东情况
953佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2004-12-31
十大股东情况
954佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2004-12-31
十大股东情况
955佳电股份 000922 0.14%
欧丽和
405610股 2004-12-31
十大股东情况
956佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
347130股 2004-12-31
十大股东情况
957佳电股份 000922 0.1%
刘廷辉
293176股 2004-12-31
十大股东情况
958佳电股份 000922 0.09%
苏州市新无城电力发展有限公司
280900股 2004-12-31
十大股东情况
959佳电股份 000922 0.07%
陈彩虹
212000股 2004-12-31
十大股东情况
960佳电股份 000922 0.07%
孟宪忠
204000股 2004-12-31
十大股东情况
961佳电股份 000922 0.07%
吴美意
197335股 2004-12-31
十大股东情况
962佳电股份 000922 0.06%
聂纯英
190000股 2004-12-31
十大股东情况
963佳电股份 000922 0.434%
郑素贞
1295320股 2004-09-30
十大流通股东情况
964佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2004-09-30
十大流通股东情况
965佳电股份 000922 0.136%
欧丽和
405610股 2004-09-30
十大流通股东情况
966佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2004-09-30
十大流通股东情况
967佳电股份 000922 0.104%
顾汉章
310000股 2004-09-30
十大流通股东情况
968佳电股份 000922 0.095%
刘廷辉
282576股 2004-09-30
十大流通股东情况
969佳电股份 000922 0.081%
蓝韩忠
241400股 2004-09-30
十大流通股东情况
970佳电股份 000922 0.068%
孟宪忠
204000股 2004-09-30
十大流通股东情况
971佳电股份 000922 0.068%
彭冬梅
203230股 2004-09-30
十大流通股东情况
972佳电股份 000922 0.061%
孙世芬
182100股 2004-09-30
十大流通股东情况
973佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2004-06-30
十大流通股东情况
974佳电股份 000922 0.136%
欧丽和
405610股 2004-06-30
十大流通股东情况
975佳电股份 000922 0.116%
杨恒之
347130股 2004-06-30
十大流通股东情况
976佳电股份 000922 0.095%
刘廷辉
282576股 2004-06-30
十大流通股东情况
977佳电股份 000922 0.081%
蓝韩忠
241400股 2004-06-30
十大流通股东情况
978佳电股份 000922 0.071%
刘加林
212000股 2004-06-30
十大流通股东情况
979佳电股份 000922 0.07%
郭寅声
207975股 2004-06-30
十大流通股东情况
980佳电股份 000922 0.068%
孟宪忠
204000股 2004-06-30
十大流通股东情况
981佳电股份 000922 0.063%
周玉昆
189400股 2004-06-30
十大流通股东情况
982佳电股份 000922 0.061%
孙玉芬
182100股 2004-06-30
十大流通股东情况
983佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2004-06-30
十大股东情况
984佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2004-06-30
十大股东情况
985佳电股份 000922 0.14%
欧丽和
405610股 2004-06-30
十大股东情况
986佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
347130股 2004-06-30
十大股东情况
987佳电股份 000922 0.09%
刘廷辉
282576股 2004-06-30
十大股东情况
988佳电股份 000922 0.08%
蓝韩忠
241400股 2004-06-30
十大股东情况
989佳电股份 000922 0.07%
刘加林
212000股 2004-06-30
十大股东情况
990佳电股份 000922 0.07%
郭寅声
207975股 2004-06-30
十大股东情况
991佳电股份 000922 0.07%
孟宪忠
204000股 2004-06-30
十大股东情况
992佳电股份 000922 0.06%
周玉昆
189400股 2004-06-30
十大股东情况
993佳电股份 000922 55%
阿城继电器集团有限公司
164135000股 2003-12-31
十大股东情况
994佳电股份 000922 0.17%
娄少秋
507001股 2003-12-31
十大股东情况
995佳电股份 000922 0.12%
杨恒之
355130股 2003-12-31
十大股东情况
996佳电股份 000922 0.12%
刘庆山
353021股 2003-12-31
十大股东情况
997佳电股份 000922 0.1%
张世宽
307887股 2003-12-31
十大股东情况
998佳电股份 000922 0.09%
刘廷辉
282576股 2003-12-31
十大股东情况
999佳电股份 000922 0.08%
张淑兰
247500股 2003-12-31
十大股东情况
1000佳电股份 000922 0.08%
曾桂祥
241740股 2003-12-31
十大股东情况