GAOLING FUND,L.P.2018年持股查询 牛散GAOLING FUND,L.P.最新持股情况

找到GAOLING FUND,L.P.共出现374次在十大流通股东中.
序号 股票名称 股票代码 股东名称 持股数量 日期 点流通%比 备注 股票性质 更新日期 股票类型 走势
1古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股0 2.47%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
2古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股0 2.471%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
3古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446400股83.23 2.47%未变B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
4古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.0股83.23 0%未变公司2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
5黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169200股10.48 0.83%未变B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
6黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.0股10.48 0%未变公司2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
7江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5453100股11.37 0.63%1.40B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
8江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.0股11.37 0%1.40公司2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
9黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股11.61 0.83%流通B股2018-07-27十大股东情况 基金 走势
10黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股11.41 0.83%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
11黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股11.41 0.826%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
12张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股39.36 3.08%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
13张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股39.36 3.077%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
14小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.23664125股69.35 3.74%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
15小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.23664125股69.35 3.754%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
16古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446400股88.78 2.47%未变B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
17古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.0股88.78 0%未变公司2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
18小天鹅A000418gaoling fund,l.p.23664125股65.79 3.75%02018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
19深康佳A000016gaoling fund,l.p.52801250股6.99 2.19%02018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
20深康佳A000016gaoling fund,l.p.52801250股6.99 2.19%0境外法人2018-03-31十大股东情况 基金 走势
21小天鹅A000418gaoling fund,l.p.23664125股65.79 3.74%0境外法人2018-03-31十大股东情况 基金 走势
22黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股13.09 0.83%02018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
23黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股13.09 0.83%0其他2018-03-31十大股东情况 基金 走势
24古井贡酒000596gaoling fund,l.p.12446408股58.68 2.47%02018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
25古井贡酒000596gaoling fund,l.p.12446408股58.68 2.47%0境外法人2018-03-31十大股东情况 基金 走势
26张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股38.57 3.077%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
27张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股38.57 3.08%流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
28张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股37.5 3.08%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
29张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21090219股37.5 3.077%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
30古井贡酒000596gaoling fund,l.p.12446408股61.88 2.47%12,446,408境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
31张 裕A000869gaoling fund,l.p.21300919股37.5 3.11%02017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
32张 裕A000869gaoling fund,l.p.21300919股37.5 3.11%0境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
33古井贡酒000596gaoling fund,l.p.12446408股61.88 2.47%02017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
34江铃汽车000550gaoling fund,l.p.5439086股20.69 0.63%5,439,086境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
35江铃汽车000550gaoling fund,l.p.5439086股20.69 0.63%02017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
36深康佳A000016gaoling fund,l.p.52801250股5.74 2.19%52,801,250境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
37黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股16.9 0.83%6,169,2152017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
38黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股16.9 0.83%0其他2017-09-30十大股东情况 基金 走势
39小天鹅A000418gaoling fund,l.p.23664125股45.48 3.74%23,664,125境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
40小天鹅A000418gaoling fund,l.p.23664125股45.48 3.76%23,664,1252017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
41深康佳A000016gaoling fund,l.p.52801250股5.74 2.19%52,801,2502017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
42江铃汽车000550gaoling fund,l.p.5439086股20.09 0.63%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
43小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.23664125股46.79 3.76% 1,274,574( 5.69%) B股2017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
44小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.23664125股46.79 3.74% 1,274,574( 5.69%) 流通B股2017-06-30十大股东情况 基金 走势
45古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股50.95 2.47%流通B股2017-06-30十大股东情况 基金 走势
46古井贡酒000596gaoling fund,l.p.12446408股50.95 2.47%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
47黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股17.1 0.83%0其他2017-06-30十大股东情况 基金 走势
48黄山旅游600054gaoling fund,l.p.6169215股17.1 0.83%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
49张 裕A000869gaoling fund,l.p.21300919股36.7 3.11%0境外法人2017-06-30十大股东情况 基金 走势
50张 裕A000869gaoling fund,l.p.21300919股36.7 3.11%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
51古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股50.9 2.47% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
52古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股50.9 2.47% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
53张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36.88 3.11% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
54张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36.88 3.11% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
55黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股17.3 0.83% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
56黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股17.3 0.83% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
57小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.22389551股41.18 3.56% 695,095( 3.20%) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
58小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.22389551股41.18 3.54% 695,095( 3.20%) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
59深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.4 2.19% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
60深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.4 2.19% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
61江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股28.31 0.63% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
62江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股28.31 0.63% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
63小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股32.32 3.45% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
64小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股32.32 3.43% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
65深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.51 2.19% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
66深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.51 2.19% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
67古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股45.5 2.47%流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
68江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股27 0.63% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
69江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股27 0.63% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
70张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36 3.11% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
71张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36 3.11% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
72黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股16.05 1.37% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
73黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股16.05 0.83% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
74黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股17.17 1.37% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
75古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股42.85 2.47% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
76古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股42.85 2.47% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
77黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股17.17 0.83% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
78张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36.72 3.11% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
79张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股36.72 3.11% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
80深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.75 2.19% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
81深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.75 2.19% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
82小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股33.17 3.43% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
83小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股33.17 3.45% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
84江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股29.12 0.63% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
85江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股29.12 0.63% 不变( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
86小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股32.56 3.43% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
87小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694456股32.56 3.45% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
88江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股23.34 0.63% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
89江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股23.34 0.63% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
90深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.77 2.19% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
91深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股4.77 2.19% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
92古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股47.83 2.47% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
93古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446408股47.83 2.47% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
94张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股38.71 3.11% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
95黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股16.36 1.5% 2,056,405( 50.00%) A股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
96黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.6169215股16.36 0.83% 2,056,405( 50.00%) 流通A股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
97张裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300919股38.71 3.11% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
98小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694500股24.28 3.43%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
99小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694500股24.28 3.43%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
100江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股25.21 0.63% -231,659( -4.09%) B股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
101江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5439086股25.21 0.63% -231,659( -4.09%) 流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
102张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股36.38 3.11%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
103古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446400股36.36 2.47%增持0.260%流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
104古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.12446400股36.36 2.471%增持0.265%境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
105张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股36.38 3.108%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
106深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股5.1 2.19% 不变( --) 流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
107深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801250股5.1 2.19% 不变( --) B股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
108黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.4112810股15.87 0.826%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
109黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.4112810股15.87 0.83%减持0.440%流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
110黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.4112810股15.97 0.826%减持0.439%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
111张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股43.8 3.108%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
112古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.11110600股36.19 2.206%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
113古井贡酒000596GAOLING FUND,L.P.11110600股36.19 2.21%新进流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
114深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801200股7.06 2.19%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
115张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股43.8 3.11%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
116江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5670740股29.59 0.657%减持0.125%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
117江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.5670740股29.59 0.66%减持0.120%流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
118小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694500股22.92 3.43%减持0.084%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
119小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.21694500股22.92 3.43%减持0.080%流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
120深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801200股7.06 2.193%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
121深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801200股5.53 2.193%不变境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
122江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.6749130股24.17 0.78%减持0.030%流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
123江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.6749130股24.17 0.782%减持0.030%境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
124张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股35.54 3.11%不变流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
125深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.52801200股5.53 2.19%不变流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
126张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股35.54 3.108%不变境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
127张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股43.41 3.11%减持0.420%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
128江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.7013320股33.72 0.812%不变境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
129江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.7013320股33.72 0.81%不变流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
130小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.22226100股21.13 3.51%减持0.720%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
131小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.22226100股21.13 3.514%减持0.712%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
132黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.5962880股14.02 1.265%减持1.280%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
133黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.5962880股14.02 1.27%减持1.280%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
134张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.21300900股43.41 3.108%减持0.419%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
135黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股12.92 2.55%不变流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
136江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.7013320股39.58 0.81%新进流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
137江铃汽车000550GAOLING FUND,L.P.7013320股39.58 0.812%新进境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
138陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.9041650股20.74 0.484%不变境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
139张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股38.67 3.53%不变流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
140张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股38.67 3.527%不变境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
141张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股33.78 3.527%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
142张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股33.78 3.53%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
143江铃汽车000550Gaoling Fund,L.P.6653010股27.5 0.77%新进流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
144江铃汽车000550Gaoling Fund,L.P.6653010股27.5 0.771%增持0.341%境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
145陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.9041650股19.5 0.48%减持0.210%流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
146陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.9041650股19.5 0.484%减持0.203%境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
147小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.26727700股12.18 4.226%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
148小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.26727700股12.18 4.23%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
149黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股10.19 2.55%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
150黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股10.19 2.545%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
151黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股9.57 2.545%不变境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
152小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.26727700股10.57 4.23%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
153深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.63 2.19%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
154小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.26727700股10.57 4.226%减持4.345%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
155张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股29.74 3.53%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
156黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股9.57 2.55%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
157深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.63 2.193%不变境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
158华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.82319600股7.45 5.501%不变境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
159张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股29.74 3.527%不变境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
160华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.82319600股7.45 5.5%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
161小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.26727700股10.4 4.23%减持4.340%流通B股2014-08-07十大股东情况 基金 走势
162小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54207700股9.12 8.57%增持0.010%流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
163深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.23 2.19%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
164小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54207700股9.12 8.571%增持0.009%境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
165华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.82319600股6.41 5.5%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
166张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股22.57 3.527%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
167华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.82319600股6.41 5.501%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
168深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.23 2.193%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
169黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股8.37 2.55%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
170张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股22.57 3.53%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
171黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股8.37 2.545%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
172黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股7.93 2.545%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
173张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股23.82 3.53%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
174黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股7.93 2.55%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
175深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.2 2.193%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
176张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股23.82 3.527%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
177小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54151600股7.38 8.562%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
178深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.2 2.19%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
179小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54151600股7.38 8.56%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
180小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54151600股8.67 8.56%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
181小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54151600股8.67 8.562%增持0.001%境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
182丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股28.7 3.641%不变境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
183深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.89 2.19%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
184张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股24.99 3.527%不变境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
185深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.89 2.193%不变境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
186张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股24.99 3.53%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
187丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股28.7 3.64%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
188黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股6.64 2.545%不变境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
189黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股6.64 2.55%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
190黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股7.11 2.55%不变流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
191黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股7.11 2.545%不变境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
192丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股32.19 3.64%不变流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
193张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股29.94 3.53%不变流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
194深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.7 2.193%不变境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
195张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股29.94 3.527%不变境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
196深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.7 2.19%不变流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
197小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54149600股6.94 8.561%增持0.207%境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
198小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.54149600股6.94 8.56%增持0.210%流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
199小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52835600股5.76 8.354%增持0.074%境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
200小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52835600股5.76 8.35%增持0.070%流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
201深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.5 2.19%不变流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
202张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股31.6 3.527%不变境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
203威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.8252140股20.86 1.213%减持0.477%境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
204张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股31.6 3.53%不变流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
205深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.5 2.193%不变境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
206陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.12826000股5.2 0.69%增持0.110%流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
207陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.12826000股5.2 0.687%增持0.099%境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
208丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股27.35 3.64%不变流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
209黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股6.62 2.545%不变境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
210黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股6.62 2.55%减持1.900%流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
211威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.8252140股20.86 1.21%减持0.480%流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
212威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.11492400股23.69 1.69%减持0.160%流通B股2013-03-31十大股东情况 基金 走势
213华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51449800股7.85 5.501%不变境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
214黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11995900股8.81 2.545%减持1.906%境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
215丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股33.27 3.64%不变流通B股2013-03-31十大股东情况 基金 走势
216陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.10978800股5.5 0.588%增持0.006%境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
217深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.57 2.193%不变境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
218张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股33.58 3.53%减持0.010%流通B股2013-03-31十大股东情况 基金 走势
219威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.11492400股23.69 1.69%减持0.156%境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
220张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24177000股33.58 3.527%减持0.015%境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
221深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.57 2.19%不变流通B股2013-03-31十大股东情况 基金 走势
222小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52368000股9.62 8.28%不变流通B股2013-03-31十大股东情况 基金 走势
223小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52368000股9.62 8.28%不变境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
224小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52368000股7.58 8.28%增持0.073%境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
225小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.52368000股7.58 8.28%增持0.140%流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
226深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.51 2.19%不变流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
227张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24279700股44.96 3.542%不变境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
228威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12555700股19.87 1.846%增持0.008%境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
229华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51449800股8.76 5.5%不变流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
230张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24279700股44.96 3.54%不变流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
231深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.51 2.193%不变境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
232丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股25.42 3.64%增持0.170%流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
233陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.10873900股5.96 0.582%增持0.219%境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
234陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.10873900股5.96 0.58%增持0.220%流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
235丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10767800股25.42 3.641%增持0.172%境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
236黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股8.09 4.451%不变境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
237华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51449800股8.76 5.501%不变境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
238威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12555700股19.87 1.85%增持0.010%流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
239黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股8.09 4.45%不变流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
240华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51449800股6.94 5.501%增持0.004%境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
241黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股8.51 4.451%不变境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
242江铃汽车000550Gaoling Fund,L.P.3712070股10.9 0.43%新进境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
243丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股19.85 3.469%不变境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
244陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.6778900股4.98 0.363%增持0.007%境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
245深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.58 2.193%不变境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
246张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24279700股44.22 3.542%不变境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
247威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股15.18 1.838%不变境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
248小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.51908400股5.65 8.207%增持0.070%境外法人股2012-09-30十大流通股东情况 基金 走势
249小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.51464600股6.84 8.137%增持0.094%境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
250小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.51464600股6.84 8.14%增持0.100%流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
251威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股16.67 1.838%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
252深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.84 2.19%不变流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
253张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24279700股64.72 3.542%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
254华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51414600股7.37 5.5%不变流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
255张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.24279700股64.72 3.54%增持0.050%流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
256丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股20.03 3.47%不变流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
257深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.84 2.193%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
258陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.6655670股6.08 0.356%境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
259老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.8398500股18.06 1.93%减持1.380%流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
260陆家嘴600663GAOLING FUND,L.P.6655670股6.08 0.36%新进流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
261丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股20.03 3.469%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
262黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股9.65 4.451%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
263华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51414600股7.37 5.497%不变境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
264威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股16.67 1.84%不变流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
265黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股9.65 4.45%不变流通B股2012-06-30十大股东情况 基金 走势
266老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.8398500股18.06 1.927%减持1.028%境外法人股2012-06-30十大流通股东情况 基金 走势
267老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.12882000股18.97 2.955%减持0.357%境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
268黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股10.26 4.451%不变境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
269丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股13.46 3.469%不变境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
270深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.57 2.193%不变境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
271华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股7.63 5.497%不变境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
272张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.18676700股68.77 3.542%增持0.053%境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
273威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股19.16 1.838%不变境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
274小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.50869500股7.31 8.043%增持0.006%境外法人股2012-03-31十大流通股东情况 基金 走势
275威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股20.45 1.84%不变流通B股2012-02-16十大股东情况 基金 走势
276威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股22.33 2.2%不变流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
277黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股9.6 4.451%减持0.227%境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
278老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.14439200股18.35 3.312%减持0.234%境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
279小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.50830100股6.72 8.037%增持0.044%境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
280张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.18397900股79.29 3.49%增持0.360%流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
281深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.56 2.19%不变流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
282小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.50830100股6.72 8.04%增持0.150%流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
283张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.18397900股79.29 3.489%增持0.274%境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
284华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股7.41 5.5%不变流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
285威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股22.33 2.204%不变境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
286华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股7.41 5.497%不变境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
287深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.56 2.193%不变境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
288丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股14.01 3.47%不变流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
289丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股14.01 3.469%不变境外法人股2011-12-31十大流通股东情况 基金 走势
290黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.20981300股9.6 4.45%减持0.230%流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
291老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.14439200股18.35 3.31%减持0.240%流通B股2011-12-31十大股东情况 基金 走势
292华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股11.42 5.5%不变流通B股2011-11-08十大股东情况 基金 走势
293华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股11.09 6.37%不变流通B股2011-10-25十大股东情况 基金 走势
294威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股19.95 2.204%不变境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
295丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股15.78 3.469%不变境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
296深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股1.83 2.193%不变境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
297华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51412600股10.87 6.369%减持0.001%境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
298小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.50552200股10.07 7.993%增持0.104%境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
299老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.15457300股20.25 3.546%不变境外法人股2011-09-30十大流通股东情况 基金 走势
300老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.11890300股17.82 3.546%增持1.284%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
301黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.22049900股10.61 4.678%增持0.562%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
302黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.22049900股10.61 4.68%增持1.520%流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
303小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.49897100股14.08 7.889%增持0.088%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
304深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.16 2.19%不变流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
305威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股23.81 2.2%新进流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
306小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.49897100股14.08 7.89%增持0.510%流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
307华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51414600股15.29 6.37%增持0.028%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
308华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.51414600股15.29 6.37%增持1.360%流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
309深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.16 2.193%不变境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
310丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股19.4 3.47%增持0.950%流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
311丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.10258100股19.4 3.469%增持0.413%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
312老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.11890300股17.82 3.55%增持1.970%流通B股2011-06-30十大股东情况 基金 走势
313威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.12502700股23.81 2.204%增持0.758%境外法人股2011-06-30十大流通股东情况 基金 走势
314威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.8202520股24.77 1.446%增持0.301%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
315张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.16950600股61.21 3.215%增持0.083%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
316丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.9035890股26.04 3.056%增持0.536%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
317深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.49 2.193%不变境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
318华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.25595000股15.08 6.342%增持1.332%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
319小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.49338500股18.25 7.801%增持0.425%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
320黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.19402200股12.22 4.116%增持0.960%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
321老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.7585420股14.86 2.262%增持0.682%境外法人股2011-03-31十大流通股东情况 基金 走势
322老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.5299660股15.41 1.58%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
323黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.14873500股11.15 3.16%增持0.100%流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
324华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.20220300股8.61 5.01%增持0.388%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
325小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.46654000股17.05 7.376%减持0.220%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
326张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.16514600股67.6 3.13%新进流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
327深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.32 2.193%不变境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
328深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.32 2.19%不变流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
329小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.46654000股17.05 7.38%增持0.380%流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
330丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.7451420股31.05 2.52%新进流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
331丽珠集团000513GAOLING FUND,L.P.7451420股31.05 2.52%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
332黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.14873500股11.15 3.156%不变境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
333老凤祥600612GAOLING FUND,L.P.5299660股15.41 1.58%新进流通B股2010-12-31十大股东情况 基金 走势
334张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.16514600股67.6 3.132%增持0.530%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
335威孚高科000581GAOLING FUND,L.P.6493770股22.12 1.145%境外法人股2010-12-31十大流通股东情况 基金 走势
336华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.20220300股8.76 5.01%增持0.500%流通B股2010-12-28十大股东情况 基金 走势
337小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.44290700股17.65 7%减持0.600%流通B股2010-11-18十大股东情况 基金 走势
338深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股3 2.193%不变境外法人股2010-09-30十大流通股东情况 基金 走势
339小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.41602200股17.94 7.596%不变境外法人股2010-09-30十大流通股东情况 基金 走势
340张 裕A000869GAOLING FUND,L.P.13719600股83.14 2.602%境外法人股2010-09-30十大流通股东情况 基金 走势
341华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.18653800股5.1 4.622%增持0.116%境外法人股2010-09-30十大流通股东情况 基金 走势
342黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.14873500股13.03 3.156%增持0.098%境外法人股2010-09-30十大流通股东情况 基金 走势
343黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.14414000股12.37 3.058%增持0.166%境外法人股2010-06-30十大流通股东情况 基金 走势
344黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.14414000股12.37 3.06%增持0.190%流通B股2010-06-30十大股东情况 基金 走势
345华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.18185100股4.68 4.506%增持0.096%境外法人股2010-06-30十大流通股东情况 基金 走势
346华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.18185100股4.68 4.51%增持0.720%流通B股2010-06-30十大股东情况 基金 走势
347小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.41602200股11.5 7.596%不变境外法人股2010-06-30十大流通股东情况 基金 走势
348深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.45 2.193%不变境外法人股2010-06-30十大流通股东情况 基金 走势
349深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股2.45 2.19%不变流通B股2010-06-30十大股东情况 基金 走势
350小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.41602200股11.5 7.6%增持1.830%流通B股2010-06-30十大股东情况 基金 走势
351深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股4.01 2.193%不变境外法人股2010-03-31十大流通股东情况 基金 走势
352小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.41602200股14.67 7.596%增持1.826%境外法人股2010-03-31十大流通股东情况 基金 走势
353华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.17799200股6.92 4.41%增持0.196%境外法人股2010-03-31十大流通股东情况 基金 走势
354黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.13631500股13.43 2.892%增持0.022%境外法人股2010-03-31十大流通股东情况 基金 走势
355黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.13527600股11.9 2.87%增持0.422%境外法人股2009-12-31十大流通股东情况 基金 走势
356黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.13527600股11.9 2.87%增持1.100%流通B股2009-12-31十大股东情况 基金 走势
357小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.31602200股12.49 5.77%增持1.473%境外法人股2009-12-31十大流通股东情况 基金 走势
358深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股3.82 2.193%减持2.702%境外法人股2009-12-31十大流通股东情况 基金 走势
359深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.26400600股3.82 2.19%减持2.700%流通B股2009-12-31十大股东情况 基金 走势
360小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.31602200股12.49 5.77%不变流通B股2009-12-31十大股东情况 基金 走势
361小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.31602200股12.33 5.77%增持2.830%流通B股2009-12-24十大股东情况 基金 走势
362深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.58930200股2.09 4.895%不变境外法人股2009-09-30十大流通股东情况 基金 走势
363小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.23535100股6.64 4.297%增持1.357%境外法人股2009-09-30十大流通股东情况 基金 走势
364华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.17005600股5.22 4.214%增持0.422%境外法人股2009-09-30十大流通股东情况 基金 走势
365黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.11538800股9.06 2.448%增持0.674%境外法人股2009-09-30十大流通股东情况 基金 走势
366黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.8360680股9.98 1.774%境外法人股2009-06-30十大流通股东情况 基金 走势
367黄山旅游600054GAOLING FUND,L.P.8360680股9.98 1.77%新进流通B股2009-06-30十大股东情况 基金 走势
368华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.15305900股6.71 3.792%境外法人股2009-06-30十大流通股东情况 基金 走势
369华新水泥600801GAOLING FUND,L.P.15305900股6.71 3.79%新进流通B股2009-06-30十大股东情况 基金 走势
370深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.58930200股2.43 4.895%境外法人股2009-06-30十大流通股东情况 基金 走势
371深康佳A000016GAOLING FUND,L.P.58930200股2.43 4.89%新进流通B股2009-06-30十大股东情况 基金 走势
372小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.16102700股6.68 2.94%新进流通B股2009-06-30十大股东情况 基金 走势
373小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.16102700股6.68 2.94%增持1.872%境外法人股2009-06-30十大流通股东情况 基金 走势
374小天鹅A000418GAOLING FUND,L.P.3897930股8.76 1.068%境外法人股2008-03-31十大流通股东情况 基金 走势
散户网提供最牛散户2018GAOLING FUND,L.P.持股查询 牛散GAOLING FUND,L.P.最新持股情况
2018GAOLING FUND,L.P.持股查询,牛散GAOLING FUND,L.P.2018持股,超级散户GAOLING FUND,L.P.