UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)2018年持股查询 牛散UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)最新持股情况

找到UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)共出现12次在十大流通股东中.
序号 股票名称 股票代码 股东名称 持股数量 日期 点流通%比 备注 股票性质 更新日期 股票类型 走势
1古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7068861股0 1.404%境外法人股2019-03-31十大流通股东情况 基金 走势
2古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7068861股0 1.4%流通B股2019-03-31十大股东情况 基金 走势
3古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股0 1.409%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
4古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股0 1.409%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
5古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股0 1.41%流通B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
6古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股88.78 1.41%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
7古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股88.78 1.409%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
8古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股58.68 1.409%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
9古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股58.68 1.41%流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
10古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股65.67 1.41%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
11古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股65.67 1.409%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
12古井贡酒000596UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)7096361股61.88 1.409%境外法人股2017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
散户网提供最牛散户2018UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)持股查询 牛散UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)最新持股情况
2018UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)持股查询,牛散UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)2018持股,超级散户UBS(LUX)EQUITY FUND-CHINA OPPORTUNITY(USD)