GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2018年持股查询 牛散GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND最新持股情况

找到GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND共出现244次在十大流通股东中.
序号 股票名称 股票代码 股东名称 持股数量 日期 点流通%比 备注 股票性质 更新日期 股票类型 走势
1小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11957218股0 1.89%减持流通B股2019-03-31十大股东情况 基金 走势
2小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11957218股0 1.897%境外法人股2019-03-31十大流通股东情况 基金 走势
3古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.123%境外法人股2019-03-31十大流通股东情况 基金 走势
4古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.12%流通B股2019-03-31十大股东情况 基金 走势
5黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股0 1.09%流通B股2019-03-31十大股东情况 基金 走势
6黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股0 1.087%境外法人股2019-03-31十大流通股东情况 基金 走势
7浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股0 0.445%境外法人股2019-03-31十大流通股东情况 基金 走势
8浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股0 0.45%流通B股2019-03-31十大股东情况 基金 走势
9老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股0 1.93%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
10浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股0 0.45%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
11古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.12%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
12古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.123%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
13小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16371559股0 2.597%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
14小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16371559股0 2.59%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
15老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股0 1.935%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
16浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股0 0.445%境外法人股2018-12-31十大流通股东情况 基金 走势
17黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股0 1.06%流通B股2018-12-31十大股东情况 基金 走势
18黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND0股10.48 0%未变公司2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
19黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926900股10.48 1.06%未变B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
20小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股46.5 2.81%流通B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
21小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股46.5 2.822%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
22古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.12%流通B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
23古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5657150股0 1.123%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
24南山控股002314GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3545289股3.25 0.312%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
25浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股11.12 0.445%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
26老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股38.04 1.935%境外法人股2018-09-30十大流通股东情况 基金 走势
27老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股38.04 1.93%流通B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
28浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股11.12 0.45%流通B股2018-09-30十大股东情况 基金 走势
29黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股11.61 1.06%流通B股2018-07-27十大股东情况 基金 走势
30黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股11.55 1.06%流通B股2018-07-20十大股东情况 基金 走势
31黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股11.41 1.061%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
32黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股11.41 1.06%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
33老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股34.89 1.935%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
34老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股34.89 1.93%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
35浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股12.22 0.45%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
36浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股12.22 0.513%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
37古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股88.78 0.98%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
38古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股88.78 0.981%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
39小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股69.35 2.81%流通B股2018-06-30十大股东情况 基金 走势
40小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股69.35 2.822%境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 基金 走势
41小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股65.79 2.81%流通A股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
42小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股65.79 2.822%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
43古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股58.68 0.981%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
44古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股58.68 0.98%流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
45浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股15.44 0.45%流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
46老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.91 1.93%流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
47黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股13.09 1.061%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
48黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7926905股13.09 1.06%减持流通B股2018-03-31十大股东情况 基金 走势
49老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.91 1.935%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
50浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股15.44 0.513%境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 基金 走势
51黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13635007股14.27 1.82%减持流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
52黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13635007股14.27 1.825%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
53老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股41.16 1.93%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
54浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股16.95 0.45%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
55浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股16.95 0.513%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
56老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股41.16 1.935%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
57古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股65.67 0.98%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
58古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股65.67 0.981%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
59小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股67.85 2.81%流通B股2017-12-31十大股东情况 基金 走势
60小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17787068股67.85 2.822%境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 基金 走势
61小天鹅A000418greenwoods china alpha master fund17787068股45.48 2.81%17,787,068境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
62小天鹅A000418greenwoods china alpha master fund17787068股45.48 2.83%17,787,0682017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
63古井贡酒000596greenwoods china alpha master fund4939963股61.88 0.98%02017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
64古井贡酒000596greenwoods china alpha master fund4939963股61.88 0.98%0境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
65老凤祥600612greenwoods china alpha master fund10121529股41.29 1.93%0未知2017-09-30十大股东情况 基金 走势
66浦东金桥600639greenwoods china alpha master fund4999931股17.6 0.45%0境外法人2017-09-30十大股东情况 基金 走势
67黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股16.9 2.989%境外法人股2017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
68黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股16.9 2.99%流通B股2017-09-30十大股东情况 基金 走势
69老凤祥600612greenwoods china alpha master fund10121529股41.29 1.93%02017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
70浦东金桥600639greenwoods china alpha master fund4999931股17.6 0.51%4,999,9312017-09-30十大流通股东情况 基金 走势
71浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股17.95 0.513%境外法人股2017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
72老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股47.97 1.935%境外法人股2017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
73黄山旅游600054greenwoods china alpha master fund22340377股17.1 2.99%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
74黄山旅游600054greenwoods china alpha master fund22340377股17.1 2.99%0其他2017-06-30十大股东情况 基金 走势
75浦东金桥600639greenwoods china alpha master fund4999931股17.95 0.45%0境外法人2017-06-30十大股东情况 基金 走势
76老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股47.97 1.93%流通B股2017-06-30十大股东情况 基金 走势
77古井贡酒000596greenwoods china alpha master fund4939963股50.95 0.98%0境外法人2017-06-30十大股东情况 基金 走势
78古井贡酒000596greenwoods china alpha master fund4939963股50.95 0.98%02017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
79小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股46.79 2.83% 不变( --) B股2017-06-30十大流通股东情况 基金 走势
80小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股46.79 2.82% 不变( --) 流通B股2017-06-30十大股东情况 基金 走势
81小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股41.18 2.83% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
82小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股41.18 2.82% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
83老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.36 1.93% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
84老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.36 1.93% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
85古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股50.9 0.98% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
86古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股50.9 0.98% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
87黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股17.3 2.99% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
88浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股18.37 0.45% 不变( --) 流通B股2017-03-31十大股东情况 基金 走势
89浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股18.37 0.51% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
90黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股17.3 2.99% 不变( --) B股2017-03-31十大流通股东情况 基金 走势
91浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股18.56 0.45% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
92黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股16.05 2.99% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
93黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股16.05 4.96% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
94古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4939963股45.5 0.98%流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
95浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股18.56 0.51% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
96小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股32.32 2.83% 不变( --) B股2016-12-31十大流通股东情况 基金 走势
97小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股32.32 2.82% 不变( --) 流通B股2016-12-31十大股东情况 基金 走势
98小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股33.17 2.84% 3,977,230( 28.68%) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
99小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND17846794股33.17 2.82% 3,977,230( 28.68%) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
100黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股17.17 2.99% -335,862( -1.48%) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
101古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7648898股42.85 1.52% -978,700( -11.34%) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
102古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7648898股42.85 1.52% -978,700( -11.34%) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
103黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22340377股17.17 4.96% -335,862( -1.48%) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
104浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股19.92 0.45% 新进( --) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
105浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999931股19.92 0.51% 不变( --) B股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
106老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.67 1.93% -500,000( -4.71%) 流通B股2016-09-30十大股东情况 基金 走势
107老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10121529股40.67 1.93% -500,000( -4.71%) A股2016-09-30十大流通股东情况 基金 走势
108老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621529股40.17 2.03% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
109老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621529股40.17 2.03% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
110黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22676239股16.36 3.03% 7,558,746( 50.00%) 流通A股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
111黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND22676239股16.36 5.52% 7,558,746( 50.00%) A股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
112张裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6773544股38.71 0.99% -3,309,167( -32.82%) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
113张裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6773544股38.71 0.99% -3,309,167( -32.82%) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
114小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13869564股32.56 2.21% 127,231( 0.93%) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
115小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13869564股32.56 2.19% 127,231( 0.93%) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
116粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238886股5.03 0.6% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
117粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238886股5.03 0.39% 不变( --) 流通A股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
118古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627598股47.83 1.71% 不变( --) B股2016-06-30十大流通股东情况 基金 走势
119古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627598股47.83 1.71% 不变( --) 流通B股2016-06-30十大股东情况 基金 走势
120古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股36.36 1.713%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
121古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股36.36 1.71%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
122粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股5.63 0.385%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
123粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股5.63 0.39%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
124小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13742300股24.28 2.17%增持0.270%流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
125小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13742300股24.28 2.173%增持0.277%境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
126张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10082700股36.38 1.47%增持0.210%流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
127黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股15.87 3.034%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
128张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10082700股36.38 1.471%增持0.214%境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
129黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股15.87 3.03%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
130老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股39.34 2.03%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
131浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999930股17.08 0.446%不变境外法人股2016-03-31十大流通股东情况 基金 走势
132老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股39.34 2.03%不变流通B股2016-03-31十大股东情况 基金 走势
133老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股41.92 2.03%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
134浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4999930股22.08 0.445%减持0.228%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
135老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股41.92 2.03%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
136黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股15.97 3.03%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
137张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8617470股43.8 1.257%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
138黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股15.97 3.034%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
139张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8617470股43.8 1.26%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
140小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11993400股22.92 1.896%增持0.242%境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
141小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11993400股22.92 1.9%增持0.250%流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
142粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股7.25 0.39%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
143粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股7.25 0.385%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
144古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股36.19 1.71%不变流通B股2015-12-31十大股东情况 基金 走势
145古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股36.19 1.713%不变境外法人股2015-12-31十大流通股东情况 基金 走势
146古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股26.79 1.713%减持0.296%境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
147古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8627600股26.79 1.71%减持0.300%流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
148粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股6.58 0.385%不变境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
149粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股6.58 0.39%不变流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
150小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10463400股17.31 1.65%增持0.350%流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
151小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10463400股17.31 1.654%增持0.356%境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
152张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8617470股35.54 1.26%增持0.220%流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
153张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8617470股35.54 1.257%增持0.219%境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
154黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股12.71 3.03%不变流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
155老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股46.04 2.03%减持0.026%境外法人股2015-09-30十大流通股东情况 基金 走势
156老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10621500股46.04 2.03%减持0.030%流通B股2015-09-30十大股东情况 基金 走势
157黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股14.07 3.03%不变流通B股2015-08-11十大股东情况 基金 走势
158黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股14.02 3.21%不变流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
159张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7117470股43.41 1.038%增持0.514%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
160张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7117470股43.41 1.04%增持0.520%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
161黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股14.02 3.207%不变境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
162小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8207360股21.13 1.298%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
163小天鹅A000418GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8207360股21.13 1.3%新进流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
164粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股11.71 0.39%不变流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
165粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND20238900股11.71 0.385%不变境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
166古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10118500股46.86 2.01%不变流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
167古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10118500股46.86 2.009%不变境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
168老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10754400股49.55 2.06%增持0.080%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
169上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5875440股29.78 0.57%减持0.550%流通B股2015-06-30十大股东情况 基金 走势
170上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5875440股29.78 0.574%减持0.547%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
171老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10754400股49.55 2.056%增持0.074%境外法人股2015-06-30十大流通股东情况 基金 走势
172老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10370600股45.12 1.982%增持0.028%境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
173上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11459900股25.09 1.121%增持0.160%境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
174上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND11459900股25.09 1.12%增持0.160%流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
175老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10370600股45.12 1.98%增持0.030%流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
176古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10118500股36.12 2.009%增持0.145%境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
177古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10118500股36.12 2.01%增持0.150%流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
178粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股6.51 0.385%不变境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
179粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股6.51 0.39%不变流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
180张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3588950股38.67 0.52%新进流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
181张 裕A000869GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3588950股38.67 0.524%境外法人股2015-03-31十大流通股东情况 基金 走势
182黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股12.92 3.21%不变流通B股2015-03-31十大股东情况 基金 走势
183黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股10.19 3.21%增持0.280%流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
184黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND15117500股10.19 3.207%增持0.341%境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
185粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股6.04 0.39%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
186粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股6.04 0.385%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
187古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9386970股37.32 1.86%增持0.020%流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
188古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9386970股37.32 1.864%增持0.020%境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
189飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股9.98 0.679%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
190飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股9.98 0.68%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
191老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10220600股30.04 1.95%不变流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
192上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9829100股18.45 0.96%增持0.210%流通B股2014-12-31十大股东情况 基金 走势
193上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9829100股18.45 0.961%增持0.212%境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
194老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10220600股30.04 1.954%不变境外法人股2014-12-31十大流通股东情况 基金 走势
195黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13789500股9.11 2.93%增持0.060%流通B股2014-10-21十大股东情况 基金 走势
196黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13509500股9.57 2.87%增持1.150%流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
197黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND13509500股9.57 2.866%增持1.149%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
198飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股10.5 0.679%不变境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
199飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股10.5 0.68%不变流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
200古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9285970股25.6 1.844%增持0.513%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
201古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9285970股25.6 1.84%增持0.510%流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
202粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股3.91 0.385%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
203粤电力A000539GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND16865700股3.91 0.39%新进流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
204老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10220600股28.25 1.954%增持0.192%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
205上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7664150股17.92 0.749%减持0.124%境外法人股2014-09-30十大流通股东情况 基金 走势
206上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND7664150股17.92 0.75%减持0.120%流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
207老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND10220600股28.25 1.95%增持0.190%流通B股2014-09-30十大股东情况 基金 走势
208老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9217260股21.7 1.76%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
209上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股14.65 0.873%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
210上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股14.65 0.87%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
211老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9217260股21.7 1.762%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
212古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6704740股17.79 1.33%增持0.340%流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
213古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6704740股17.79 1.331%增持0.344%境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
214飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股7.59 0.68%不变流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
215飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股7.59 0.679%不变境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
216黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8091860股8.37 1.717%增持1.062%境外法人股2014-06-30十大流通股东情况 基金 走势
217黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8091860股8.37 1.72%增持1.060%流通B股2014-06-30十大股东情况 基金 走势
218黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3088690股7.93 0.66%新进流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
219黄山旅游600054GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3088690股7.93 0.655%境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
220飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股6.58 0.679%境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
221飞亚达A000026GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2666300股6.58 0.68%新进流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
222古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4972500股17.41 0.987%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
223古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4972500股17.41 0.99%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
224老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9217260股21.67 1.762%增持0.582%境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
225上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股19.22 0.87%不变流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
226老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND9217260股21.67 1.76%增持0.580%流通B股2014-03-31十大股东情况 基金 走势
227上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股19.22 0.873%不变境外法人股2014-03-31十大流通股东情况 基金 走势
228上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股16.99 0.873%境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
229老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6172420股21.08 1.18%不变流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
230上海机电600835GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND8926840股16.99 0.87%新进流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
231老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6172420股21.08 1.18%不变境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
232古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4972500股19.73 0.99%增持0.320%流通B股2013-12-31十大股东情况 基金 走势
233古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND4972500股19.73 0.987%增持0.318%境外法人股2013-12-31十大流通股东情况 基金 走势
234古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3368580股17.41 0.669%境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
235古井贡酒000596GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3368580股17.41 0.67%新进流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
236老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6172420股22.12 1.18%增持0.529%境外法人股2013-09-30十大流通股东情况 基金 走势
237老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6172420股22.12 1.18%增持0.530%流通B股2013-09-30十大股东情况 基金 走势
238老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3403120股13.05 0.65%新进流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
239老凤祥600612GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3403120股13.05 0.651%境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
240浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6249970股6.6 0.67%增持0.270%流通B股2013-06-30十大股东情况 基金 走势
241浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6249970股6.6 0.673%不变境外法人股2013-06-30十大流通股东情况 基金 走势
242浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND6249970股8.13 0.673%增持0.269%境外法人股2013-03-31十大流通股东情况 基金 走势
243浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3749900股8.39 0.404%境外法人股2012-12-31十大流通股东情况 基金 走势
244浦东金桥600639GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND3749900股8.39 0.4%新进流通B股2012-12-31十大股东情况 基金 走势
散户网提供最牛散户2018GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND持股查询 牛散GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND最新持股情况
2018GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND持股查询,牛散GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND2018持股,超级散户GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND