PARTNER持股查询 PARTNER最新持仓情况

找到PARTNER共出现59次在股东名单中.
序号 股票代码 股票名称 股东名称 持股数量 买入价(估算) 流通% 基金持有 备注 股票性质 更新日期 股票类型 投资亮点 走势 出租
1300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED20516400股10.65 7.86%基金持有-51.83公司2018-09-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
2300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865700股10.65 3.4%基金持有未变公司2018-09-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
3300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED20516442股0 7.75%基金持有减持流通A股2018-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
4300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股0 3.35%基金持有流通A股2018-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
5300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21034712股12.55 7.95%基金持有减持流通A股2018-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
6300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股12.55 3.35%基金持有流通A股2018-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
7300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21034712股12.55 8.06%基金持有境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
8300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股12.55 3.397%基金持有境外法人股2018-06-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
9300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21406912股16.01 8.09%基金持有流通A股2018-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
10300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股16.01 3.35%基金持有流通A股2018-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
11300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21406912股16.01 8.203%基金持有境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
12300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股16.01 3.397%基金持有境外法人股2018-03-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
13300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21406912股14.77 8.09%基金持有流通A股2017-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
14300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股14.77 3.35%基金持有流通A股2017-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
15300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED21406912股14.77 8.203%基金持有境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
16300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股14.77 3.397%基金持有境外法人股2017-12-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
17300378鼎捷软件Top Partner Holding Limited21903160股17.03 8.393%基金持有境外法人股2017-09-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
18300378鼎捷软件Mega Partner Holding Limited8865684股17.03 3.397%基金持有境外法人股2017-09-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
19300378鼎捷软件top partner holdinglimited21903160股17.03 8.39%基金持有-480,0002017-09-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
20300378鼎捷软件top partner holding limited21903160股17.03 8.27%基金持有-480,000境外法人2017-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
21300378鼎捷软件Mega Partner Holding Limited8865684股17.03 3.35%基金持有流通A股2017-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
22300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股15.81 8.58%基金持有 不变( --) A股2017-06-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
23300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股15.81 3.4%基金持有 不变( --) A股2017-06-30十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
24300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股15.81 8.58%基金持有 不变( --) 流通A股2017-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
25300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股15.81 3.4%基金持有 不变( --) 流通A股2017-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
26300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股19.89 8.58%基金持有 新进( --) A股2017-03-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
27300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股19.89 3.4%基金持有 新进( --) A股2017-03-31十大流通股东情况 投资亮点走势 出租
28300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股19.89 8.5%基金持有 不变( --) 流通A股2017-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
29300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股19.89 3.37%基金持有 不变( --) 流通A股2017-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
30300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股23.7 8.5%基金持有 不变( --) 限售流通A股2016-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
31300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股23.7 3.37%基金持有 不变( --) 限售流通A股2016-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
32300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股27.17 8.5%基金持有 不变( --) 限售流通A股2016-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
33300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股27.17 3.37%基金持有 不变( --) 限售流通A股2016-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
34300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED22383160股29.01 8.58%基金持有 5,165,345( 30.00%) 限售流通A股2016-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
35300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED8865684股29.01 3.4%基金持有 2,045,927( 30.00%) 限售流通A股2016-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
36300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED17217800股32.72 8.58%基金持有不变流通A股2016-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
37300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED6819760股32.72 3.4%基金持有不变流通A股2016-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
38300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED17217800股47.12 8.58%基金持有不变流通A股2015-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
39300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED6819760股47.12 3.4%基金持有不变流通A股2015-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
40300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED17217800股30.69 8.58%基金持有不变流通A股2015-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
41300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED6819760股30.69 3.4%基金持有不变流通A股2015-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
42300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED17217800股56.66 8.58%基金持有不变流通A股2015-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
43300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED6819760股56.66 3.4%基金持有不变流通A股2015-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
44300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED13244500股48.75 8.58%基金持有不变流通A股2015-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
45300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED5245970股48.75 3.4%基金持有不变流通A股2015-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
46300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED13244500股20.44 8.58%基金持有不变流通A股2014-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
47300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED5245970股20.44 3.4%基金持有不变流通A股2014-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
48300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED13244500股17.24 8.58%基金持有不变流通A股2014-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
49300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED5245970股17.24 3.4%基金持有不变流通A股2014-09-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
50300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED13244500股15.49 8.58%基金持有不变流通A股2014-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
51300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED5245970股15.49 3.4%基金持有不变流通A股2014-06-30十大股东情况 投资亮点走势 出租
52300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED10188100股13.8 8.58%基金持有不变流通A股2014-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
53300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED4035360股13.8 3.4%基金持有不变流通A股2014-03-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
54300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED10188100股0 8.58%基金持有减持2.900%流通A股2014-01-26十大股东情况 投资亮点走势 出租
55300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED4035360股0 3.4%基金持有减持1.150%流通A股2014-01-26十大股东情况 投资亮点走势 出租
56300378鼎捷软件TOP PARTNER HOLDING LIMITED10327500股0 11.48%基金持有新进流通A股2014-01-17十大股东情况 投资亮点走势 出租
57300378鼎捷软件MEGA PARTNER HOLDING LIMITED4090600股0 4.55%基金持有新进流通A股2014-01-17十大股东情况 投资亮点走势 出租
58300378鼎捷软件Top Partner Holding Limited10327500股0 11.48%基金持有新进境外法人股2013-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
59300378鼎捷软件Mega Partner Holding Limited4090600股0 4.55%基金持有新进境外法人股2013-12-31十大股东情况 投资亮点走势 出租
PARTNER股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
散户无忧网提供PARTNER持股查询 PARTNER最新持仓情况