*ST云网的股东 *ST云网的十大流通股东

序号 持股信息
1*ST云网 002306 0.45%
李翠超
3578600股 2018-03-31
十大流通股东情况
2*ST云网 002306 0.493%
梁明
3924732股 2018-03-31
十大流通股东情况
3*ST云网 002306 0.627%
刘柏权
4989603股 2018-03-31
十大流通股东情况
4*ST云网 002306 0.63%
朱华斌
5011108股 2018-03-31
十大流通股东情况
5*ST云网 002306 0.639%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2018-03-31
十大流通股东情况
6*ST云网 002306 0.678%
杨艳荣
5391800股 2018-03-31
十大流通股东情况
7*ST云网 002306 0.709%
严国文
5638300股 2018-03-31
十大流通股东情况
8*ST云网 002306 1.005%
翁史伟
7993000股 2018-03-31
十大流通股东情况
9*ST云网 002306 1.292%
王莲枝
10279921股 2018-03-31
十大流通股东情况
10*ST云网 002306 22.826%
孟凯
181560000股 2018-03-31
十大流通股东情况
11*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2018-03-31
十大股东情况
12*ST云网 002306 1.28%
王莲枝
10279921股 2018-03-31
十大股东情况
13*ST云网 002306 1%
翁史伟
7993000股 2018-03-31
十大股东情况
14*ST云网 002306 0.7%
严国文
5638300股 2018-03-31
十大股东情况
15*ST云网 002306 0.7%
陈继
5609318股 2018-03-31
十大股东情况
16*ST云网 002306 0.67%
杨艳荣
5391800股 2018-03-31
十大股东情况
17*ST云网 002306 0.64%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2018-03-31
十大股东情况
18*ST云网 002306 0.63%
朱华斌
5011108股 2018-03-31
十大股东情况
19*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2018-03-31
十大股东情况
20*ST云网 002306 0.49%
梁明
3924732股 2018-03-31
十大股东情况
21*ST云网 002306 22.718%
孟凯
181560000股 2017-12-31
十大流通股东情况
22*ST云网 002306 1.193%
王莲枝
9533821股 2017-12-31
十大流通股东情况
23*ST云网 002306 1%
翁史伟
7993000股 2017-12-31
十大流通股东情况
24*ST云网 002306 0.705%
严国文
5638300股 2017-12-31
十大流通股东情况
25*ST云网 002306 0.636%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-12-31
十大流通股东情况
26*ST云网 002306 0.633%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5061900股 2017-12-31
十大流通股东情况
27*ST云网 002306 0.624%
刘柏权
4989603股 2017-12-31
十大流通股东情况
28*ST云网 002306 0.448%
李翠超
3578600股 2017-12-31
十大流通股东情况
29*ST云网 002306 0.384%
马维增
3070000股 2017-12-31
十大流通股东情况
30*ST云网 002306 0.378%
丁月珍
3020517股 2017-12-31
十大流通股东情况
31*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2017-12-31
十大股东情况
32*ST云网 002306 1.19%
王莲枝
9533821股 2017-12-31
十大股东情况
33*ST云网 002306 1%
翁史伟
7993000股 2017-12-31
十大股东情况
34*ST云网 002306 0.7%
严国文
5638300股 2017-12-31
十大股东情况
35*ST云网 002306 0.7%
陈继
5609318股 2017-12-31
十大股东情况
36*ST云网 002306 0.64%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-12-31
十大股东情况
37*ST云网 002306 0.63%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5061900股 2017-12-31
十大股东情况
38*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-12-31
十大股东情况
39*ST云网 002306 0.45%
李翠超
3578600股 2017-12-31
十大股东情况
40*ST云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2017-12-31
十大股东情况
41*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2017-09-30
十大股东情况
42*ST云网 002306 1.26%
王莲枝
10100021股 2017-09-30
十大股东情况
43*ST云网 002306 1.21%
陈庆桃
9660000股 2017-09-30
十大股东情况
44*ST云网 002306 0.99%
翁史伟
7941900股 2017-09-30
十大股东情况
45*ST云网 002306 0.7%
严国文
5638300股 2017-09-30
十大股东情况
46*ST云网 002306 0.67%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5359500股 2017-09-30
十大股东情况
47*ST云网 002306 0.64%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-09-30
十大股东情况
48*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-09-30
十大股东情况
49*ST云网 002306 0.61%
侯全福
4908288股 2017-09-30
十大股东情况
50*ST云网 002306 0.45%
李翠超
3578600股 2017-09-30
十大股东情况
51*ST云网 002306 22.718%
孟凯
181560000股 2017-09-30
十大流通股东情况
52*ST云网 002306 1.264%
王莲枝
10100021股 2017-09-30
十大流通股东情况
53*ST云网 002306 1.209%
陈庆桃
9660000股 2017-09-30
十大流通股东情况
54*ST云网 002306 0.994%
翁史伟
7941900股 2017-09-30
十大流通股东情况
55*ST云网 002306 0.705%
严国文
5638300股 2017-09-30
十大流通股东情况
56*ST云网 002306 0.671%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5359500股 2017-09-30
十大流通股东情况
57*ST云网 002306 0.636%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-09-30
十大流通股东情况
58*ST云网 002306 0.624%
刘柏权
4989603股 2017-09-30
十大流通股东情况
59*ST云网 002306 0.614%
侯全福
4908288股 2017-09-30
十大流通股东情况
60*ST云网 002306 0.448%
李翠超
3578600股 2017-09-30
十大流通股东情况
61*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2017-06-30
十大股东情况
62*ST云网 002306 1.23%
王莲枝
9814121股 2017-06-30
十大股东情况
63*ST云网 002306 0.99%
翁史伟
7941900股 2017-06-30
十大股东情况
64*ST云网 002306 0.7%
严国文
5575300股 2017-06-30
十大股东情况
65*ST云网 002306 0.64%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-06-30
十大股东情况
66*ST云网 002306 0.63%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5072000股 2017-06-30
十大股东情况
67*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-06-30
十大股东情况
68*ST云网 002306 0.45%
李翠超
3578600股 2017-06-30
十大股东情况
69*ST云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2017-06-30
十大股东情况
70*ST云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2017-06-30
十大股东情况
71*ST云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2017-06-30
十大流通股东情况
72*ST云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2017-06-30
十大流通股东情况
73*ST云网 002306 0.45%
李翠超
3578600股 2017-06-30
十大流通股东情况
74*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-06-30
十大流通股东情况
75*ST云网 002306 0.63%
湖南万得投资私募基金管理有限公司 黎明1号分级基金
5072000股 2017-06-30
十大流通股东情况
76*ST云网 002306 0.64%
海天天线 上海 国际贸易有限公司
5080004股 2017-06-30
十大流通股东情况
77*ST云网 002306 0.7%
严国文
5575300股 2017-06-30
十大流通股东情况
78*ST云网 002306 0.99%
翁史伟
7941900股 2017-06-30
十大流通股东情况
79*ST云网 002306 1.23%
王莲枝
9814121股 2017-06-30
十大流通股东情况
80*ST云网 002306 22.72%
孟凯
181560000股 2017-06-30
十大流通股东情况
81*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2017-03-31
十大流通股东情况
82*ST云网 002306 0.63%
翁史伟
5000000股 2017-03-31
十大流通股东情况
83*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-03-31
十大流通股东情况
84*ST云网 002306 0.5%
许广生
3971800股 2017-03-31
十大流通股东情况
85*ST云网 002306 0.44%
李翠超
3553300股 2017-03-31
十大流通股东情况
86*ST云网 002306 0.39%
董人文
3104750股 2017-03-31
十大流通股东情况
87*ST云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2017-03-31
十大流通股东情况
88*ST云网 002306 0.34%
王秀群
2718501股 2017-03-31
十大流通股东情况
89*ST云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2017-03-31
十大流通股东情况
90*ST云网 002306 0.33%
莫江华
2663890股 2017-03-31
十大流通股东情况
91*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2017-03-31
十大股东情况
92*ST云网 002306 0.63%
翁史伟
5000000股 2017-03-31
十大股东情况
93*ST云网 002306 0.62%
刘柏权
4989603股 2017-03-31
十大股东情况
94*ST云网 002306 0.5%
许广生
3971800股 2017-03-31
十大股东情况
95*ST云网 002306 0.44%
李翠超
3553300股 2017-03-31
十大股东情况
96*ST云网 002306 0.39%
董人文
3104750股 2017-03-31
十大股东情况
97*ST云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2017-03-31
十大股东情况
98*ST云网 002306 0.34%
王秀群
2718501股 2017-03-31
十大股东情况
99*ST云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2017-03-31
十大股东情况
100*ST云网 002306 0.33%
莫江华
2663890股 2017-03-31
十大股东情况
101中科云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2016-12-31
十大流通股东情况
102中科云网 002306 0.73%
翁史伟
5850000股 2016-12-31
十大流通股东情况
103中科云网 002306 0.71%
宗剑
5653397股 2016-12-31
十大流通股东情况
104中科云网 002306 0.63%
刘柏权
5016603股 2016-12-31
十大流通股东情况
105中科云网 002306 0.49%
许广生
3946500股 2016-12-31
十大流通股东情况
106中科云网 002306 0.44%
李翠超
3553300股 2016-12-31
十大流通股东情况
107中科云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2016-12-31
十大流通股东情况
108中科云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2016-12-31
十大流通股东情况
109中科云网 002306 0.33%
李小兰
2668400股 2016-12-31
十大流通股东情况
110中科云网 002306 0.33%
莫江华
2663890股 2016-12-31
十大流通股东情况
111中科云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2016-12-31
十大股东情况
112中科云网 002306 0.73%
翁史伟
5850000股 2016-12-31
十大股东情况
113中科云网 002306 0.71%
宗剑
5653397股 2016-12-31
十大股东情况
114中科云网 002306 0.63%
刘柏权
5016603股 2016-12-31
十大股东情况
115中科云网 002306 0.49%
许广生
3946500股 2016-12-31
十大股东情况
116中科云网 002306 0.44%
李翠超
3553300股 2016-12-31
十大股东情况
117中科云网 002306 0.38%
马维增
3070000股 2016-12-31
十大股东情况
118中科云网 002306 0.34%
孙绍军
2680000股 2016-12-31
十大股东情况
119中科云网 002306 0.33%
李小兰
2668400股 2016-12-31
十大股东情况
120中科云网 002306 0.33%
莫江华
2663890股 2016-12-31
十大股东情况
121中科云网 002306 29.37%
孟凯
181560000股 2016-09-30
十大流通股东情况
122中科云网 002306 1.29%
上海爱建信托有限责任公司 爱建民生汇鑫5号集合资金信托计划
8000000股 2016-09-30
十大流通股东情况
123中科云网 002306 1.17%
方正东亚信托有限责任公司 方正东亚 百华1号证券投资集合资金信托计划
7225630股 2016-09-30
十大流通股东情况
124中科云网 002306 0.97%
翁史伟
5975300股 2016-09-30
十大流通股东情况
125中科云网 002306 0.85%
刘伯权
5245303股 2016-09-30
十大流通股东情况
126中科云网 002306 0.75%
北方国际信托股份有限公司 北方信托舞象1号证券投资集合资金信托计划
4606029股 2016-09-30
十大流通股东情况
127中科云网 002306 0.58%
张庆典
3600000股 2016-09-30
十大流通股东情况
128中科云网 002306 0.57%
李翠超
3553100股 2016-09-30
十大流通股东情况
129中科云网 002306 0.52%
訚肃
3206000股 2016-09-30
十大流通股东情况
130中科云网 002306 0.49%
渤海证券 工商银行 渤海分级汇鑫6号集合资产管理计划
3000000股 2016-09-30
十大流通股东情况
131中科云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2016-09-30
十大股东情况
132中科云网 002306 1%
上海爱建信托有限责任公司 爱建民生汇鑫5号集合资金信托计划
8000000股 2016-09-30
十大股东情况
133中科云网 002306 0.9%
方正东亚信托有限责任公司 方正东亚 百华1号证券投资集合资金信托计划
7225630股 2016-09-30
十大股东情况
134中科云网 002306 0.75%
翁史伟
5975300股 2016-09-30
十大股东情况
135中科云网 002306 0.66%
刘伯权
5245303股 2016-09-30
十大股东情况
136中科云网 002306 0.58%
北方国际信托股份有限公司 北方信托舞象1号证券投资集合资金信托计划
4606029股 2016-09-30
十大股东情况
137中科云网 002306 0.45%
张庆典
3600000股 2016-09-30
十大股东情况
138中科云网 002306 0.44%
李翠超
3553100股 2016-09-30
十大股东情况
139中科云网 002306 0.4%
訚肃
3206000股 2016-09-30
十大股东情况
140中科云网 002306 0.38%
渤海证券 工商银行 渤海分级汇鑫6号集合资产管理计划
3000000股 2016-09-30
十大股东情况
141中科云网 002306 0.29%
马绵滨
2282500股 2016-06-30
十大股东情况
142中科云网 002306 0.31%
李翠超
2461000股 2016-06-30
十大股东情况
143中科云网 002306 0.32%
莫江华
2551490股 2016-06-30
十大股东情况
144中科云网 002306 0.4%
张庆典
3160000股 2016-06-30
十大股东情况
145中科云网 002306 0.4%
訚肃
3206000股 2016-06-30
十大股东情况
146中科云网 002306 0.53%
柯希平
4202800股 2016-06-30
十大股东情况
147中科云网 002306 0.57%
赖亮
4597645股 2016-06-30
十大股东情况
148中科云网 002306 0.66%
刘柏权
5245303股 2016-06-30
十大股东情况
149中科云网 002306 0.71%
翁史伟
5700000股 2016-06-30
十大股东情况
150中科云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2016-06-30
十大股东情况
151中科云网 002306 0.37%
江建成
2271791股 2016-06-30
十大流通股东情况
152中科云网 002306 0.37%
马绵滨
2282500股 2016-06-30
十大流通股东情况
153中科云网 002306 0.4%
李翠超
2461000股 2016-06-30
十大流通股东情况
154中科云网 002306 0.41%
莫江华
2551490股 2016-06-30
十大流通股东情况
155中科云网 002306 0.51%
张庆典
3160000股 2016-06-30
十大流通股东情况
156中科云网 002306 0.52%
訚肃
3206000股 2016-06-30
十大流通股东情况
157中科云网 002306 0.68%
柯希平
4202800股 2016-06-30
十大流通股东情况
158中科云网 002306 0.74%
赖亮
4597645股 2016-06-30
十大流通股东情况
159中科云网 002306 0.85%
刘柏权
5245303股 2016-06-30
十大流通股东情况
160中科云网 002306 0.92%
翁史伟
5700000股 2016-06-30
十大流通股东情况
161*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2016-03-31
十大股东情况
162*ST云网 002306 0.71%
翁史伟
5700000股 2016-03-31
十大股东情况
163*ST云网 002306 0.66%
刘柏权
5245300股 2016-03-31
十大股东情况
164*ST云网 002306 0.57%
赖亮
4597640股 2016-03-31
十大股东情况
165*ST云网 002306 0.53%
柯希平
4202800股 2016-03-31
十大股东情况
166*ST云网 002306 0.4%
訚肃
3206000股 2016-03-31
十大股东情况
167*ST云网 002306 0.4%
张庆典
3160000股 2016-03-31
十大股东情况
168*ST云网 002306 0.32%
莫江华
2551490股 2016-03-31
十大股东情况
169*ST云网 002306 0.31%
李翠超
2461000股 2016-03-31
十大股东情况
170*ST云网 002306 0.29%
马绵滨
2282500股 2016-03-31
十大股东情况
171*ST云网 002306 0.713%
翁史伟
5700000股 2016-03-31
十大流通股东情况
172*ST云网 002306 0.656%
刘柏权
5245300股 2016-03-31
十大流通股东情况
173*ST云网 002306 0.575%
赖亮
4597640股 2016-03-31
十大流通股东情况
174*ST云网 002306 0.525%
柯希平
4202800股 2016-03-31
十大流通股东情况
175*ST云网 002306 0.401%
訚肃
3206000股 2016-03-31
十大流通股东情况
176*ST云网 002306 0.395%
张庆典
3160000股 2016-03-31
十大流通股东情况
177*ST云网 002306 0.319%
莫江华
2551490股 2016-03-31
十大流通股东情况
178*ST云网 002306 0.308%
李翠超
2461000股 2016-03-31
十大流通股东情况
179*ST云网 002306 0.285%
马绵滨
2282500股 2016-03-31
十大流通股东情况
180*ST云网 002306 0.284%
江建成
2271790股 2016-03-31
十大流通股东情况
181*ST云网 002306 1.004%
黄长富
8034600股 2015-12-31
十大流通股东情况
182*ST云网 002306 0.713%
赖亮
5700000股 2015-12-31
十大流通股东情况
183*ST云网 002306 0.536%
翁史伟
4288000股 2015-12-31
十大流通股东情况
184*ST云网 002306 0.526%
訚肃
4206000股 2015-12-31
十大流通股东情况
185*ST云网 002306 0.525%
柯希平
4202800股 2015-12-31
十大流通股东情况
186*ST云网 002306 0.308%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-12-31
十大流通股东情况
187*ST云网 002306 0.308%
李翠超
2461000股 2015-12-31
十大流通股东情况
188*ST云网 002306 0.301%
张庆典
2407300股 2015-12-31
十大流通股东情况
189*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-12-31
十大流通股东情况
190*ST云网 002306 0.292%
莫江华
2333490股 2015-12-31
十大流通股东情况
191*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2015-12-31
十大股东情况
192*ST云网 002306 1%
黄长富
8034600股 2015-12-31
十大股东情况
193*ST云网 002306 0.71%
赖亮
5700000股 2015-12-31
十大股东情况
194*ST云网 002306 0.54%
翁史伟
4288000股 2015-12-31
十大股东情况
195*ST云网 002306 0.53%
訚肃
4206000股 2015-12-31
十大股东情况
196*ST云网 002306 0.53%
柯希平
4202800股 2015-12-31
十大股东情况
197*ST云网 002306 0.31%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-12-31
十大股东情况
198*ST云网 002306 0.31%
李翠超
2461000股 2015-12-31
十大股东情况
199*ST云网 002306 0.3%
张庆典
2407300股 2015-12-31
十大股东情况
200*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-12-31
十大股东情况
201*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2015-09-30
十大股东情况
202*ST云网 002306 1%
黄长富
8034600股 2015-09-30
十大股东情况
203*ST云网 002306 0.71%
赖亮
5700000股 2015-09-30
十大股东情况
204*ST云网 002306 0.54%
翁史伟
4288000股 2015-09-30
十大股东情况
205*ST云网 002306 0.53%
訚肃
4206000股 2015-09-30
十大股东情况
206*ST云网 002306 0.53%
柯希平
4202800股 2015-09-30
十大股东情况
207*ST云网 002306 0.31%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-09-30
十大股东情况
208*ST云网 002306 0.31%
李翠超
2461000股 2015-09-30
十大股东情况
209*ST云网 002306 0.3%
张庆典
2407300股 2015-09-30
十大股东情况
210*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-09-30
十大股东情况
211*ST云网 002306 1.004%
黄长富
8034600股 2015-09-30
十大流通股东情况
212*ST云网 002306 0.713%
赖亮
5700000股 2015-09-30
十大流通股东情况
213*ST云网 002306 0.536%
翁史伟
4288000股 2015-09-30
十大流通股东情况
214*ST云网 002306 0.526%
訚肃
4206000股 2015-09-30
十大流通股东情况
215*ST云网 002306 0.525%
柯希平
4202800股 2015-09-30
十大流通股东情况
216*ST云网 002306 0.308%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-09-30
十大流通股东情况
217*ST云网 002306 0.308%
李翠超
2461000股 2015-09-30
十大流通股东情况
218*ST云网 002306 0.301%
张庆典
2407300股 2015-09-30
十大流通股东情况
219*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-09-30
十大流通股东情况
220*ST云网 002306 0.292%
莫江华
2333490股 2015-09-30
十大流通股东情况
221*ST云网 002306 1.004%
黄长富
8034600股 2015-06-30
十大流通股东情况
222*ST云网 002306 0.713%
赖亮
5700000股 2015-06-30
十大流通股东情况
223*ST云网 002306 0.536%
翁史伟
4288000股 2015-06-30
十大流通股东情况
224*ST云网 002306 0.525%
柯希平
4202800股 2015-06-30
十大流通股东情况
225*ST云网 002306 0.308%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-06-30
十大流通股东情况
226*ST云网 002306 0.308%
李翠超
2461000股 2015-06-30
十大流通股东情况
227*ST云网 002306 0.301%
张庆典
2407300股 2015-06-30
十大流通股东情况
228*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-06-30
十大流通股东情况
229*ST云网 002306 0.292%
莫江华
2333490股 2015-06-30
十大流通股东情况
230*ST云网 002306 0.286%
江建成
2286200股 2015-06-30
十大流通股东情况
231*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2015-06-30
十大股东情况
232*ST云网 002306 1%
黄长富
8034600股 2015-06-30
十大股东情况
233*ST云网 002306 0.71%
赖亮
5700000股 2015-06-30
十大股东情况
234*ST云网 002306 0.54%
翁史伟
4288000股 2015-06-30
十大股东情况
235*ST云网 002306 0.53%
訚肃
4206000股 2015-06-30
十大股东情况
236*ST云网 002306 0.53%
柯希平
4202800股 2015-06-30
十大股东情况
237*ST云网 002306 0.31%
厦门恒兴集团有限公司
2464000股 2015-06-30
十大股东情况
238*ST云网 002306 0.31%
李翠超
2461000股 2015-06-30
十大股东情况
239*ST云网 002306 0.3%
张庆典
2407300股 2015-06-30
十大股东情况
240*ST云网 002306 0.3%
吴庆祥
2397900股 2015-06-30
十大股东情况
241*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2015-03-31
十大股东情况
242*ST云网 002306 0.63%
赖宗兴
5000000股 2015-03-31
十大股东情况
243*ST云网 002306 0.58%
黄小敏
4616380股 2015-03-31
十大股东情况
244*ST云网 002306 0.54%
闫冬
4301000股 2015-03-31
十大股东情况
245*ST云网 002306 0.53%
訚肃
4206000股 2015-03-31
十大股东情况
246*ST云网 002306 0.46%
黄淑卿
3707430股 2015-03-31
十大股东情况
247*ST云网 002306 0.31%
曹关渔
2500000股 2015-03-31
十大股东情况
248*ST云网 002306 0.29%
深圳市美名问世商贸有限公司
2285010股 2015-03-31
十大股东情况
249*ST云网 002306 0.28%
莫江华
2211890股 2015-03-31
十大股东情况
250*ST云网 002306 0.27%
张庆典
2189500股 2015-03-31
十大股东情况
251*ST云网 002306 0.625%
赖宗兴
5000000股 2015-03-31
十大流通股东情况
252*ST云网 002306 0.577%
黄小敏
4616380股 2015-03-31
十大流通股东情况
253*ST云网 002306 0.538%
闫冬
4301000股 2015-03-31
十大流通股东情况
254*ST云网 002306 0.463%
黄淑卿
3707430股 2015-03-31
十大流通股东情况
255*ST云网 002306 0.313%
曹关渔
2500000股 2015-03-31
十大流通股东情况
256*ST云网 002306 0.286%
深圳市美名问世商贸有限公司
2285010股 2015-03-31
十大流通股东情况
257*ST云网 002306 0.276%
莫江华
2211890股 2015-03-31
十大流通股东情况
258*ST云网 002306 0.274%
张庆典
2189500股 2015-03-31
十大流通股东情况
259*ST云网 002306 0.232%
徐蔚
1852600股 2015-03-31
十大流通股东情况
260*ST云网 002306 0.229%
张雪琴
1828200股 2015-03-31
十大流通股东情况
261*ST云网 002306 5.674%
孟凯
45390000股 2014-12-31
十大流通股东情况
262*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-12-31
十大流通股东情况
263*ST云网 002306 1.304%
张庆典
10431000股 2014-12-31
十大流通股东情况
264*ST云网 002306 1.075%
王涛
8598920股 2014-12-31
十大流通股东情况
265*ST云网 002306 1.069%
李琳
8552250股 2014-12-31
十大流通股东情况
266*ST云网 002306 0.972%
中融国际信托有限公司 融享2号结构化证券投资集合资金信托
7777650股 2014-12-31
十大流通股东情况
267*ST云网 002306 0.853%
王栋
6826010股 2014-12-31
十大流通股东情况
268*ST云网 002306 0.766%
彭泳松
6127090股 2014-12-31
十大流通股东情况
269*ST云网 002306 0.683%
赵丽
5467600股 2014-12-31
十大流通股东情况
270*ST云网 002306 0.5%
蔡小士
4000000股 2014-12-31
十大流通股东情况
271*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2014-12-31
十大股东情况
272*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-12-31
十大股东情况
273*ST云网 002306 1.3%
张庆典
10431000股 2014-12-31
十大股东情况
274*ST云网 002306 1.07%
王涛
8598920股 2014-12-31
十大股东情况
275*ST云网 002306 1.07%
李琳
8552250股 2014-12-31
十大股东情况
276*ST云网 002306 0.97%
中融国际信托有限公司 融享2号结构化证券投资集合资金信托
7777650股 2014-12-31
十大股东情况
277*ST云网 002306 0.85%
王栋
6826010股 2014-12-31
十大股东情况
278*ST云网 002306 0.77%
彭泳松
6127090股 2014-12-31
十大股东情况
279*ST云网 002306 0.68%
赵丽
5467600股 2014-12-31
十大股东情况
280*ST云网 002306 0.53%
訚肃
4206000股 2014-12-31
十大股东情况
281*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2014-09-30
十大股东情况
282*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-09-30
十大股东情况
283*ST云网 002306 3.07%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
24560300股 2014-09-30
十大股东情况
284*ST云网 002306 1.7%
王栋
13623000股 2014-09-30
十大股东情况
285*ST云网 002306 1.37%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
10978600股 2014-09-30
十大股东情况
286*ST云网 002306 1.34%
东吴基金 光大银行 鼎利2号分级股票型资产管理计划
10715100股 2014-09-30
十大股东情况
287*ST云网 002306 1.31%
四川信托有限公司 宏赢二十三号证券投资集合资金信托计划
10500000股 2014-09-30
十大股东情况
288*ST云网 002306 1.24%
五矿国际信托有限公司 五矿信托 西南鸿晟证券投资集合资金信托计划
9925100股 2014-09-30
十大股东情况
289*ST云网 002306 1.2%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
9629460股 2014-09-30
十大股东情况
290*ST云网 002306 1.06%
四川信托有限公司 宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划
8500000股 2014-09-30
十大股东情况
291*ST云网 002306 5.674%
孟凯
45390000股 2014-09-30
十大流通股东情况
292*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-09-30
十大流通股东情况
293*ST云网 002306 3.07%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
24560300股 2014-09-30
十大流通股东情况
294*ST云网 002306 1.703%
王栋
13623000股 2014-09-30
十大流通股东情况
295*ST云网 002306 1.372%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
10978600股 2014-09-30
十大流通股东情况
296*ST云网 002306 1.339%
东吴基金 光大银行 鼎利2号分级股票型资产管理计划
10715100股 2014-09-30
十大流通股东情况
297*ST云网 002306 1.313%
四川信托有限公司 宏赢二十三号证券投资集合资金信托计划
10500000股 2014-09-30
十大流通股东情况
298*ST云网 002306 1.241%
五矿国际信托有限公司 五矿信托 西南鸿晟证券投资集合资金信托计划
9925100股 2014-09-30
十大流通股东情况
299*ST云网 002306 1.204%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
9629460股 2014-09-30
十大流通股东情况
300*ST云网 002306 1.063%
四川信托有限公司 宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划
8500000股 2014-09-30
十大流通股东情况
301*ST云网 002306 4.99%
王栋
39900000股 2014-08-05
十大股东情况
302*ST云网 002306 5.01%
王栋
40100000股 2014-07-30
十大股东情况
303*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2014-06-30
十大股东情况
304*ST云网 002306 10.01%
王栋
80100000股 2014-06-30
十大股东情况
305*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-06-30
十大股东情况
306*ST云网 002306 2.89%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
23097700股 2014-06-30
十大股东情况
307*ST云网 002306 1.55%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
12427300股 2014-06-30
十大股东情况
308*ST云网 002306 1.53%
四川信托有限公司 宏赢十六号证券投资集合资金信托计划
12219200股 2014-06-30
十大股东情况
309*ST云网 002306 1.29%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
10340400股 2014-06-30
十大股东情况
310*ST云网 002306 1.25%
中国建设银行 华夏红利混合型开放式证券投资基金
10000000股 2014-06-30
十大股东情况
311*ST云网 002306 1.16%
东吴基金 光大银行 鼎利2号分级股票型资产管理计划
9315080股 2014-06-30
十大股东情况
312*ST云网 002306 1.06%
四川信托有限公司 宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划
8500000股 2014-06-30
十大股东情况
313*ST云网 002306 10.013%
王栋
80100000股 2014-06-30
十大流通股东情况
314*ST云网 002306 5.674%
孟凯
45390000股 2014-06-30
十大流通股东情况
315*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-06-30
十大流通股东情况
316*ST云网 002306 2.887%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
23097700股 2014-06-30
十大流通股东情况
317*ST云网 002306 1.553%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
12427300股 2014-06-30
十大流通股东情况
318*ST云网 002306 1.527%
四川信托有限公司 宏赢十六号证券投资集合资金信托计划
12219200股 2014-06-30
十大流通股东情况
319*ST云网 002306 1.293%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
10340400股 2014-06-30
十大流通股东情况
320*ST云网 002306 1.25%
中国建设银行 华夏红利混合型开放式证券投资基金
10000000股 2014-06-30
十大流通股东情况
321*ST云网 002306 1.164%
东吴基金 光大银行 鼎利2号分级股票型资产管理计划
9315080股 2014-06-30
十大流通股东情况
322*ST云网 002306 1.063%
四川信托有限公司 宏赢十号结构化证券投资集合资金信托计划
8500000股 2014-06-30
十大流通股东情况
323*ST云网 002306 5.674%
孟凯
45390000股 2014-03-31
十大流通股东情况
324*ST云网 002306 5.013%
王栋
40100000股 2014-03-31
十大流通股东情况
325*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-03-31
十大流通股东情况
326*ST云网 002306 2.721%
薛凤珍
21765600股 2014-03-31
十大流通股东情况
327*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2014-03-31
十大流通股东情况
328*ST云网 002306 1.898%
张滨
15186300股 2014-03-31
十大流通股东情况
329*ST云网 002306 1.75%
招商证券股份有限公司
14000000股 2014-03-31
十大流通股东情况
330*ST云网 002306 1.488%
王昭
11900000股 2014-03-31
十大流通股东情况
331*ST云网 002306 1.456%
华润深国投信托有限公司 龙信基金通1号集合资金信托
11644600股 2014-03-31
十大流通股东情况
332*ST云网 002306 1.303%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
10425000股 2014-03-31
十大流通股东情况
333*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2014-03-31
十大股东情况
334*ST云网 002306 10.01%
王栋
80100000股 2014-03-31
十大股东情况
335*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2014-03-31
十大股东情况
336*ST云网 002306 2.72%
薛凤珍
21765600股 2014-03-31
十大股东情况
337*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2014-03-31
十大股东情况
338*ST云网 002306 1.9%
张滨
15186300股 2014-03-31
十大股东情况
339*ST云网 002306 1.75%
招商证券股份有限公司
14000000股 2014-03-31
十大股东情况
340*ST云网 002306 1.49%
王昭
11900000股 2014-03-31
十大股东情况
341*ST云网 002306 1.46%
华润深国投信托有限公司 龙信基金通1号集合资金信托
11644600股 2014-03-31
十大股东情况
342*ST云网 002306 1.3%
新时代信托股份有限公司 象泰一号证券投资集合资金信托计划
10425000股 2014-03-31
十大股东情况
343*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2013-12-31
十大股东情况
344*ST云网 002306 10.01%
王栋
80100000股 2013-12-31
十大股东情况
345*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2013-12-31
十大股东情况
346*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
24400000股 2013-12-31
十大股东情况
347*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
22000000股 2013-12-31
十大股东情况
348*ST云网 002306 2.72%
薛凤珍
21765600股 2013-12-31
十大股东情况
349*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2013-12-31
十大股东情况
350*ST云网 002306 1.99%
张滨
15908800股 2013-12-31
十大股东情况
351*ST云网 002306 1.46%
华润深国投信托有限公司 龙信基金通1号集合资金信托
11644600股 2013-12-31
十大股东情况
352*ST云网 002306 1.05%
訚肃
8412000股 2013-12-31
十大股东情况
353*ST云网 002306 5.013%
王栋
40100000股 2013-12-31
十大流通股东情况
354*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2013-12-31
十大流通股东情况
355*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
24400000股 2013-12-31
十大流通股东情况
356*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
22000000股 2013-12-31
十大流通股东情况
357*ST云网 002306 2.721%
薛凤珍
21765600股 2013-12-31
十大流通股东情况
358*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2013-12-31
十大流通股东情况
359*ST云网 002306 1.989%
张滨
15908800股 2013-12-31
十大流通股东情况
360*ST云网 002306 1.924%
孟凯
15390000股 2013-12-31
十大流通股东情况
361*ST云网 002306 1.456%
华润深国投信托有限公司 龙信基金通1号集合资金信托
11644600股 2013-12-31
十大流通股东情况
362*ST云网 002306 0.924%
胡君
7395870股 2013-12-31
十大流通股东情况
363*ST云网 002306 3.75%
克州湘鄂情投资控股有限公司
30000000股 2013-12-24
十大股东情况
364*ST云网 002306 10%
王栋
80000000股 2013-12-06
十大股东情况
365*ST云网 002306 4.76%
克州湘鄂情投资控股有限公司
38040000股 2013-12-06
十大股东情况
366*ST云网 002306 22.7%
孟凯
181560000股 2013-11-15
十大股东情况
367*ST云网 002306 5%
王栋
40000000股 2013-11-15
十大股东情况
368*ST云网 002306 24.95%
孟凯
199560000股 2013-11-13
十大股东情况
369*ST云网 002306 27.7%
孟凯
221560000股 2013-09-30
十大股东情况
370*ST云网 002306 9.76%
克州湘鄂情投资控股有限公司
78040000股 2013-09-30
十大股东情况
371*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
24400000股 2013-09-30
十大股东情况
372*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
22000000股 2013-09-30
十大股东情况
373*ST云网 002306 2.72%
薛凤珍
21765600股 2013-09-30
十大股东情况
374*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2013-09-30
十大股东情况
375*ST云网 002306 1.99%
张滨
15908800股 2013-09-30
十大股东情况
376*ST云网 002306 1.17%
华润深国投信托有限公司 福麟4号信托计划
9389230股 2013-09-30
十大股东情况
377*ST云网 002306 1.16%
华润深国投信托有限公司 泽熙4期集合资金信托计划
9307600股 2013-09-30
十大股东情况
378*ST云网 002306 1.05%
訚肃
8412000股 2013-09-30
十大股东情况
379*ST云网 002306 9.755%
克州湘鄂情投资控股有限公司
78040000股 2013-09-30
十大流通股东情况
380*ST云网 002306 6.924%
孟凯
55390000股 2013-09-30
十大流通股东情况
381*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
24400000股 2013-09-30
十大流通股东情况
382*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
22000000股 2013-09-30
十大流通股东情况
383*ST云网 002306 2.721%
薛凤珍
21765600股 2013-09-30
十大流通股东情况
384*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
16000000股 2013-09-30
十大流通股东情况
385*ST云网 002306 1.989%
张滨
15908800股 2013-09-30
十大流通股东情况
386*ST云网 002306 1.174%
华润深国投信托有限公司 福麟4号信托计划
9389230股 2013-09-30
十大流通股东情况
387*ST云网 002306 1.163%
华润深国投信托有限公司 泽熙4期集合资金信托计划
9307600股 2013-09-30
十大流通股东情况
388*ST云网 002306 1%
谢印生
8000000股 2013-09-30
十大流通股东情况
389*ST云网 002306 0.04%
朱珍明
300000股 2013-09-25
十大股东情况
390*ST云网 002306 27.7%
孟凯
110780000股 2013-06-30
十大股东情况
391*ST云网 002306 9.76%
克州湘鄂情投资控股有限公司
39020000股 2013-06-30
十大股东情况
392*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
12200000股 2013-06-30
十大股东情况
393*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
11000000股 2013-06-30
十大股东情况
394*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
8000000股 2013-06-30
十大股东情况
395*ST云网 002306 1.05%
訚肃
4206000股 2013-06-30
十大股东情况
396*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2013-06-30
十大股东情况
397*ST云网 002306 0.7%
周瑾
2800000股 2013-06-30
十大股东情况
398*ST云网 002306 0.65%
庞顺来
2619900股 2013-06-30
十大股东情况
399*ST云网 002306 0.5%
王莲枝
2000000股 2013-06-30
十大股东情况
400*ST云网 002306 9.755%
克州湘鄂情投资控股有限公司
39020000股 2013-06-30
十大流通股东情况
401*ST云网 002306 6.924%
孟凯
27695000股 2013-06-30
十大流通股东情况
402*ST云网 002306 3.05%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
12200000股 2013-06-30
十大流通股东情况
403*ST云网 002306 2.75%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
11000000股 2013-06-30
十大流通股东情况
404*ST云网 002306 2%
光大证券股份有限公司约定购回专用账户
8000000股 2013-06-30
十大流通股东情况
405*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2013-06-30
十大流通股东情况
406*ST云网 002306 0.7%
周瑾
2800000股 2013-06-30
十大流通股东情况
407*ST云网 002306 0.655%
庞顺来
2619900股 2013-06-30
十大流通股东情况
408*ST云网 002306 0.5%
王莲枝
2000000股 2013-06-30
十大流通股东情况
409*ST云网 002306 0.489%
华宝证券有限责任公司约定购回专用账户
1957000股 2013-06-30
十大流通股东情况
410*ST云网 002306 9.76%
克州湘鄂情投资控股有限公司
39020000股 2013-06-25
十大股东情况
411*ST云网 002306 10.56%
克州湘鄂情投资控股有限公司
42220000股 2013-05-06
十大股东情况
412*ST云网 002306 27.7%
孟凯
110780000股 2013-03-31
十大股东情况
413*ST云网 002306 12.56%
克州湘鄂情投资控股有限公司
50220000股 2013-03-31
十大股东情况
414*ST云网 002306 2.5%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
10000000股 2013-03-31
十大股东情况
415*ST云网 002306 2.5%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
10000000股 2013-03-31
十大股东情况
416*ST云网 002306 1.05%
訚肃
4206000股 2013-03-31
十大股东情况
417*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2013-03-31
十大股东情况
418*ST云网 002306 0.5%
庞顺来
2000900股 2013-03-31
十大股东情况
419*ST云网 002306 0.43%
梁英
1731320股 2013-03-31
十大股东情况
420*ST云网 002306 0.41%
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1638240股 2013-03-31
十大股东情况
421*ST云网 002306 0.38%
李童欣
1500000股 2013-03-31
十大股东情况
422*ST云网 002306 12.555%
克州湘鄂情投资控股有限公司
50220000股 2013-03-31
十大流通股东情况
423*ST云网 002306 6.924%
孟凯
27695000股 2013-03-31
十大流通股东情况
424*ST云网 002306 2.5%
广发证券股份有限公司约定购回专用账户
10000000股 2013-03-31
十大流通股东情况
425*ST云网 002306 2.5%
招商证券股份有限公司约定购回专用账户
10000000股 2013-03-31
十大流通股东情况
426*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2013-03-31
十大流通股东情况
427*ST云网 002306 0.5%
庞顺来
2000900股 2013-03-31
十大流通股东情况
428*ST云网 002306 0.433%
梁英
1731320股 2013-03-31
十大流通股东情况
429*ST云网 002306 0.41%
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
1638240股 2013-03-31
十大流通股东情况
430*ST云网 002306 0.375%
李童欣
1500000股 2013-03-31
十大流通股东情况
431*ST云网 002306 0.325%
黄婉如
1300000股 2013-03-31
十大流通股东情况
432*ST云网 002306 12.56%
克州湘鄂情投资控股有限公司
50220000股 2013-03-22
十大股东情况
433*ST云网 002306 15.06%
克州湘鄂情投资控股有限公司
60220000股 2013-03-21
十大股东情况
434*ST云网 002306 17.56%
克州湘鄂情投资控股有限公司
70220000股 2013-03-15
十大股东情况
435*ST云网 002306 20.06%
克州湘鄂情投资控股有限公司
80220000股 2013-02-04
十大股东情况
436*ST云网 002306 27.7%
孟凯
110780000股 2012-12-31
十大股东情况
437*ST云网 002306 22.56%
克州湘鄂情投资控股有限公司
90220000股 2012-12-31
十大股东情况
438*ST云网 002306 3.3%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
13187100股 2012-12-31
十大股东情况
439*ST云网 002306 1.43%
山东省国际信托有限公司 联合证券梦想十号证券投资信托
5730890股 2012-12-31
十大股东情况
440*ST云网 002306 1.4%
訚肃
5608000股 2012-12-31
十大股东情况
441*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2012-12-31
十大股东情况
442*ST云网 002306 22.555%
克州湘鄂情投资控股有限公司
90220000股 2012-12-31
十大流通股东情况
443*ST云网 002306 6.924%
孟凯
27695000股 2012-12-31
十大流通股东情况
444*ST云网 002306 3.297%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
13187100股 2012-12-31
十大流通股东情况
445*ST云网 002306 1.433%
山东省国际信托有限公司 联合证券梦想十号证券投资信托
5730890股 2012-12-31
十大流通股东情况
446*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2012-12-31
十大流通股东情况
447*ST云网 002306 0.733%
庞顺来
2930900股 2012-12-31
十大流通股东情况
448*ST云网 002306 0.519%
山东省国际信托有限公司 泽熙瑞金1号
2076480股 2012-12-31
十大流通股东情况
449*ST云网 002306 0.5%
李童欣
2000000股 2012-12-31
十大流通股东情况
450*ST云网 002306 0.493%
罗生阳
1973360股 2012-12-31
十大流通股东情况
451*ST云网 002306 0.44%
吴厉冰
1760000股 2012-12-31
十大流通股东情况
452*ST云网 002306 0.73%
庞顺来
2930900股 2012-12-31
十大股东情况
453*ST云网 002306 0.52%
山东省国际信托有限公司 泽熙瑞金1号
2076480股 2012-12-31
十大股东情况
454*ST云网 002306 0.5%
李童欣
2000000股 2012-12-31
十大股东情况
455*ST云网 002306 0.49%
罗生阳
1973360股 2012-12-31
十大股东情况
456*ST云网 002306 2.297%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
9188050股 2012-09-30
十大流通股东情况
457*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2012-09-30
十大流通股东情况
458*ST云网 002306 0.928%
中国建设银行 华商盛世成长股票型证券投资基金
3711050股 2012-09-30
十大流通股东情况
459*ST云网 002306 0.733%
庞顺来
2930900股 2012-09-30
十大流通股东情况
460*ST云网 002306 0.675%
交通银行 国泰金鹰增长证券投资基金
2700000股 2012-09-30
十大流通股东情况
461*ST云网 002306 0.565%
山东省国际信托有限公司 联合证券梦想十号证券投资信托
2261790股 2012-09-30
十大流通股东情况
462*ST云网 002306 0.5%
李童欣
2000000股 2012-09-30
十大流通股东情况
463*ST云网 002306 0.497%
罗生阳
1988840股 2012-09-30
十大流通股东情况
464*ST云网 002306 0.44%
吴厉冰
1760000股 2012-09-30
十大流通股东情况
465*ST云网 002306 0.435%
科威特政府投资局
1741210股 2012-09-30
十大流通股东情况
466*ST云网 002306 2.235%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
8938140股 2012-06-30
十大流通股东情况
467*ST云网 002306 1.741%
中国建设银行 华商盛世成长股票型证券投资基金
6964010股 2012-06-30
十大流通股东情况
468*ST云网 002306 1.471%
庞顺来
5883500股 2012-06-30
十大流通股东情况
469*ST云网 002306 1.04%
罗生阳
4158840股 2012-06-30
十大流通股东情况
470*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2012-06-30
十大流通股东情况
471*ST云网 002306 0.793%
中国民生银行 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
3170110股 2012-06-30
十大流通股东情况
472*ST云网 002306 0.608%
韩晓群
2430000股 2012-06-30
十大流通股东情况
473*ST云网 002306 0.5%
李童欣
2000000股 2012-06-30
十大流通股东情况
474*ST云网 002306 0.5%
全国社保基金一一五组合
1999870股 2012-06-30
十大流通股东情况
475*ST云网 002306 0.44%
吴厉冰
1760000股 2012-06-30
十大流通股东情况
476*ST云网 002306 27.7%
孟凯
110780000股 2012-06-30
十大股东情况
477*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
90220000股 2012-06-30
十大股东情况
478*ST云网 002306 2.23%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
8938140股 2012-06-30
十大股东情况
479*ST云网 002306 1.74%
中国建设银行 华商盛世成长股票型证券投资基金
6964010股 2012-06-30
十大股东情况
480*ST云网 002306 1.47%
庞顺来
5883500股 2012-06-30
十大股东情况
481*ST云网 002306 1.4%
訚肃
5608000股 2012-06-30
十大股东情况
482*ST云网 002306 1.04%
罗生阳
4158840股 2012-06-30
十大股东情况
483*ST云网 002306 1%
谢印生
4000000股 2012-06-30
十大股东情况
484*ST云网 002306 0.79%
中国民生银行 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
3170110股 2012-06-30
十大股东情况
485*ST云网 002306 0.61%
韩晓群
2430000股 2012-06-30
十大股东情况
486*ST云网 002306 1.502%
中国建设银行 华商盛世成长股票型证券投资基金
3003830股 2012-03-31
十大流通股东情况
487*ST云网 002306 1.474%
庞顺来
2948370股 2012-03-31
十大流通股东情况
488*ST云网 002306 1.324%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
2648370股 2012-03-31
十大流通股东情况
489*ST云网 002306 1.294%
罗生阳
2588000股 2012-03-31
十大流通股东情况
490*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2012-03-31
十大流通股东情况
491*ST云网 002306 0.773%
中国民生银行 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
1545050股 2012-03-31
十大流通股东情况
492*ST云网 002306 0.604%
程卫东
1207510股 2012-03-31
十大流通股东情况
493*ST云网 002306 0.58%
韩晓群
1160000股 2012-03-31
十大流通股东情况
494*ST云网 002306 0.535%
江西国际信托股份有限公司资金信托合同 金狮195号
1070000股 2012-03-31
十大流通股东情况
495*ST云网 002306 0.5%
肖可欣
1000000股 2012-03-31
十大流通股东情况
496*ST云网 002306 1.93%
庞顺来
3860000股 2011-12-31
十大流通股东情况
497*ST云网 002306 1.608%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
3215220股 2011-12-31
十大流通股东情况
498*ST云网 002306 1.294%
罗生阳
2588000股 2011-12-31
十大流通股东情况
499*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-12-31
十大流通股东情况
500*ST云网 002306 1.106%
中国银行 嘉实价值优势股票型证券投资基金
2211840股 2011-12-31
十大流通股东情况
501*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-12-31
十大流通股东情况
502*ST云网 002306 0.689%
侯晓旭
1378200股 2011-12-31
十大流通股东情况
503*ST云网 002306 0.54%
吴厉冰
1080000股 2011-12-31
十大流通股东情况
504*ST云网 002306 0.5%
肖可欣
1000000股 2011-12-31
十大流通股东情况
505*ST云网 002306 0.5%
李童欣
1000000股 2011-12-31
十大流通股东情况
506*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2011-12-31
十大股东情况
507*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2011-12-31
十大股东情况
508*ST云网 002306 1.93%
庞顺来
3860000股 2011-12-31
十大股东情况
509*ST云网 002306 1.61%
中国工商银行 中银收益混合型证券投资基金
3215220股 2011-12-31
十大股东情况
510*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2011-12-31
十大股东情况
511*ST云网 002306 1.29%
罗生阳
2588000股 2011-12-31
十大股东情况
512*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-12-31
十大股东情况
513*ST云网 002306 1.11%
中国银行 嘉实价值优势股票型证券投资基金
2211840股 2011-12-31
十大股东情况
514*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-12-31
十大股东情况
515*ST云网 002306 0.69%
侯晓旭
1378200股 2011-12-31
十大股东情况
516*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2011-09-30
十大流通股东情况
517*ST云网 002306 1.294%
罗生阳
2588000股 2011-09-30
十大流通股东情况
518*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-09-30
十大流通股东情况
519*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-09-30
十大流通股东情况
520*ST云网 002306 0.697%
侯晓旭
1394230股 2011-09-30
十大流通股东情况
521*ST云网 002306 0.676%
韩晓群
1351300股 2011-09-30
十大流通股东情况
522*ST云网 002306 0.54%
吴厉冰
1080000股 2011-09-30
十大流通股东情况
523*ST云网 002306 0.5%
肖可欣
1000000股 2011-09-30
十大流通股东情况
524*ST云网 002306 0.5%
李童欣
1000000股 2011-09-30
十大流通股东情况
525*ST云网 002306 0.4%
蒋勇
800000股 2011-09-30
十大流通股东情况
526*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2011-06-30
十大流通股东情况
527*ST云网 002306 1.824%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
3647210股 2011-06-30
十大流通股东情况
528*ST云网 002306 1.294%
罗生阳
2588000股 2011-06-30
十大流通股东情况
529*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-06-30
十大流通股东情况
530*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-06-30
十大流通股东情况
531*ST云网 002306 0.651%
韩晓群
1301300股 2011-06-30
十大流通股东情况
532*ST云网 002306 0.54%
吴厉冰
1080000股 2011-06-30
十大流通股东情况
533*ST云网 002306 0.5%
肖可欣
1000000股 2011-06-30
十大流通股东情况
534*ST云网 002306 0.5%
李童欣
1000000股 2011-06-30
十大流通股东情况
535*ST云网 002306 0.4%
蒋勇
800000股 2011-06-30
十大流通股东情况
536*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2011-06-30
十大股东情况
537*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2011-06-30
十大股东情况
538*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2011-06-30
十大股东情况
539*ST云网 002306 1.82%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
3647210股 2011-06-30
十大股东情况
540*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2011-06-30
十大股东情况
541*ST云网 002306 1.29%
罗生阳
2588000股 2011-06-30
十大股东情况
542*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-06-30
十大股东情况
543*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-06-30
十大股东情况
544*ST云网 002306 0.65%
韩晓群
1301300股 2011-06-30
十大股东情况
545*ST云网 002306 0.54%
吴厉冰
1080000股 2011-06-30
十大股东情况
546*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2011-03-31
十大流通股东情况
547*ST云网 002306 1.294%
罗生阳
2588000股 2011-03-31
十大流通股东情况
548*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2011-03-31
十大流通股东情况
549*ST云网 002306 1.075%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
2149460股 2011-03-31
十大流通股东情况
550*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2011-03-31
十大流通股东情况
551*ST云网 002306 1%
中国农业银行 中邮核心优选股票型证券投资基金
2000000股 2011-03-31
十大流通股东情况
552*ST云网 002306 0.986%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
1971900股 2011-03-31
十大流通股东情况
553*ST云网 002306 0.75%
泰康人寿保险股份有限公司 传统 普通保险产品 019L CT001
1499900股 2011-03-31
十大流通股东情况
554*ST云网 002306 0.72%
孟庆偿
1440000股 2011-03-31
十大流通股东情况
555*ST云网 002306 0.704%
中国工商银行 广发行业领先股票型证券投资基金
1407170股 2011-03-31
十大流通股东情况
556*ST云网 002306 2.744%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
5487640股 2010-12-31
十大流通股东情况
557*ST云网 002306 2.365%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
4730920股 2010-12-31
十大流通股东情况
558*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2010-12-31
十大流通股东情况
559*ST云网 002306 1.683%
中国农业银行 中邮核心优选股票型证券投资基金
3366060股 2010-12-31
十大流通股东情况
560*ST云网 002306 1.655%
孟庆偿
3310000股 2010-12-31
十大流通股东情况
561*ST云网 002306 1.4%
罗生阳
2800000股 2010-12-31
十大流通股东情况
562*ST云网 002306 1.365%
中国工商银行 广发行业领先股票型证券投资基金
2730810股 2010-12-31
十大流通股东情况
563*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2010-12-31
十大流通股东情况
564*ST云网 002306 1.067%
中国银行 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
2133940股 2010-12-31
十大流通股东情况
565*ST云网 002306 1%
谢印生
2000000股 2010-12-31
十大流通股东情况
566*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2010-12-31
十大股东情况
567*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2010-12-31
十大股东情况
568*ST云网 002306 2.74%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
5487640股 2010-12-31
十大股东情况
569*ST云网 002306 2.37%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
4730920股 2010-12-31
十大股东情况
570*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2010-12-31
十大股东情况
571*ST云网 002306 1.68%
中国农业银行 中邮核心优选股票型证券投资基金
3366060股 2010-12-31
十大股东情况
572*ST云网 002306 1.66%
孟庆偿
3310000股 2010-12-31
十大股东情况
573*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2010-12-31
十大股东情况
574*ST云网 002306 1.4%
罗生阳
2800000股 2010-12-31
十大股东情况
575*ST云网 002306 1.37%
中国工商银行 广发行业领先股票型证券投资基金
2730810股 2010-12-31
十大股东情况
576*ST云网 002306 1.5%
中国工商银行 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
3000000股 2010-09-30
十大流通股东情况
577*ST云网 002306 0.7%
东方证券股份有限公司
1400330股 2010-09-30
十大流通股东情况
578*ST云网 002306 0.494%
中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连
987710股 2010-09-30
十大流通股东情况
579*ST云网 002306 0.337%
赵向东
674256股 2010-09-30
十大流通股东情况
580*ST云网 002306 0.293%
泰康人寿保险股份有限公司 投连 进取 019L TL002深
585430股 2010-09-30
十大流通股东情况
581*ST云网 002306 0.11%
董福达
220080股 2010-09-30
十大流通股东情况
582*ST云网 002306 0.1%
杨健
200000股 2010-09-30
十大流通股东情况
583*ST云网 002306 0.099%
李茂丰
198500股 2010-09-30
十大流通股东情况
584*ST云网 002306 0.093%
王惠成
185220股 2010-09-30
十大流通股东情况
585*ST云网 002306 0.085%
邵菲
169358股 2010-09-30
十大流通股东情况
586*ST云网 002306 2.51%
中国工商银行 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
5020070股 2010-06-30
十大流通股东情况
587*ST云网 002306 0.494%
中国平安人寿保险股份有限公司 投连 个险投连
987710股 2010-06-30
十大流通股东情况
588*ST云网 002306 0.3%
中国工商银行 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
600027股 2010-06-30
十大流通股东情况
589*ST云网 002306 0.25%
中国平安财产保险股份有限公司 投资型保险产品
499880股 2010-06-30
十大流通股东情况
590*ST云网 002306 0.189%
泰康人寿保险股份有限公司 投连 进取 019L TL002深
378330股 2010-06-30
十大流通股东情况
591*ST云网 002306 0.165%
山东省国际信托有限公司 仁和汇金二号信托计划
330883股 2010-06-30
十大流通股东情况
592*ST云网 002306 0.123%
董福达
245810股 2010-06-30
十大流通股东情况
593*ST云网 002306 0.12%
中国工商银行 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
239949股 2010-06-30
十大流通股东情况
594*ST云网 002306 0.112%
林文胜
223072股 2010-06-30
十大流通股东情况
595*ST云网 002306 0.104%
中国工商银行 汇添富优势精选混合型证券投资基金
207482股 2010-06-30
十大流通股东情况
596*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2010-06-30
十大股东情况
597*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2010-06-30
十大股东情况
598*ST云网 002306 3.31%
孟庆偿
6610000股 2010-06-30
十大股东情况
599*ST云网 002306 2.51%
中国工商银行 汇添富均衡增长股票型证券投资基金
5020070股 2010-06-30
十大股东情况
600*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2010-06-30
十大股东情况
601*ST云网 002306 1.65%
罗生阳
3300000股 2010-06-30
十大股东情况
602*ST云网 002306 1.5%
北京华伦东方投资管理有限公司
3000000股 2010-06-30
十大股东情况
603*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2010-06-30
十大股东情况
604*ST云网 002306 1.25%
孟思
2500000股 2010-06-30
十大股东情况
605*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2010-06-30
十大股东情况
606*ST云网 002306 0.5%
中国农业银行 宝盈策略增长股票型证券投资基金
1000210股 2010-03-31
十大流通股东情况
607*ST云网 002306 0.17%
单越
340700股 2010-03-31
十大流通股东情况
608*ST云网 002306 0.151%
满波
302880股 2010-03-31
十大流通股东情况
609*ST云网 002306 0.15%
交通银行 科瑞证券投资基金
300000股 2010-03-31
十大流通股东情况
610*ST云网 002306 0.15%
中国平安财产保险股份有限公司 投资型保险产品
299950股 2010-03-31
十大流通股东情况
611*ST云网 002306 0.131%
侯晓旭
261200股 2010-03-31
十大流通股东情况
612*ST云网 002306 0.125%
信达证券股份有限公司
250454股 2010-03-31
十大流通股东情况
613*ST云网 002306 0.113%
董福达
226310股 2010-03-31
十大流通股东情况
614*ST云网 002306 0.107%
高致献
214975股 2010-03-31
十大流通股东情况
615*ST云网 002306 0.102%
陕西威斯特硅业有限公司
203640股 2010-03-31
十大流通股东情况
616*ST云网 002306 1%
中国建设银行 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
2000000股 2009-12-31
十大流通股东情况
617*ST云网 002306 0.5%
中国农业银行 宝盈策略增长股票型证券投资基金
1000210股 2009-12-31
十大流通股东情况
618*ST云网 002306 0.15%
单越
300000股 2009-12-31
十大流通股东情况
619*ST云网 002306 0.147%
陶毓翠
294636股 2009-12-31
十大流通股东情况
620*ST云网 002306 0.142%
江阴市民建建筑设备维保检测有限公司
283093股 2009-12-31
十大流通股东情况
621*ST云网 002306 0.132%
姚康德
263000股 2009-12-31
十大流通股东情况
622*ST云网 002306 0.117%
陈绵麓
233807股 2009-12-31
十大流通股东情况
623*ST云网 002306 0.115%
姚炳松
230000股 2009-12-31
十大流通股东情况
624*ST云网 002306 0.107%
高致献
214975股 2009-12-31
十大流通股东情况
625*ST云网 002306 0.1%
邵菲
199090股 2009-12-31
十大流通股东情况
626*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2009-12-31
十大股东情况
627*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2009-12-31
十大股东情况
628*ST云网 002306 3.31%
孟庆偿
6610000股 2009-12-31
十大股东情况
629*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2009-12-31
十大股东情况
630*ST云网 002306 1.65%
罗生阳
3300000股 2009-12-31
十大股东情况
631*ST云网 002306 1.5%
北京华伦东方投资管理有限公司
3000000股 2009-12-31
十大股东情况
632*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2009-12-31
十大股东情况
633*ST云网 002306 1.25%
孟思
2500000股 2009-12-31
十大股东情况
634*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2009-12-31
十大股东情况
635*ST云网 002306 1%
吴厉冰
2000000股 2009-12-31
十大股东情况
636*ST云网 002306 27.7%
孟凯
55390000股 2009-11-10
十大股东情况
637*ST云网 002306 22.56%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2009-11-10
十大股东情况
638*ST云网 002306 3.31%
孟庆偿
6610000股 2009-11-10
十大股东情况
639*ST云网 002306 2%
陈晖
4000000股 2009-11-10
十大股东情况
640*ST云网 002306 1.65%
罗生阳
3300000股 2009-11-10
十大股东情况
641*ST云网 002306 1.5%
北京华伦东方投资管理有限公司
3000000股 2009-11-10
十大股东情况
642*ST云网 002306 1.4%
訚肃
2804000股 2009-11-10
十大股东情况
643*ST云网 002306 1.25%
孟思
2500000股 2009-11-10
十大股东情况
644*ST云网 002306 1.2%
刘宏
2400000股 2009-11-10
十大股东情况
645*ST云网 002306 1%
黄靓
2000000股 2009-11-10
十大股东情况
646*ST云网 002306 36.93%
孟凯
55390000股 2009-11-03
十大股东情况
647*ST云网 002306 30.07%
深圳市湘鄂情投资控股有限公司
45110000股 2009-11-03
十大股东情况
648*ST云网 002306 4.41%
孟庆偿
6610000股 2009-11-03
十大股东情况
649*ST云网 002306 2.67%
陈晖
4000000股 2009-11-03
十大股东情况
650*ST云网 002306 2.2%
罗生阳
3300000股 2009-11-03
十大股东情况
651*ST云网 002306 2%
北京华伦东方投资管理有限公司
3000000股 2009-11-03
十大股东情况
652*ST云网 002306 1.87%
訚肃
2804000股 2009-11-03
十大股东情况
653*ST云网 002306 1.67%
孟思
2500000股 2009-11-03
十大股东情况
654*ST云网 002306 1.6%
刘宏
2400000股 2009-11-03
十大股东情况
655*ST云网 002306 1.33%
黄靓
2000000股 2009-11-03
十大股东情况