*ST准油的股东 *ST准油的十大流通股东

序号 持股信息
1*ST准油 002207 0.446%
卢伟华
1059274股 2018-03-31
十大流通股东情况
2*ST准油 002207 0.464%
陈惠芬
1100300股 2018-03-31
十大流通股东情况
3*ST准油 002207 0.475%
李宏庆
1127700股 2018-03-31
十大流通股东情况
4*ST准油 002207 0.512%
厉立新
1213900股 2018-03-31
十大流通股东情况
5*ST准油 002207 0.599%
朱令江
1421102股 2018-03-31
十大流通股东情况
6*ST准油 002207 0.633%
关文涛
1502299股 2018-03-31
十大流通股东情况
7*ST准油 002207 0.634%
黄忠林
1503700股 2018-03-31
十大流通股东情况
8*ST准油 002207 0.796%
王勇
1888800股 2018-03-31
十大流通股东情况
9*ST准油 002207 1.164%
杨忠义
2761600股 2018-03-31
十大流通股东情况
10*ST准油 002207 23.49%
湖州燕润投资管理合伙企业 有限合伙
55738278股 2018-03-31
十大流通股东情况
11*ST准油 002207 0.46%
陈惠芬
1100300股 2018-03-31
十大股东情况
12*ST准油 002207 0.47%
李宏庆
1127700股 2018-03-31
十大股东情况
13*ST准油 002207 0.49%
吕占民
1182875股 2018-03-31
十大股东情况
14*ST准油 002207 0.51%
厉立新
1213900股 2018-03-31
十大股东情况
15*ST准油 002207 0.59%
朱令江
1421102股 2018-03-31
十大股东情况
16*ST准油 002207 0.63%
关文涛
1502299股 2018-03-31
十大股东情况
17*ST准油 002207 0.63%
黄忠林
1503700股 2018-03-31
十大股东情况
18*ST准油 002207 0.79%
王勇
1888800股 2018-03-31
十大股东情况
19*ST准油 002207 1.15%
杨忠义
2761600股 2018-03-31
十大股东情况
20*ST准油 002207 23.3%
湖州燕润投资管理合伙企业 有限合伙
55738278股 2018-03-31
十大股东情况
21*ST准油 002207 23.3%
湖州燕润投资管理合伙企业 有限合伙
55738278股 2018-02-13
十大股东情况
22*ST准油 002207 16.83%
湖州燕润投资管理合伙企业 有限合伙
40260000股 2018-02-09
十大股东情况
23*ST准油 002207 0.46%
黄忠林
1093800股 2017-12-31
十大股东情况
24*ST准油 002207 0.47%
李宏庆
1127700股 2017-12-31
十大股东情况
25*ST准油 002207 0.49%
吕占民
1182875股 2017-12-31
十大股东情况
26*ST准油 002207 0.51%
厉立新
1213900股 2017-12-31
十大股东情况
27*ST准油 002207 0.53%
卢伟华
1279274股 2017-12-31
十大股东情况
28*ST准油 002207 0.59%
朱令江
1421102股 2017-12-31
十大股东情况
29*ST准油 002207 0.79%
王勇
1888800股 2017-12-31
十大股东情况
30*ST准油 002207 1.29%
杨忠义
3080000股 2017-12-31
十大股东情况
31*ST准油 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2017-12-31
十大股东情况
32*ST准油 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-12-31
十大股东情况
33*ST准油 002207 0.396%
袁永林
940800股 2017-12-31
十大流通股东情况
34*ST准油 002207 0.461%
黄忠林
1093800股 2017-12-31
十大流通股东情况
35*ST准油 002207 0.475%
李宏庆
1127700股 2017-12-31
十大流通股东情况
36*ST准油 002207 0.512%
厉立新
1213900股 2017-12-31
十大流通股东情况
37*ST准油 002207 0.539%
卢伟华
1279274股 2017-12-31
十大流通股东情况
38*ST准油 002207 0.599%
朱令江
1421102股 2017-12-31
十大流通股东情况
39*ST准油 002207 0.796%
王勇
1888800股 2017-12-31
十大流通股东情况
40*ST准油 002207 1.298%
杨忠义
3080000股 2017-12-31
十大流通股东情况
41*ST准油 002207 6.523%
秦勇
15478278股 2017-12-31
十大流通股东情况
42*ST准油 002207 16.967%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-12-31
十大流通股东情况
43*ST准油 002207 0.39%
黄忠林
929900股 2017-09-30
十大股东情况
44*ST准油 002207 0.4%
杨成社
948400股 2017-09-30
十大股东情况
45*ST准油 002207 0.47%
李宏庆
1127700股 2017-09-30
十大股东情况
46*ST准油 002207 0.49%
吕占民
1182875股 2017-09-30
十大股东情况
47*ST准油 002207 0.51%
厉立新
1213900股 2017-09-30
十大股东情况
48*ST准油 002207 0.59%
朱令江
1421102股 2017-09-30
十大股东情况
49*ST准油 002207 0.79%
王勇
1888800股 2017-09-30
十大股东情况
50*ST准油 002207 1.93%
杨忠义
4613500股 2017-09-30
十大股东情况
51*ST准油 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2017-09-30
十大股东情况
52*ST准油 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-09-30
十大股东情况
53*ST准油 002207 18.27%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-09-30
十大流通股东情况
54*ST准油 002207 7.03%
秦勇
15478278股 2017-09-30
十大流通股东情况
55*ST准油 002207 2.09%
杨忠义
4613500股 2017-09-30
十大流通股东情况
56*ST准油 002207 0.86%
王勇
1888800股 2017-09-30
十大流通股东情况
57*ST准油 002207 0.65%
朱令江
1421102股 2017-09-30
十大流通股东情况
58*ST准油 002207 0.55%
厉立新
1213900股 2017-09-30
十大流通股东情况
59*ST准油 002207 0.51%
李宏庆
1127700股 2017-09-30
十大流通股东情况
60*ST准油 002207 0.43%
杨成社
948400股 2017-09-30
十大流通股东情况
61*ST准油 002207 0.42%
黄忠林
929900股 2017-09-30
十大流通股东情况
62*ST准油 002207 0.4%
王洪涛
881200股 2017-09-30
十大流通股东情况
63*ST准油 002207 0.46%
林欢
1022550股 2017-06-30
十大流通股东情况
64*ST准油 002207 0.43%
钟林荣
946073股 2017-06-30
十大流通股东情况
65*ST准油 002207 0.4%
王洪涛
881200股 2017-06-30
十大流通股东情况
66*ST准油 002207 0.49%
吕占民
1182875股 2017-06-30
十大股东情况
67*ST准油 002207 0.51%
厉立新
1213900股 2017-06-30
十大股东情况
68*ST准油 002207 0.59%
朱令江
1421102股 2017-06-30
十大股东情况
69*ST准油 002207 0.64%
杨成社
1534700股 2017-06-30
十大股东情况
70*ST准油 002207 1.04%
宁波汇峰投资控股股份有限公司
2481702股 2017-06-30
十大股东情况
71*ST准油 002207 1.91%
杨忠义
4558091股 2017-06-30
十大股东情况
72*ST准油 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2017-06-30
十大股东情况
73*ST准油 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-06-30
十大股东情况
74*ST准油 002207 0.47%
李宏庆
1127700股 2017-06-30
十大股东情况
75*ST准油 002207 0.43%
林欢
1022550股 2017-06-30
十大股东情况
76*ST准油 002207 18.27%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-06-30
十大流通股东情况
77*ST准油 002207 2.07%
杨忠义
4558091股 2017-06-30
十大流通股东情况
78*ST准油 002207 1.13%
宁波汇峰投资控股股份有限公司
2481702股 2017-06-30
十大流通股东情况
79*ST准油 002207 0.7%
杨成社
1534700股 2017-06-30
十大流通股东情况
80*ST准油 002207 0.65%
朱令江
1421102股 2017-06-30
十大流通股东情况
81*ST准油 002207 0.55%
厉立新
1213900股 2017-06-30
十大流通股东情况
82*ST准油 002207 0.51%
李宏庆
1127700股 2017-06-30
十大流通股东情况
83准油股份 002207 18.26%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-03-31
十大流通股东情况
84准油股份 002207 0.76%
宁波汇峰投资控股股份有限公司
1673800股 2017-03-31
十大流通股东情况
85准油股份 002207 0.64%
朱令江
1421102股 2017-03-31
十大流通股东情况
86准油股份 002207 0.45%
平安信托有限责任公司 金蕴80期 大明投资1号 集合资金信托
986941股 2017-03-31
十大流通股东情况
87准油股份 002207 0.4%
王洪涛
881200股 2017-03-31
十大流通股东情况
88准油股份 002207 0.4%
叶强
875900股 2017-03-31
十大流通股东情况
89准油股份 002207 0.39%
华润深国投信托有限公司 武当绝对价值二号集合资金信托计划
850000股 2017-03-31
十大流通股东情况
90准油股份 002207 0.37%
李玉英
825000股 2017-03-31
十大流通股东情况
91准油股份 002207 0.36%
民生财富投资管理有限公司 民生财富仝仝成长1号私募证券投资基金
800000股 2017-03-31
十大流通股东情况
92准油股份 002207 0.35%
王宝花
764800股 2017-03-31
十大流通股东情况
93准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2017-03-31
十大股东情况
94准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2017-03-31
十大股东情况
95准油股份 002207 0.7%
宁波汇峰投资控股股份有限公司
1673800股 2017-03-31
十大股东情况
96准油股份 002207 0.59%
朱令江
1421102股 2017-03-31
十大股东情况
97准油股份 002207 0.49%
吕占民
1182875股 2017-03-31
十大股东情况
98准油股份 002207 0.41%
平安信托有限责任公司 金蕴80期 大明投资1号 集合资金信托
986941股 2017-03-31
十大股东情况
99准油股份 002207 0.37%
王洪涛
881200股 2017-03-31
十大股东情况
100准油股份 002207 0.37%
叶强
875900股 2017-03-31
十大股东情况
101准油股份 002207 0.36%
华润深国投信托有限公司 武当绝对价值二号集合资金信托计划
850000股 2017-03-31
十大股东情况
102准油股份 002207 0.34%
李玉英
825000股 2017-03-31
十大股东情况
103准油股份 002207 0.73%
陈珺旎
1747960股 2016-09-30
十大股东情况
104准油股份 002207 0.74%
王玉新
1766328股 2016-09-30
十大股东情况
105准油股份 002207 0.77%
简伟
1846930股 2016-09-30
十大股东情况
106准油股份 002207 0.91%
石强
2186826股 2016-09-30
十大股东情况
107准油股份 002207 1.06%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-09-30
十大股东情况
108准油股份 002207 1.22%
挪威中央银行 自有资金
2927602股 2016-09-30
十大股东情况
109准油股份 002207 1.68%
李玉英
4028700股 2016-09-30
十大股东情况
110准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671498股 2016-09-30
十大股东情况
111准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2016-09-30
十大股东情况
112准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2016-09-30
十大股东情况
113准油股份 002207 0.62%
陆怡琼
1099200股 2016-09-30
十大流通股东情况
114准油股份 002207 0.73%
姜华
1284206股 2016-09-30
十大流通股东情况
115准油股份 002207 0.92%
周维军
1620220股 2016-09-30
十大流通股东情况
116准油股份 002207 0.99%
陈珺旎
1747960股 2016-09-30
十大流通股东情况
117准油股份 002207 1%
王玉新
1766328股 2016-09-30
十大流通股东情况
118准油股份 002207 1.24%
石强
2186826股 2016-09-30
十大流通股东情况
119准油股份 002207 1.44%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-09-30
十大流通股东情况
120准油股份 002207 1.66%
挪威中央银行 自有资金
2927602股 2016-09-30
十大流通股东情况
121准油股份 002207 2.28%
李玉英
4028700股 2016-09-30
十大流通股东情况
122准油股份 002207 3.78%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671498股 2016-09-30
十大流通股东情况
123准油股份 002207 0.73%
陈珺旎
1747960股 2016-06-30
十大股东情况
124准油股份 002207 0.74%
王玉新
1766328股 2016-06-30
十大股东情况
125准油股份 002207 0.77%
简伟
1846930股 2016-06-30
十大股东情况
126准油股份 002207 0.91%
石强
2186826股 2016-06-30
十大股东情况
127准油股份 002207 1.06%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-06-30
十大股东情况
128准油股份 002207 1.22%
挪威中央银行 自有资金
2927602股 2016-06-30
十大股东情况
129准油股份 002207 1.68%
李玉英
4028700股 2016-06-30
十大股东情况
130准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671498股 2016-06-30
十大股东情况
131准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478278股 2016-06-30
十大股东情况
132准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2016-06-30
十大股东情况
133准油股份 002207 0.62%
陆怡琼
1099200股 2016-06-30
十大流通股东情况
134准油股份 002207 0.73%
姜华
1284206股 2016-06-30
十大流通股东情况
135准油股份 002207 0.92%
周维军
1620220股 2016-06-30
十大流通股东情况
136准油股份 002207 0.99%
陈珺旎
1747960股 2016-06-30
十大流通股东情况
137准油股份 002207 1%
王玉新
1766328股 2016-06-30
十大流通股东情况
138准油股份 002207 1.24%
石强
2186826股 2016-06-30
十大流通股东情况
139准油股份 002207 1.44%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-06-30
十大流通股东情况
140准油股份 002207 1.66%
挪威中央银行 自有资金
2927602股 2016-06-30
十大流通股东情况
141准油股份 002207 2.28%
李玉英
4028700股 2016-06-30
十大流通股东情况
142准油股份 002207 3.78%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671498股 2016-06-30
十大流通股东情况
143准油股份 002207 3.7%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671498股 2016-03-31
十大流通股东情况
144准油股份 002207 2.23%
李玉英
4028700股 2016-03-31
十大流通股东情况
145准油股份 002207 1.62%
挪威中央银行 自有资金
2927602股 2016-03-31
十大流通股东情况
146准油股份 002207 1.41%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-03-31
十大流通股东情况
147准油股份 002207 1.21%
石强
2186826股 2016-03-31
十大流通股东情况
148准油股份 002207 0.98%
王玉新
1766328股 2016-03-31
十大流通股东情况
149准油股份 002207 0.97%
陈珺旎
1747960股 2016-03-31
十大流通股东情况
150准油股份 002207 0.9%
周维军
1620220股 2016-03-31
十大流通股东情况
151准油股份 002207 0.71%
姜华
1284206股 2016-03-31
十大流通股东情况
152准油股份 002207 0.61%
陆怡琼
1099200股 2016-03-31
十大流通股东情况
153准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2016-03-31
十大股东情况
154准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2016-03-31
十大股东情况
155准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2016-03-31
十大股东情况
156准油股份 002207 1.68%
李玉英
4028700股 2016-03-31
十大股东情况
157准油股份 002207 1.22%
挪威中央银行 自有资金
2927600股 2016-03-31
十大股东情况
158准油股份 002207 1.06%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2016-03-31
十大股东情况
159准油股份 002207 0.91%
石强
2186830股 2016-03-31
十大股东情况
160准油股份 002207 0.77%
简伟
1846930股 2016-03-31
十大股东情况
161准油股份 002207 0.74%
王玉新
1766330股 2016-03-31
十大股东情况
162准油股份 002207 0.73%
陈珺旎
1747960股 2016-03-31
十大股东情况
163准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2015-12-31
十大股东情况
164准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2015-12-31
十大股东情况
165准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2015-12-31
十大股东情况
166准油股份 002207 1.68%
李玉英
4028700股 2015-12-31
十大股东情况
167准油股份 002207 1.22%
挪威中央银行 自有资金
2927600股 2015-12-31
十大股东情况
168准油股份 002207 1.06%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
2535740股 2015-12-31
十大股东情况
169准油股份 002207 0.91%
石强
2186830股 2015-12-31
十大股东情况
170准油股份 002207 0.77%
简伟
1846930股 2015-12-31
十大股东情况
171准油股份 002207 0.74%
王玉新
1766330股 2015-12-31
十大股东情况
172准油股份 002207 0.73%
陈珺旎
1747960股 2015-12-31
十大股东情况
173准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2015-09-30
十大股东情况
174准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2015-09-30
十大股东情况
175准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2015-09-30
十大股东情况
176准油股份 002207 2.19%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
5231340股 2015-09-30
十大股东情况
177准油股份 002207 2.17%
挪威中央银行 自有资金
5187600股 2015-09-30
十大股东情况
178准油股份 002207 1.92%
李玉英
4597300股 2015-09-30
十大股东情况
179准油股份 002207 0.91%
石强
2186830股 2015-09-30
十大股东情况
180准油股份 002207 0.84%
山东世界贸易中心
2000000股 2015-09-30
十大股东情况
181准油股份 002207 0.77%
简伟
1846930股 2015-09-30
十大股东情况
182准油股份 002207 0.74%
王玉新
1766330股 2015-09-30
十大股东情况
183准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2015-06-30
十大股东情况
184准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2015-06-30
十大股东情况
185准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2015-06-30
十大股东情况
186准油股份 002207 2.17%
挪威中央银行 自有资金
5187600股 2015-06-30
十大股东情况
187准油股份 002207 2.07%
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 自有资金
4961340股 2015-06-30
十大股东情况
188准油股份 002207 1.57%
李玉英
3762650股 2015-06-30
十大股东情况
189准油股份 002207 1.25%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
3000000股 2015-06-30
十大股东情况
190准油股份 002207 1.25%
董敏
2980000股 2015-06-30
十大股东情况
191准油股份 002207 1.17%
中国农业银行股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2800000股 2015-06-30
十大股东情况
192准油股份 002207 0.91%
石强
2186830股 2015-06-30
十大股东情况
193准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2015-03-31
十大股东情况
194准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2015-03-31
十大股东情况
195准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2015-03-31
十大股东情况
196准油股份 002207 2.04%
董敏
4880000股 2015-03-31
十大股东情况
197准油股份 002207 1.38%
鲜栗
3290000股 2015-03-31
十大股东情况
198准油股份 002207 1.1%
李玉英
2626580股 2015-03-31
十大股东情况
199准油股份 002207 1.03%
简伟
2462530股 2015-03-31
十大股东情况
200准油股份 002207 0.91%
石强
2186830股 2015-03-31
十大股东情况
201准油股份 002207 0.88%
吕占民
2102850股 2015-03-31
十大股东情况
202准油股份 002207 0.83%
华润深国投信托有限公司 智慧金95号集合资金信托计划
1986710股 2015-03-31
十大股东情况
203准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2014-12-31
十大股东情况
204准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2014-12-31
十大股东情况
205准油股份 002207 3.61%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
8644200股 2014-12-31
十大股东情况
206准油股份 002207 2.96%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
7088760股 2014-12-31
十大股东情况
207准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2014-12-31
十大股东情况
208准油股份 002207 1.85%
董敏
4430000股 2014-12-31
十大股东情况
209准油股份 002207 1.36%
华润深国投信托有限公司 智慧金95号集合资金信托计划
3243110股 2014-12-31
十大股东情况
210准油股份 002207 1.34%
中国银行 同盛证券投资基金
3194240股 2014-12-31
十大股东情况
211准油股份 002207 1.26%
宝盈鸿利收益证券投资基金
3007590股 2014-12-31
十大股东情况
212准油股份 002207 1.25%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
3001560股 2014-12-31
十大股东情况
213准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2014-09-30
十大股东情况
214准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2014-09-30
十大股东情况
215准油股份 002207 3.61%
中国农业银行 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
8644200股 2014-09-30
十大股东情况
216准油股份 002207 2.96%
中国工商银行 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
7088760股 2014-09-30
十大股东情况
217准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2014-09-30
十大股东情况
218准油股份 002207 1.85%
董敏
4420000股 2014-09-30
十大股东情况
219准油股份 002207 1.34%
中国银行 同盛证券投资基金
3194240股 2014-09-30
十大股东情况
220准油股份 002207 1.33%
华润深国投信托有限公司 智慧金95号集合资金信托计划
3185920股 2014-09-30
十大股东情况
221准油股份 002207 1.26%
宝盈鸿利收益证券投资基金
3007590股 2014-09-30
十大股东情况
222准油股份 002207 1.25%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
3001560股 2014-09-30
十大股东情况
223准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
40260000股 2014-06-30
十大股东情况
224准油股份 002207 6.47%
秦勇
15478300股 2014-06-30
十大股东情况
225准油股份 002207 4.07%
华夏成长证券投资基金
9729310股 2014-06-30
十大股东情况
226准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
6671500股 2014-06-30
十大股东情况
227准油股份 002207 2.13%
中国平安人寿保险股份有限公司 万能 个险万能
5095020股 2014-06-30
十大股东情况
228准油股份 002207 1.66%
中国银行 华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF
3979410股 2014-06-30
十大股东情况
229准油股份 002207 1.51%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
3601560股 2014-06-30
十大股东情况
230准油股份 002207 1.36%
董敏
3247100股 2014-06-30
十大股东情况
231准油股份 002207 1.03%
简伟
2462530股 2014-06-30
十大股东情况
232准油股份 002207 0.98%
中国建设银行 华富竞争力优选混合型证券投资基金
2336920股 2014-06-30
十大股东情况
233准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
20130000股 2014-03-31
十大股东情况
234准油股份 002207 6.47%
秦勇
7739140股 2014-03-31
十大股东情况
235准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2014-03-31
十大股东情况
236准油股份 002207 2.78%
华润深国投信托有限公司 泽熙6期单一资金信托计划
3321920股 2014-03-31
十大股东情况
237准油股份 002207 2.21%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
2647660股 2014-03-31
十大股东情况
238准油股份 002207 1.79%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
2145900股 2014-03-31
十大股东情况
239准油股份 002207 1.79%
中国银行 华夏行业精选股票型证券投资基金 LOF
2139700股 2014-03-31
十大股东情况
240准油股份 002207 1.71%
中国平安人寿保险股份有限公司 万能 个险万能
2047540股 2014-03-31
十大股东情况
241准油股份 002207 1.3%
华夏成长证券投资基金
1554840股 2014-03-31
十大股东情况
242准油股份 002207 1.29%
石强
1547820股 2014-03-31
十大股东情况
243准油股份 002207 0.71%
常文玖
853200股 2014-02-12
十大股东情况
244准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
20130000股 2014-01-12
十大股东情况
245准油股份 002207 6.47%
秦勇
7739140股 2014-01-12
十大股东情况
246准油股份 002207 4.06%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
4859100股 2014-01-12
十大股东情况
247准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2014-01-12
十大股东情况
248准油股份 002207 2.09%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2500150股 2014-01-12
十大股东情况
249准油股份 002207 2.01%
兴和证券投资基金
2402340股 2014-01-12
十大股东情况
250准油股份 002207 1.48%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
1765000股 2014-01-12
十大股东情况
251准油股份 002207 1.37%
简伟
1641690股 2014-01-12
十大股东情况
252准油股份 002207 1.29%
石强
1547820股 2014-01-12
十大股东情况
253准油股份 002207 1.27%
王玉新
1521410股 2014-01-12
十大股东情况
254准油股份 002207 16.83%
创越能源集团有限公司
20130000股 2013-12-31
十大股东情况
255准油股份 002207 6.47%
秦勇
7739140股 2013-12-31
十大股东情况
256准油股份 002207 3.74%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
4469950股 2013-12-31
十大股东情况
257准油股份 002207 2.79%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2013-12-31
十大股东情况
258准油股份 002207 1.91%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2285000股 2013-12-31
十大股东情况
259准油股份 002207 1.67%
兴和证券投资基金
2000000股 2013-12-31
十大股东情况
260准油股份 002207 1.48%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
1765000股 2013-12-31
十大股东情况
261准油股份 002207 1.37%
简伟
1641690股 2013-12-31
十大股东情况
262准油股份 002207 1.3%
石强
1554020股 2013-12-31
十大股东情况
263准油股份 002207 1.27%
王玉新
1521410股 2013-12-31
十大股东情况
264准油股份 002207 1.29%
石强
1547820股 2013-12-30
十大股东情况
265准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2013-11-30
十大股东情况
266准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2013-11-30
十大股东情况
267准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2013-11-30
十大股东情况
268准油股份 002207 1.65%
简伟
1641690股 2013-11-30
十大股东情况
269准油股份 002207 1.67%
中国农业银行 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
1662850股 2013-11-30
十大股东情况
270准油股份 002207 2.38%
中国农业银行 华夏复兴股票型证券投资基金
2365000股 2013-11-30
十大股东情况
271准油股份 002207 2.42%
兴和证券投资基金
2402340股 2013-11-30
十大股东情况
272准油股份 002207 3%
中国农业银行 中邮核心成长股票型证券投资基金
2987960股 2013-11-30
十大股东情况
273准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2013-11-30
十大股东情况
274准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2013-11-30
十大股东情况
275准油股份 002207 0%
谢绍竹
300万股 2013-11-01
十大股东情况
276准油股份 002207 0.28%
丁浩
282009股 2013-10-14
十大股东情况
277准油股份 002207 1.11%
周维军
1105060股 2013-09-30
十大股东情况
278准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2013-09-30
十大股东情况
279准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2013-09-30
十大股东情况
280准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2013-09-30
十大股东情况
281准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2013-09-30
十大股东情况
282准油股份 002207 1.65%
简伟
1641690股 2013-09-30
十大股东情况
283准油股份 002207 2.92%
中国对外经济贸易信托有限公司 昀沣证券投资集合资金信托计划
2905030股 2013-09-30
十大股东情况
284准油股份 002207 3.02%
戴诗延
3000000股 2013-09-30
十大股东情况
285准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2013-09-30
十大股东情况
286准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2013-09-30
十大股东情况
287准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2013-06-30
十大股东情况
288准油股份 002207 1.18%
张蓉芳
1177010股 2013-06-30
十大股东情况
289准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2013-06-30
十大股东情况
290准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2013-06-30
十大股东情况
291准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2013-06-30
十大股东情况
292准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2013-06-30
十大股东情况
293准油股份 002207 1.82%
中江国际信托股份有限公司 资金信托 金狮109号
1809180股 2013-06-30
十大股东情况
294准油股份 002207 3.21%
戴诗延
3188890股 2013-06-30
十大股东情况
295准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2013-06-30
十大股东情况
296准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2013-06-30
十大股东情况
297准油股份 002207 0.84%
江西潮望投资有限公司
838207股 2013-03-31
十大股东情况
298准油股份 002207 0.96%
全国社会保障基金理事会转持二户
950899股 2013-03-31
十大股东情况
299准油股份 002207 1.11%
周维军
1105060股 2013-03-31
十大股东情况
300准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2013-03-31
十大股东情况
301准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2013-03-31
十大股东情况
302准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2013-03-31
十大股东情况
303准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2013-03-31
十大股东情况
304准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2013-03-31
十大股东情况
305准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2013-03-31
十大股东情况
306准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2013-03-31
十大股东情况
307准油股份 002207 0.84%
江西潮望投资有限公司
838207股 2012-12-31
十大股东情况
308准油股份 002207 0.96%
全国社会保障基金理事会转持二户
950899股 2012-12-31
十大股东情况
309准油股份 002207 1.11%
周维军
1105060股 2012-12-31
十大股东情况
310准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2012-12-31
十大股东情况
311准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2012-12-31
十大股东情况
312准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2012-12-31
十大股东情况
313准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2012-12-31
十大股东情况
314准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2012-12-31
十大股东情况
315准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2012-12-31
十大股东情况
316准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2012-12-31
十大股东情况
317准油股份 002207 7.78%
秦勇
7739140股 2012-07-03
十大股东情况
318准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2012-06-30
十大股东情况
319准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2012-06-30
十大股东情况
320准油股份 002207 1.53%
王玉新
1521410股 2012-06-30
十大股东情况
321准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2012-06-30
十大股东情况
322准油股份 002207 1.62%
中信信托有限责任公司 新价值1期
1606960股 2012-06-30
十大股东情况
323准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2012-06-30
十大股东情况
324准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2012-06-30
十大股东情况
325准油股份 002207 7.81%
秦勇
7767310股 2012-06-30
十大股东情况
326准油股份 002207 0.96%
全国社会保障基金理事会转持二户
950899股 2012-06-30
十大股东情况
327准油股份 002207 1.11%
周维军
1105060股 2012-06-30
十大股东情况
328准油股份 002207 0.88%
杨锡江
879000股 2011-12-31
十大股东情况
329准油股份 002207 0.96%
全国社会保障基金理事会转持二户
950899股 2011-12-31
十大股东情况
330准油股份 002207 1.11%
周维军
1105060股 2011-12-31
十大股东情况
331准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2011-12-31
十大股东情况
332准油股份 002207 1.41%
吕占民
1401900股 2011-12-31
十大股东情况
333准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2011-12-31
十大股东情况
334准油股份 002207 1.56%
王玉新
1554710股 2011-12-31
十大股东情况
335准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2011-12-31
十大股东情况
336准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2011-12-31
十大股东情况
337准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2011-12-31
十大股东情况
338准油股份 002207 1.14%
常文玖
1137600股 2011-06-30
十大股东情况
339准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2011-06-30
十大股东情况
340准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2011-06-30
十大股东情况
341准油股份 002207 1.67%
王玉新
1659810股 2011-06-30
十大股东情况
342准油股份 002207 1.68%
简伟
1671690股 2011-06-30
十大股东情况
343准油股份 002207 1.8%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
1786650股 2011-06-30
十大股东情况
344准油股份 002207 1.84%
全国社会保障基金理事会转持二户
1825730股 2011-06-30
十大股东情况
345准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2011-06-30
十大股东情况
346准油股份 002207 1.12%
谭建红
1117000股 2011-06-30
十大股东情况
347准油股份 002207 1.13%
周维军
1120060股 2011-06-30
十大股东情况
348准油股份 002207 1.33%
周维军
1320060股 2010-12-31
十大股东情况
349准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2010-12-31
十大股东情况
350准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2010-12-31
十大股东情况
351准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2010-12-31
十大股东情况
352准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2010-12-31
十大股东情况
353准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2010-12-31
十大股东情况
354准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2010-12-31
十大股东情况
355准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2010-12-31
十大股东情况
356准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2010-12-31
十大股东情况
357准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2010-12-31
十大股东情况
358准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2010-06-30
十大股东情况
359准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2010-06-30
十大股东情况
360准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2010-06-30
十大股东情况
361准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2010-06-30
十大股东情况
362准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2010-06-30
十大股东情况
363准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2010-06-30
十大股东情况
364准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2010-06-30
十大股东情况
365准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2010-06-30
十大股东情况
366准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2010-06-30
十大股东情况
367准油股份 002207 1.33%
周维军
1320060股 2010-06-30
十大股东情况
368准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2009-12-31
十大股东情况
369准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2009-12-31
十大股东情况
370准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2009-12-31
十大股东情况
371准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2009-12-31
十大股东情况
372准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2009-12-31
十大股东情况
373准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2009-12-31
十大股东情况
374准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2009-12-31
十大股东情况
375准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2009-12-31
十大股东情况
376准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2009-12-31
十大股东情况
377准油股份 002207 1.33%
周维军
1320060股 2009-12-31
十大股东情况
378准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2009-06-30
十大股东情况
379准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2009-06-30
十大股东情况
380准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2009-06-30
十大股东情况
381准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2009-06-30
十大股东情况
382准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2009-06-30
十大股东情况
383准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2009-06-30
十大股东情况
384准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2009-06-30
十大股东情况
385准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2009-06-30
十大股东情况
386准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2009-06-30
十大股东情况
387准油股份 002207 1.33%
周维军
1320060股 2009-06-30
十大股东情况
388准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2008-12-31
十大股东情况
389准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2008-12-31
十大股东情况
390准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2008-12-31
十大股东情况
391准油股份 002207 1.78%
王玉新
1779810股 2008-12-31
十大股东情况
392准油股份 002207 1.65%
中信银行 建信恒久价值股票型证券投资基金
1643630股 2008-12-31
十大股东情况
393准油股份 002207 1.63%
吕占民
1626900股 2008-12-31
十大股东情况
394准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2008-12-31
十大股东情况
395准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2008-12-31
十大股东情况
396准油股份 002207 1.5%
中国银行 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
1494670股 2008-12-31
十大股东情况
397准油股份 002207 1.45%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2008-12-31
十大股东情况
398准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2008-06-30
十大股东情况
399准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2008-06-30
十大股东情况
400准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2008-06-30
十大股东情况
401准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2008-06-30
十大股东情况
402准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2008-06-30
十大股东情况
403准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2008-06-30
十大股东情况
404准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2008-06-30
十大股东情况
405准油股份 002207 1.51%
中信银行 建信恒久价值股票型证券投资基金
1500000股 2008-06-30
十大股东情况
406准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2008-06-30
十大股东情况
407准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2008-06-30
十大股东情况
408准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2008-01-27
十大股东情况
409准油股份 002207 3.36%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3339750股 2008-01-27
十大股东情况
410准油股份 002207 1.88%
简伟
1871690股 2008-01-27
十大股东情况
411准油股份 002207 1.79%
王玉新
1779810股 2008-01-27
十大股东情况
412准油股份 002207 1.64%
吕占民
1626900股 2008-01-27
十大股东情况
413准油股份 002207 1.61%
于洪海
1599900股 2008-01-27
十大股东情况
414准油股份 002207 1.56%
石强
1554020股 2008-01-27
十大股东情况
415准油股份 002207 1.46%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2008-01-27
十大股东情况
416准油股份 002207 1.33%
谭建红
1327590股 2008-01-27
十大股东情况
417准油股份 002207 1.33%
周维军
1320060股 2008-01-27
十大股东情况
418准油股份 002207 11.24%
秦勇
8367310股 2008-01-17
十大股东情况
419准油股份 002207 4.48%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2008-01-17
十大股东情况
420准油股份 002207 2.51%
简伟
1871690股 2008-01-17
十大股东情况
421准油股份 002207 2.39%
王玉新
1779810股 2008-01-17
十大股东情况
422准油股份 002207 2.18%
吕占民
1626900股 2008-01-17
十大股东情况
423准油股份 002207 2.15%
于洪海
1599900股 2008-01-17
十大股东情况
424准油股份 002207 2.09%
石强
1554020股 2008-01-17
十大股东情况
425准油股份 002207 1.95%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2008-01-17
十大股东情况
426准油股份 002207 1.78%
谭建红
1327590股 2008-01-17
十大股东情况
427准油股份 002207 1.77%
周维军
1320060股 2008-01-17
十大股东情况
428准油股份 002207 8.41%
秦勇
8367310股 2007-12-31
十大股东情况
429准油股份 002207 3.35%
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司
3335750股 2007-12-31
十大股东情况
430准油股份 002207 2.51%
简伟
1871690股 2007-12-31
十大股东情况
431准油股份 002207 2.39%
王玉新
1779810股 2007-12-31
十大股东情况
432准油股份 002207 2.18%
吕占民
1626900股 2007-12-31
十大股东情况
433准油股份 002207 2.15%
于洪海
1599900股 2007-12-31
十大股东情况
434准油股份 002207 2.09%
石强
1554020股 2007-12-31
十大股东情况
435准油股份 002207 1.95%
中国石油天然气运输公司
1451940股 2007-12-31
十大股东情况
436准油股份 002207 1.78%
谭建红
1327590股 2007-12-31
十大股东情况
437准油股份 002207 1.77%
周维军
1320060股 2007-12-31
十大股东情况